Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1.-31.1.2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA SEURANTAA KOSKEVAT OHJEET

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ( liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Kuukausittain tehtävä talousraportointi koskee peruskaupunkia ja strategisesti tärkeitä konserniyhtiöitä. Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

HENKILÖSTÖKATSAUS

Henkilötyövuosien määrä 2020 2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 17,0 16,8 -0,2
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 217,8 221,9 4,1
Konsernihallinto 10,4 10,4 0
Yhteensä 245,2 249,1 3,9
Sairauspoissaolot (työpv/hlö) 2020 2021 Muutos
Elivoimapalvelujen toimiala 198 272 74
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 4 813 4 548 -165
Konsernihallinto 188 162 -26
Yhteensä 5 199 4 982 -217

 

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti tammikuussa 8,33 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite 2).

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset (M€)

Määrärahat

tot. 2020 tot. 2021 ta. 2021 Käyttö %
Tarkastuslautakunta 0,01 0,02 0,25 7,32
Kaupunginhallitus 1,41 1,31 -1,38 -94,84
Perusturvalautakunta 16,90 15,03 231,07 6,50
Sivistyslautakunta 10,39 7,67 136,03 5,64
Elinvoimalautakunta 1,81 0,26 20,70 1,26
Ympäristölautakunta 0,61 0,62 6,45 9,58
Määrärahat yhteensä 31,13 24,91 393,12 6,34

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

 tot. 2020

tot 2021 ta. 2021
Tilapalvelukeskus -0,12 0,69 -1,33
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,03 0,26 0

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) tot 2020 tot 2021 ta 2021
Kaupunginhallitus 0,05 0,02 0,4
Tilapalvelukeskus 0,06 0,04 5,0
Sivistyslautakunta 0,00 0,00 0,6
Elivoimalautakunta 0,03 0,02 9,0
Yhteensä 0,14 0,08 15,0

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma tot 2020 tot 2021 ta 2021
Toimintakate -31,13 -23,06 -382,95
Verotulot 22,88 26,49 270,47
Valtionosuudet 8,77 9,33 114,20
Rahoitustuotot ja -kulut 0,56 0,44 10,92
Vuosikate 1,08 13,19 12,64
Poistot     -14,13
Satunnaiset kulut   -0,03 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 1,08 13,16 -1,49

 

KÄYTTÖTALOUDEN POIKKEAMAT

Talousarviovuodelle kohdistuvia poikkeamia suhteessa arvioituun on havaittu seuraavasti:  Alakorkalon koulun pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät toimet, MM- ralliin liittyvät toimet, toimitiloista luopumisen seurauksena aiheutuvat purkukulut ja poistokirjaukset (mm. Keltakangas,Ylikylän vanha koulurakennus, Muurolan lukiorakennus) ja kotikuntakorvausmenot sekä koronaan liittyvät mahdolliset lisäkustannukset.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustulot sisältävät varauksen myyntitulojen kasvattamisesta kuluvalle vuodelle n. 3,8 milj.euroa vuoden 2020 toteutuneisiin tuloihin verrattuna.

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle oli 111,97 milj.euroa (liite 3). Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätös on tehty ensimmäistä kertaa KOSKI-tietopalvelun pohjalta ja kuntien oppilasmäärätiedot ovat voineet olla puutteellisia tai virheellisiä. Rovaniemen osalta virhe euroissa on noin 1,3 milj. euroa. Muutoshakemuksen määräaika on maaliskuun loppuun mennessä ja hakemus on tällä hetkellä valmisteltavana koulutuspalveluissa.

Veroennuste on päivitetty kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriön joulukuun ennusteiden pohjalta ja kuluvan vuoden 1.veroennusteen mukaan verotuloja kertyisi yhteensä 277,9 milj.euroa, joka tarkoittaisi 4,1 %:n kasvua edellisvuoden toteumaan verrattuna. Keskimääräinen pitkän aikavälin luonnollinen vuosittainen verotulojen kasvu on ollut 2,3 % per vuosi (veronkorotukset poislukien). 

Kuluvan vuoden veroennusteissa on ollut vaihtelua poikkeuksellisen paljon ja vaihteluväli vuoden 2021 ennusteiden osalta on ollut -3,5 %- 1,1% nykyiseen ennusteeseen verrattuna. Näin ollen verotuloennustesiin liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta ja kevään aikana saadaan parempaa kuvaa kuluvan vuoden verotulojen todellisesta kehityksestä. 

VALMISTELIJOIDEN ESITYS

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. 

Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista sekä merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan toimielimille, että toimielinten tulee arvioida viimeistään osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta ja henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.29 ja Sanna Luoma poistui klo 17.29.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.37 - 18.03. 

 

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.