Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Talousarviolainan nostaminen

ROIDno-2018-420

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion päättänyt, että vuonna 2020 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä on enintään 39.335.000 euroa. Talousarviolaina tarvitaan kaupungin pitkävaikutteisten investointimenojen rahoittamiseksi ja valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttamiseksi sekä konserniyhtiöiden investointisuunnitelmien mukaisten investointien rahoittamiseksi. Rovaniemi kaupunkikonsernin loppuvuoden rahoitettavien investointien määrä on n. 20 miljoonaa euroa.

Lainan korkokustannusvertailu on tehty 20 miljoonan euron lainasta Kuntarahoituksen antamilla indikatiivisilla koroilla. Koska euroalueen korkoennusteet 10 ja 15 vuoden lainan korkokustannuksista ovat selvästi nousussa, on lähtökohdaksi otettu 10 - 15 vuoden kiinteäkorkoinen laina sen vuoksi, koska paineita pitkien korkojen nousulle näyttäisi olevan olemassa. Kiinteäkorkoisella lainalla voidaan suojautua tulevilta koronnousuilta ja sitoa korko tämän hetken alhaiseen tasoon.Tehdyn esiselvityksen perusteella Kuntarahoituksen 10 - 15 vuoden kiinteä korko on tällä hetkellä koronakriisistä johtuen vielä alhaisella tasolla. Lopullinen korko määräytyy sen hetken mukaan, kun lainanottaja hyväksyy lainanantajan tarjouksen. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen tulee tehdä periaatepäätös ja valtuuttaa määräämänsä viranhaltija päättämään lopullisesta lainannostohetkestä, korkokustannuksista ja muista lainasopimuksen ehdoista.

Kaupungin maksuvalmiutta heikentää merkittävästi talouden epätasapaino. Käyttömenojen jälkeen tulorahoitus ei riitä kattamaan kaupungin investointimenoja eikä lainojen lyhennykisä. Kaupungin lainakanta nousi vuoden 2019 tilinpäätöksessä 251 miljoonaan euroon ja sen myötä vuosittaiset lainojen lyhennykset ovat vuonna 2020 jo 16,5 miljoonaa euroa. Koska korkotaso on edelleen alhainen on kaupungin maksuvalmiuden vuoksi tarkoituksenmukaista pyytää tarjous myös kertalyhenteisenä ns. bullet lainana. Kaupungin lainojen keskipituus on n. 8 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hyväksytään nostettavaksi laina pääomaltaan 20 miljoonaa euroa 10 tai 15 vuoden laina-ajalla, kertalyhenteisenä tai tasalyhenteisenä ja kiinteällä korolla. Lainatarjoukset on saatu kahdelta liikepankilta ja kuntarahoitus Oy:ltä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korkokustannuksiltaan edullisimman kuntarahoitus Oy:n tarjouksen 10 vuoden kertalyhenteisestä kiinteäkorkoisesta lainasta. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginkamreerin tekemään lopullisen lainasopimuksen. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja päätös voidaan panna täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntarahoitus, kaupunginkamreeri, rahoitussihteeri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.