Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Tilojen vuokraaminen Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle (lisäpykälä)

ROIDno-2020-63

Perustelut

Tilapalvelukeskus on yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa selvittänyt Kauppakeskus Rinteenkulmassa olevien tilojen vuokraamista Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle osoitteessa Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi. Hankkeen päätoteuttaja on Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Lapin TE-toimisto tuo hankkeen yhteyteen resurssit peruspalveluistaan. Vuokrattavien tilojen pinta-ala on n. 84 m . Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 2 1.9.2020 - 31.12.2022. Vuokra on vuokrasuhteen alkaessa 2.550,00 euroa kuukaudessa (alv 0%). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  Vuokra sisältää käyttäjän kanssa yhdessä sovitut ja toteutettavat muutostyöt ennen vuokrasopimuksen alkamista. Vuokralainen maksaa lisäksi kauppakäytävien ja yleisö wc -tilojen siivouksesta, vartioinnista sekä valaistuksen ylläpidosta pinta-alan suhteessa (75m2/12215m2=0,61%). Vuokra sidotaan 100 %: sti elinkustannusindeksiin seuraavasti: Perusindeksi on marraskuun 2019 elinkustannusindeksin (1951=100) pisteluku. Perusvuokra tarkistetaan vuosittain kunkin marraskuun indeksiluvun (tarkistusindeksi) mukaisesti  Tarkistettua vuokraa maksetaan kunkin maaliskuun alusta, ensimmäisen kerran 1.3.2021 lukien. Mikäli elinkustannusindeksin pisteluku alenisi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Mikäli yllämainittua indeksiehtoa ei voitaisi tulevaisuudessa soveltaa, tarkistetaan vuokraa siten, että vuokrantarkistus vastaa alalla yleisesti käytettyä ja edellä esitettyä periaatetta. Vuokralainen vastaa vuokrauskohteen puhtaanapidosta (ml. jätteenkäsittely), vartioinnista, sähkönkulutuksesta, vedestä ja jätevedestä. Vuokralainen vastaa vuokrauskohteen sähkö- ja vesikustannuksista erillismittausten perusteella. Tilat varustetaan vuokranantajan kustannuksella omalla sähkön alamittauksella, joka mahdollistaa vuokralaisen liittymisen pääkäyttäjän kanssa samaan sähkösopimukseen. Ellei mittaus ole mahdollista erottaa, kulutuksesta sovitaan erikseen esim. jakamalla valaistus- ja käyttösähkö myymälätilan osalta pinta- alan mukaan muiden saman tason erikoisliiketilojen kanssa.

Tilapalvelupäällikkö on 15.6.2020 § 35 päättänyt vuokrata Kauppakeskus Rinteenkulmasta tilat Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle ajalle 1.9.2020 - 31.12.2022 liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Tilapalvelukeskus laatii erillisen välivuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja elinvoimapalveluiden välille. 

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2020 asiakohdassa 268 Viranhaltijoiden ja jaostojen päätösten otto-oikeus, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta tilapalvelupäällikön päätökseen ja että kaupunginhallitus käsittelee asian tässä kokouksessa erillisessä asiakohdassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväksi asian Tilojen vuokraaminen Osaamo - Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle.

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Kauppakeskus Rinteenkulmasta tilat Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle ajalle 1.9.2020 - 31.12.2021  ja muilta osin liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Tilapalvelukeskus laatii erillisen välivuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja elinvoimapalveluiden välille.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten tilapalvelupäällikkö ja elinvoiman toimiala/työllisyyspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.