Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa kiinteistöön Huhtamäki 698-401-2-131 liittyen

ROIDno-2019-2644

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on päätöksellään 23.9.2019 § 305 käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan 22.7.2019 tehdyssä kiinteistökaupassa Rovaniemen kaupungissa sijaitsevan 28,53 hehtaariin suuruiseen Huhtamäen tilaan RN:o 2:131 (698-401-2-131) liittyen. 

Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja vaadittiin päätöksen kumoamista pääosin perustelemattomana, yksilöimättömänä ja virheellisiin tosiseikkoihin perustumattomana. Valituksessa vedottiin vielä siihen, että kaupunki olisi soveltanut etuostolakia virheellisesti, tai ainakin siten, että etuosto-oikeuden käyttäminen johtaisi po. tapauksessa kohtuuttomuuteen.  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tutkinut valituksen, ja 5.2.2021 antamallaan päätöksellä (päätösnumero 21/0025/1, dnro 01958/19/4302) hylännyt sen.

Oikeudellisena arvionaan tuomioistuin on lausunut seuraavaa:

"Asiassa on kysymys siitä, onko kaupunginhallitus voinut käyttää etuosto-oi­keutta maan hankkimiseksi alueen kaavoittamista ja yhdyskuntarakentamista varten.

Etuosto-oikeus on lakiin perustuva kunnan maapolitiikan toteuttamisväline, jota käyttämällä kunnalla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin lunastaa myyty kiinteistö tai sen määräosa tai määräala tulemalla kauppakir­jassa mainittujen ostajien sijaan. Etuosto-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että maata hankitaan yhdyskuntarakentamista tai virkistys- tai suojelutar­koituksia varten. Etuoston käyttämisen sallittavuuden arviointi suhteellisuus­periaatteen kannalta ei voi perustua sen punnintaan, mitkä ovat kunnan mah­dollisuudet saada maa-alue haltuunsa muilla keinoilla kuin käyttämällä etuos­toa. Etuosto-oikeuttaan käyttääkseen kaupungin tulee esittää selvitys alueen tulevasta käytöstä. Siitä, millainen tuon selvityksen tulee olla, ei laissa ole tarkemmin säädetty, vaan asia ratkaistaan kussakin tapauksessa erikseen. Kunta voi kaavoituksen tai suunnitelmien avulla taikka muulla tavoin osoittaa aikovansa käyttää aluetta lain edellyttämiin tarkoituksiin. Etuostolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 104/1989 vp) yleisperusteluissa todetaan lain 1 §:n 3 momentin tarkoitusmääreeseen viitaten, että etuosto-oikeutta voi­taisiin käyttää vain, jos aluetta kohtuullisen ajan kuluessa tarvitaan siinä lueteltuihin tarkoituksiin. Etuosto-oikeuden käytön tarkoitusta arvioidaan lähtökohtaisesti sen ajankohdan mukaan, jolloin kunnan etuosto-oikeutta on käytetty, eli tässä tapauksessa ajankohdan 23.9.2019 mukaan. 

Etuostolain 8 §:ssä on säädetty mahdollisuudesta pyytää asiassa ennakkotieto. Hallinto-oikeus katsoo, että myyjän edustajana toimineen kiinteistönvälittäjän kaupungille 8.2.2019 lähettämässä yleisluontoisessa tiedustelussa ei ole ollut kyse etuostolain 8 §:n 1 momentin mukaisesta kirjallisesta pyynnöstä eikä kau­pungin edustajan sähköpostivastauksella 8.2.2019 näin ollen ole rajoitettu kau­pungin etuosto-oikeutta valittajan esittämillä perusteilla. 

Kaupunginhallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan alue on hankittu kaupungin omistukseen alueen kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen toteutta­miseksi. Lisäksi päätöksessä on todettu kohteen hankinnan edistävän kaupun­gin maankäyttötavoitteita alueella ja olevan kaupungin maanhankintapolitiikan mukaista. 

Pöyliövaaran palsta sijaitsee osittain Ojanperän asemakaavan suunnittelualu­eella sekä lähellä taajama-alueita ja asumiseen jo aiemmin kaavoitettua asema­ kaava-aluetta kaupungin omistamien maa-alueiden välittömässä läheisyydessä. Kun otetaan lisäksi huomioon alueen rakentamispaineista johtuva tarve turvata riittävät virkistysalueet sekä kaupungin alueidenkäytönstrategiasta ilmenevä taajamien laajenemissuuntaa koskeva selvitys, kaupunginhallitus on osoittanut käyttäneensä etuosto-oikeutta etuostolain 1 §:n 3 momentin mukaisesti maan hankkimiseksi kohtuullisessa ajassa tapahtuvaa yhdyskuntarakentamista var­ten. Kaupunginhallituksen päätös ei ole lain tai oikeusperiaatteiden vastainen eikä ilmeisen kohtuuton valituksessa esitetyillä perusteilla. Menettely ei liioin loukkaa Suomen perustuslain 15 §:ssä säädettyä omaisuudensuojaa. Kun etuostolain 7 §:n mukaan etuosto kohdistuu samalla kauppakirjalla myy­tyyn omaisuuteen kokonaisuudessaan, asiassa ei ole merkitystä sillä, että osa tilasta sijaitsee usean kilometrin etäisyydellä taajama-alueista maa- ja metsäta­ lousvaltaisella alueella.

Näin ollen kaupunginhallituksen päätöstä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla aihetta kumota."

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.2.2021, päätösnumero 21/0025/1, dnro 01958/19/4302 on liitteenä. 

Päätös ei ole lainvoimainen. Päätöksestä valittaminen edellyttää valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 5.2.2021 (päätösnumero 21/0025/1, Dnro 01958/19/4302) tiedoksi. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, kaavoituspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.