Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2020/ uusi organisaatio

ROIDno-2019-1199

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallintopäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 202 hyväksynyt uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022. Kaupunginvaltuusto käsitteli uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 15.6.2020 § 43.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen uuden organisaation mukaiseen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt uuden organisaation mukaisesta talousarviosta. 

Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti Kaupunginhallituksen alaisille hallinnon tehtäville on käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2020 yhteensä -2 465 791 euroa. Organisaatiomuutos ei ole vaikuttanut kaupunginhallituksen investointiosan nettokehykseen (750 000 euroa), ja kaupunginhallituksen alaiselle Kohderahoitteisten tehtävien talousarvioihin, jotka ovat liitteissä 2 ja 3. (KH 16.12.2019 §493)

Kapunginhallituksen alaisen hallinnon tehtävien, uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 käyttösuunnitelma on liitteessä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen budjettirahoitteisten tehtävien, uuden organisaation mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.