Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Vierustie 3, Lehto Tilat Oy

ROIDno-2021-523

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lehto Tilat Oyj (Lehto) on jättänyt 8.2.2021 suunnitteluvaraushakemuksen koskien kaupungin omistuksessa olevan puistoalueen (VP) kaavoittamisesta liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. 

Lehdon kanssa on neuvoteltu n. 3000 - 3500 kem2 suuruisen liike- ja toimitilarakennuksen sijoituspaikasta Lampelan ja Teollisuuskylän alueelle ja neuvotteluissa on todettu, ettei kaupungilla ole osoittaa hankkeelle soveltuvaa asemakaavan mukaista tonttia. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Vierustien ja Viirinkankaantien risteyksen länsipuolella sijaitseva puistoaluetta voitaisiin kehittää yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi. 

Hanke vahvistaisi Lampelan alueen kaupallisia palveluja ja toisi uusia toimijoita alueelle. Lehdon tavoitteena on, että alueelle voisi avautua uusi kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana. 

Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että Lehto ja Rovaniemen kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehdolle. 

Lehto sitoutuu osaltaan toimittamaan kustannuksellaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tarvittavat lähtötiedot tontinkäyttö- ja rakennussuunnitelmat sekä vuokraamaan tai ostamaan asemakaavalla mahdollisesti muodostuvan tontin Rovaniemen kaupungin tonttien hinnoittelun mukaisesti.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Lehto Tilat Oyj:lle oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti suunnitteluvarauksen liitekartan mukaiselle alueelle seuraavin ehdoin. 

1) Suunnitteluvaraus on voimassa kunnes aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka elleivät osapuolet keskenään sovi muuta.

2) Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 7000 euroa, joka palautetaan mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu Lehdon aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi. 

3) Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan saatua lainvoiman. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lehto Tilat Oyj, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.