Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Tontinosan myynti ja kiinteistökaupan esisopimus, Kiinteistö Oy Rova-aukio ja Kiinteistö Oy Rovatori

ROIDno-2020-2078

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunki neuvotellut yhteensä n. 3002 m2 suuruisen alueen luovuttamisesta Kiinteistö Oy Rova-aukiolle ja Kiinteistö Oy Rovatorille oheisen liitekartan mukaisesti. Luovutettava alue koostuu tonteista 698-2-68-4 ja 698-2-68-6, lunastusyksiköistä 698-401-26-104, 698-401-26-106 sekä määräalasta lunastusyksiköstä 698-26-139.

Kiinteistö Oy Rova-aukio ja Kiinteistö Oy Rovatori omistavat asemakaavan mukaisen liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K-3) mukaisesta tontista 698-2-68-15 suurimman osuuden, n. 9157 m2 suuruisen kiinteistön 698-2-68-13. Kaupungin luovutuksen jälkeen tontin omistus on yhteneväinen ja asemakaavan mukainen tontti voidaan muodostaa.     

Kaupungin kaupassa luovuttettavalla alueella on ollut runsaast erilaista liiketoimintaa ja viimeksi alue on toiminut varastoalueena. Alueella on ollut pilaantuneita maa-aineksia sekä jäteaineksia. Alueen maaperä on puhdistettu vuoden 2019 aikana Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäroistökeskuksen antaman päätöksen LAPELY/3176/2019 mukaisella luvalla. Asiaan liittyvä raportti tulee kauppakirjan liitteeksi.   

Tontin osan hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen 24.4.2017 § 202 päättämään Lampelan alueen tonttien luovutusehtoihin ja luovutushintaan siten, että määräalan kauppahinta on 594.459,06 €. (3302 kem2 x 180,03 €/kem2). Kauppakirja tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.   

Kiinteistö Oy Rova-aukion ja Kiinteistö Oy Rovatorin kanssa laaditaan samalla erillinen kiinteistökaupan esisopimus n. 275 m2 suuruisesta alueesta, joka on asemakaavan mukaista katualuetta. Ko. alueella on todenäköisesti pilaantunutta maaperää, jonka vuoksi maanomistajan tulee puhdistaa alue sellaiseen tasoon, että se soveltuu kadunrakentamiseen. Lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa kun alueen maaperän puhdistus on suoritettu tai viimeistään 31.12.2025 mennessä. Luovutettavan alueen hinnoittelussa käytetään Lampelan alueen K-3 kaavan käyttötarkoituksen mukaista hinnoittelua. Esisopimuksen tarkemmat ehdot on liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää  

  1. hyväksyä liitekartan mukaisen n. 3002 m2 suuruisen alueen, joka muodostuu  tonteista 698-2-68-4 ja 698-2-68-6, lunastusyksiköistä 698-401-26-104, 698-401-26-106 sekä määräalasta lunastusyksiköstä 698-26-139 luovutuksen Kiinteistö Oy Rova-aukiolle ja Kiinteistö Oy Rovatorille 594.459,02 € kauppahinnalla ja 24.4.2017 § 202 kaupunginhallituksen päättämillä luovutusehdoilla. Kauppakirja tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä. Muutoin kaupassa käytetään kaupungin yleisesti käyttämiä ja kaupunginhallituksen 24.4.2017 § 202 päättämiä luovutusehtoja  
  2. hyväksyä liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa 30.9.2020 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Rova-aukio, Hallituskatu 26, 96100 Rovaniemi; Kiinteistö Oy Rovatori, Varastotie 2 A 13, 96100 Rovaniemi; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.