Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.5.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 202 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 milj.euroa eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 milj.euroa eli 4,3 %).

Kuluvan vuoden toukokuussa toimintakate oli 154,8 milj.euroa eli 41,24 % arvioidusta ja toteutui 1,1 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu toukokuun tilanteen mukaan olisi korkeintaan 1,33 M€.

Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton tekemien ennusteiden mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 14,8 - 17 milj.euroa arvioitua pienempänä. Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset  kompensoi menetykistä suurimman osan kuluvana vuonna, mutta kompensaatioita peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi ja toukokuun tilanne oli nollatulos. 

Koronaviruksesta johtuen toiminta käytännössä pysähtyi huhti- toukokuussa.  Toiminnan keskeytymisen vuoksi toimintamenojen kasvu hidastui huhti-toukokuussa ja vaikuttaa positiivisesti raportointikuukauden tulokseen. Toiminnan käynnistyessä tilanne voi muuttua heikommaksi ja verotulojen toteutuminen on epävarmaa ja tilitykset voivat heikentyä edelleen. Lisäksi kaupungin edellisten tilikausien alijäämät rasittavat kuluvaa ja tulevia vuosia. Edellä mainituista syistä johtuen kaupungin taloutta tasapainottavia toimenpiteitä on jatkettava ja valmisteltava kuluvan vuoden aikana aktiivisesti.

Raportointikuukauden väestö-ja työliisyystietoja ei ole vielä saatavilla. Työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi. Liitteenä olevaa katsausta päivitetään, kun tiedot käytettävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallituksen aikaisemmat kuluvan vuoden taloutta koskevat päätökset pidetään voimassa. Lisäksi hallitus päättää, että talouden tasapainottamiseksi valmistellaan ja toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  1. nostetaan kaikkia tariffeja (taksoja) heti kun on mahdollista.
  2. pidättäydytään rekrytoinneista aina kun se on mahdollista esim. eläköitymisen yhteydessä
  3. aloitetaan kartoitus palveluiden viemisestä enintään lakisääteiselle tasolle
  4. palveluiden ja tarvikkeiden ostot minimoidaan
  5. ulkopuolelta vuokrattavista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan ja vuokrakulut minimoidaan
  6. tilojen korjaus- ja muutostöitä vähennetään vain pakollisiin

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimialat ja lautakunnat, konserniyhteisöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.