Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ohje lomarahavapaista sopimiseen

ROIDno-2020-1241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten (IV luku 19 §) ja  mukaan lomaraha voidaan antaa osaksi tai kokonaan vapaana työntekijän/viranhaltijan suostumuksella. Määräys on muuttunut aiempaan nähden siten, että aiemmin asiasta on tullut sopia paikallisesti henkilöstön edustajien kanssa. Tästä johtuen asiaan liittyvästä menettelystä tulee antaa ohjeistus.

Käytännössä lomarahan vaihtoa koskevan sopimuksen tulee olla kirjallinen tai sähköinen. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/viranhaltijoille tai heidän edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Työnantajan tulee selvittää työntekijälle/viranhaltijalle, jonka kanssa sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu seuraava lomarahojen vaihtamista vapaaksi käsittelevä ja KVTES:n ja TTES:n sopimusaloilla työskentelevää henkilöstöä koskeva ohje:

 • Lomarahojen vaihtamisesta tulee sopia kirjallisesti tai sähköisesti alkavan lomanmääräytymisvuoden huhtikuun loppuun mennessä (vuonna 2021 30.4. mennessä.)

 • Työntekijän/viranhaltijan tulee käyttää säästövapaat ennen lomaraha-/lomapalkkavapaan käyttöä.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaata pidettäessä ei oteta sijaista.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaiden ajankohdat on suunniteltava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa palvelutuotannolle.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaapäiviä voidaan sopia pidettäväksi enintään 10 päivää lomavuoden aikana (2.5.-30.4.)

 • Työntekijän/viranhaltijan ja esimiehen on huolehdittava, että kuluvan lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneet vuosilomat tulevat pidettyä seuraavan kalenterivuoden vuoden huhtikuun loppuun mennessä lomaraha-/lomapalkkavapaan lisäksi. 

  • Esimerkki: Työntekijä haluaa vaihtaa lomarahaa vapaaksi lomavuonna 2021. Työntekijän ja esimiehen tulee huolehtia, että ajalla 1.4.2020-31.3.2021 kertyvät vuosilomat tulevat pidettyä 30.4.2022 mennessä. Lomarahojen vaihtamisesta tulee tehdä kirjallinen tai sähköinen sopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asian.

Yhteistyötoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi.

 

 

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten (IV luku 19 §) ja  mukaan lomaraha voidaan antaa osaksi tai kokonaan vapaana työntekijän/viranhaltijan suostumuksella. Määräys on muuttunut aiempaan nähden siten, että aiemmin asiasta on tullut sopia paikallisesti henkilöstön edustajien kanssa. Tästä johtuen asiaan liittyvästä menettelystä tulee antaa ohjeistus.

Käytännössä lomarahan vaihtoa koskevan sopimuksen tulee olla kirjallinen tai sähköinen. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/viranhaltijoille tai heidän edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Työnantajan tulee selvittää työntekijälle/viranhaltijalle, jonka kanssa sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu seuraava lomarahojen vaihtamista vapaaksi käsittelevä ja KVTES:n ja TTES:n sopimusaloilla työskentelevää henkilöstöä koskeva ohje:

 • Lomarahojen vaihtamisesta tulee sopia kirjallisesti tai sähköisesti alkavan lomanmääräytymisvuoden huhtikuun loppuun mennessä (vuonna 2021 30.4. mennessä.)

 • Työntekijän/viranhaltijan tulee käyttää säästövapaat ennen lomaraha-/lomapalkkavapaan käyttöä.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaata pidettäessä ei oteta sijaista.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaiden ajankohdat on suunniteltava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa palvelutuotannolle.

 • Lomaraha-/lomapalkkavapaapäiviä voidaan sopia pidettäväksi enintään 10 päivää lomavuoden aikana (2.5.-30.4.)

 • Työntekijän/viranhaltijan ja esimiehen on huolehdittava, että kuluvan lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneet vuosilomat tulevat pidettyä seuraavan kalenterivuoden vuoden huhtikuun loppuun mennessä lomaraha-/lomapalkkavapaan lisäksi. 

  • Esimerkki: Työntekijä haluaa vaihtaa lomarahaa vapaaksi lomavuonna 2021. Työntekijän ja esimiehen tulee huolehtia, että ajalla 1.4.2020-31.3.2021 kertyvät vuosilomat tulevat pidettyä 30.4.2022 mennessä. Lomarahojen vaihtamisesta tulee tehdä kirjallinen tai sähköinen sopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esittelytekstissä todetun ohjeen lomarahavapaista sopimiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pääluottamusmiehet, Antti Määttä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.