Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2021-2023

ROIDno-2017-2472

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021 – 2023 varten 30.6.2020 mennessä.

Kustannusten kasvun pysäyttäminen - kaupungin talous

Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 M€ alijäämäiseksi. Koronavirustilanteesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioitua alhaisemmiksi, Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan koronavirustilanne heikentää Rovaniemen kaupungin taloutta vuonna 2020 noin 20 M€ verran, riippuen tilanteen kestosta.

Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 203 4.5.2020) vuoden 2021 talousarvion kokonaismääräraha on enintään 393,6 M€. Määrärahakehys ei mahdollista vuosien 2018 ja 2019 kaltaista toteutunutta kokonaiskustannusten kasvua. Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon määräraha vuoden 2020 talousarviossa on 103,53 miljoonaa euroa, nykyinen rahoitustilanne ei mahdollista kasvuvaraa vuosille 2021-2023. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin menoista oli vuonna 2018 noin 48 % ja vuonna 2019 noin 49 % (103,3 M€ / 210,5 M€).

Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosien 2016 - 2019 aikana keskimäärin 5,0 M€ vuodessa, yhteensä 20,04 M€. Tänä aikana on tehty myös rakenteellisia ja työnjakoon liittyviä muutoksia, jotka ovat siirtäneet kustannuksia erikoissairaanhoidon laskutukseen; esimerkiksi 2017 mielenterveys- ja päihdepalveluiden siirto, päivystysasetuksen toimeenpano.

2015: 83,3 M€ 

2016: 86,6 M€

2017: 89,3 M€

2018: 99,6 M€

2019: 103,3 M€

Mikäli vuodet 2020 ja 2021 noudattavat vuosien 2016 - 2019 kaltaista kehitystä, tulisi Rovaniemen kaupungin varata erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuonna 2021 yhteenä noin 113,3 M€.

Tuottavuusohjelma ja toimenpiteet

Rovaniemen kaupunki jatkaa yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. Rovaniemen kaupunki pitää positiivisena yhtymähallituksen 26.2.2020 §30 hyväksymää yhteensä 4,4 M€ sopeuttamisohjelmaa ja sen mukaiseksi muutetun 2020 talousarvion käyttämistä 2021 suunnittelun pohjana. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset, sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä rahoitusmahdollisuuksista. Koronakriisi on edelleen heikentänyt kuntien jo valmiiksi huonoa taloustilannetta ja maksukykyä. Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee palauttaa kunnille ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden tilanteessa voi sallia.

Rovaniemen tavoitteena on edelleen, että LSHP:n kustannusten tulee laskea lähelle muiden sairaanhoitopiirien keskiarvoa. Kustannustasoa tulee tarkastella palvelujen laajuutta, laatua, sekä järjestämistapoja arvioiden.

LSHP:n tuottavuusohjelman toimenpiteet vuodelle 2020 ovat laajasti toimintaan pureutuvia: päivystyskustannusten kohdentuminen ja tuotteistus, ajanvarauskeskuksen pilotointi, kirjaamiskäytännöt, esimiesvalmennus. Toimenpiteiden edistymisestä on raportoitu LSHP:n vuoden 2020 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia tai tavoitteita ei ole katsaukseen kirjattu. Toimenpiteet ja niiden ilmoitetut tavoitteet sinänsä ovat hyviä ja perusteltuja. Erityisesti kaupunki pitää hyvänä tavoitetta kustannusrakenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannustehokkaista, oikein hinnoitelluista palveluista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin tulee määritellä selkeät mittarit, jotta tuottavuuden kehittyminen voidaan jatkossa todentaa ja kehityssuuntaa tarvittaessa muuttaa. Tuottavuusohjelman poikkeamiin tulee reagoida välittömästi ja raportointi tulee toimittaa jäsenkunnille.

Henkilöstö ja toiminta

Kustannusvaikuttavuuteen pyrkimistä on vahvistettava erityisesti potilastyötä tekevillä, jotta yksilöiden kohdalla ratkaisuja tekevät ammattilaiset välttävät tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja, jotka ovat yksilölle turhia, jopa haittaa aiheuttavia ja aiheuttavat ylimääräistä kulua. Tutkimukset ja hoidot tulee toteuttaa ensisijaisesti avohoitona tai potilashotellin kautta, kun se on potilaalle turvallista ja toiminnan kannalta mahdollista. Tämä periaate on selkeästi omaksuttu ja hoitopäivien määrä on vuonna 2019 jatkanut laskuaan avohoidon painopisteen korostuessa.  Myös  avohoitokäyntien sisältöjä ja ammattiryhmien työnjakoa tulee tarkastella kustannusvaikuttavuutta kehitettäessä.

Hoitoprosessien tarkastelua ja hukan poistoa tulee jatkaa, tavoitteena on toiminnan tuottavuuden tehostaminen lisäämättä työntekijöiden työkuormaa ja vaarantamatta potilaiden turvallista hoitoa. Vakansseja tulee myös pystyä siirtämään joko sairaanhoitopiirin tai kuntien avohoitoon, mikäli se on toiminnan sisällön näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Eläköitymisen yhteydessä tulee systemaattisesti arvioida uudelleen tehtävän tarve, sisältö, osaaminen ja tarkoituksenmukaisin sijoituspaikka. Sairaanhoitopiirissä suunnitelluista uusista tai lopetettavista toiminnoista tai toiminnan muutoksista tulee edelleen päättää yhteistyössä alueen kuntien kanssa, kuten tehtiin viimeisimpänä päihdeklinikan osalta.

Työnjako, integraatio

Rovaniemen kaupungin väestömäärä, väestötiheys, osuus sairaanhoitopiirin kustannuksista, sote-palveluiden henkilöstön määrä ja osaaminen sekä keskussairaalan sijainti kaupungissa edellyttävät, että Rovaniemen ja sairaanhoitopiirin toimintojen integraatiota tarkastellaan tarvittavilta osin erityiskysymyksenä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin sekä osaaminen ja resurssit hyödynnetään järkevästi.

Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuus tullaan uudelleen organisoimaan vuoden 2020 aikana. Uudelleen organisoiminen perustuu päihdeklinikan lakkautukseen, aluehallintoviraston puutteelliseksi toteamaan sosiaalihuollon päihdetyöhön ja Rompun siirtymiseen Rovalan Setlementti ry:ltä takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi. Tässä tilanteessa katsotaan järkeväksi siirtää myös a-klinikka kaupungin järjestämisvastuulle osaksi päihdehuollon kokonaisuutta. Kokonaisuus kattaa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon päihdepalvelut erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Rovaniemi valmistautuu tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea myös muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.

Rovaniemi joutuu turvautumaan ostopalveluihin muuan muassa mahasuolikanavan tähystysten osalta. Yhteisen skopiakeskuksen valmistelua ja lääkinnällisten tukipalveluiden (apuvälinekeskus, lääkekeskus, arkisto, tekstinkäsittely, lääketieteellinen tekniikka) yhdistämistä tulee jatkaa. Myös Rovaniemen alueen sairaansijojen määrää ja sijaintia on tärkeää tarkastella yhteistyössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan edellä olevan lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021–2023 ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevan perusturvalautakunnan hyväksymän lausunnon Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2023.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelaa ja talousjohtaja Elisa Kusminia.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lshp kirjaamo 30.6.2020 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.