Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kaupunginhallituksen ja tilajaoston yhteiset ajankohtaiset asiat

ROIDno-2020-2166

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaoston jäsenet osallistuvat kaupunginhallituksen kokoukseen tämän asian käsittelyn osalta.

Asiakohdassa käydään läpi tilahallintaan kuuluvia ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Todettiin, että kaupunginhallituksen ja tilajaoston yhteisestä kokouksesta on laadittu erillinen muistio. 

Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.