Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Kaupunginvaltuuston 15.6.2020 päätösten täytäntöönpanot

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 15.6.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 14 valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että Rovaniemen kaupunginvaltuuston 15.6.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 39 Arviointikertomus vuodelta 2019

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaupunginhallitus
tiedoksi: Tarkastuslautakunta

§ 40 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

Jakelu:
tiedoksi:Tarkastuslautakunta

§ 41 Henkilöstöraportti vuodelta 2019

Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Henkilöstöyksikkö

 § 42 Hyvinvointikertomus 2019 

Jakelu:
tiedoksi: Hyvinvointiryhmä ja HYTE-jaosto

§ 43 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi 

Jakelu:
tiedoksi: Toimialat ja lautakunnat, halllinto- ja tukipalvelut toimintayksikkö, kaupungin johtoryhmä, Sarastia Oy

§ 44 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020

Jakelu:
tiedoksi: Toimialat

 § 45 Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie

Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä varten: Kaavoitusyksikkö

§ 46 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle 

Jakelu:
tiedoksi ja toimenpiteitä: Kaavoitusyksikkö

§ 47 Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo

Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy

§ 48 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Sihvo

Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Keskusvaalilautakunta, Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy

§ 49 Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola

Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy

§ 50 Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen

Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri
toimenpiteitä varten: Luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy

§ 51 Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Keskusvaalilautakunnan sihteeri

§ 52 Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten:  Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020

§ 53 Valtuustoaloite digitaalisuudella elinvoimaa, tehokkuutta, turvallisuutta ja kasvua 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / tietohallintojohtaja laatii vastauksen toimialoja kuultuaan, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 54 Valtuustoaloite  selvitys kaupungin tuottamista palveluista, vaihtoehtoisista markkinoista ja talousvaikutuksista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaupungin johtoryhmä, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 55 Valtuustoaloite Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan ilmainen tila ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / talous- ja kehittämisyksikkö / vs. erityisasiantuntija, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 56 Valtuustoaloite Palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 57 Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 58 Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 59 Valtuustoaloite valtionosuuksien ja -avustusten määräytyminen 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Hallinto- ja tukipalvelut / kaupunginkamreeri, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 60 Valtuustoaloite Rovaniemen keskikaupunki -alueen ulkopuolella sijaitsevat kadut 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue / kaupungininsinööri, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 61 Valtuustoaloite henkilöstön resurssipoolin laajentaminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala / henkilöstöpäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä
tiedoksi henkilöstöjohtaja

§ 62 Valtuustoaloite palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 63 Valtuustoaloite uusien nopeusnäyttöjen hankinta strategisesti valittuihin paikkoihin 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue / kaupungininsinööri, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

§ 64 Valtuustoaloite metsästysoikeuksien vuokraaminen pienriistan metsästykseen 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Elinvoiman toimiala / tekniset palvelut palvelualue / kaupungingeodeetti, aloitteeseen tulee vastata 21.12.2020 mennessä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.