Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös EOAK/3562/2019

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen kanteluun, jossa arvosteltiin Rovaniemen kaupungin toimielinten menettelyä kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sekä kaupungin menettelyä tiedusteluhin vastaamisessa. Lisäksi kantelija esitti arvostelua Rovaniemen kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Apulaisoikeusasiamiehen päätös on liitteenä.

Kantelija teki oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä koskien yksityistiekäytäntöjen päivitystä. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta samaan päätökseen. Kun asiaa käsiteltiin otto-oikeuden perusteella kaupunginhallituksessa, oikaisuvaatimusta ei ollut otettu miltään osin huomioon asian käsittelyssä. Tältä osin eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi, että kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjassa olisi tullut ilmetä, millä tavalla kantelijan oikaisuvaatimus oli otettu huomioon asiasta päätettäessä. Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan oikeuskirjallisuuden nojalla aikaisempi päätös eli teknisen lautakunnan päätös oli otto-oikeuden johdosta menettänyt merkityksensä ja asian käsittely siirtynyt kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen päätettäväksi ja arvioitavaksi. Edelleen apulaisoikeusasiemies toteaa, että oikeuskirjallisuuden mukaan muodollisesti lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksen johdosta raukeaa, ja asian käsittelyssä oikaisuvaatimus voidaan merkitä tiedoksi. Teknisen toimialan toimialajohtaja oli kirjeessään selostanut kantelijalle oikaisuvaatimuksen käsittelyn raukeamista teknisen lautakunnan osalta ja ohjannut kantelijaa käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista kaupunginhallitukseen päätökseen, joten apulaisoikeusasiamies tyytyi saattamaan kaupunginhallituksen tiedoksi käsityksensä päätöspöytäkirjan puutteellisuudesta.

Kantelija teki kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen 5.3.2019, ja kantelija tiedusteli asian käsittelyvaihetta 4. ja 10.6.2019. Kantelija ei saanut tiedusteluihinsa vastausta. Vasta oikeusasiamiehelle tekemänsä kantelun johdosta kaupunginlakimies vastasi kantelijalle 25.6.2019 pahoitellen käsittelyn virheellisyyttä ja puutteellisuutta. Samalla kaupunginlakimies ilmoitti käsittelyn aikataulusta. Oikaisuvaatimuksen käsittely kesti miltei 5 kuukautta, vaikka oikaisuvaatimus on käsiteltävä kuntalain mukaan kiireellisesti. Hallintolain mukaan asianosaiselle on esitettävä tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluhin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan viimeistään kantelijan tiedustelujen johdosta oikaisuvaatimuksen käsittelyä olisi tullut kaupungin hallinnossa selvittää ja kantelijalle vastata hänen tiedusteluhinsa. Apulaisoikeusasiamies saattaa kaupunginhallituksen tiedoksi käsityksensä kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä ja lainvastaisesta laiminlyönnistä vastata kantelijalle hänen asiansa käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluhin. 

Muilta osin kantelu ei johtanut apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.