Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Viranhaltijoiden ja jaostojen päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 2.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.6.2020
  • tilajaosto 11.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.6.2020
  • elinvoimalautakunta 16.6.2020, pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.6.2020
  • perusturvalautakunta 16.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.6.2020

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Matkatoimistopalvelut - option käyttäminen, 04.06.2020

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 52 Rakennuspaikan osan myynti, Norvalahti Rn:o 53:15, 10.06.2020
§ 53 Tontin 18-5808-2 tontin vuokraaminen Napapiirillä Kontiovaaran Husky Oy:lle, 17.06.2020
§ 54 Maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan täydentäminen AP-tontilla, Avain Asumisoikeus Oy, 17.06.2020
§ 55 Vuokra-ajan jatkaminen, Kristo Invest Oy, 17.06.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Erityisasiantuntijan toimen (vakanssi 77518001 ) tehtävien muuttaminen ja toimen täyttäminen, 15.06.2020
§ 56 Henkilöstölakimiehen virkavaalin vahvistaminen, 15.06.2020
Muu päätös:
§ 57 Alaruokasentalon käyttäminen kesällä 2020, 15.06.2020

Kaupunginlakimies
Hankintapäätös:
§ 3 Vakuutusmeklaripalvelun hankinta, 12.06.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 62 Vuokrattua asuinrakennuspaikkaa no 15 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Sinetässä, 05.06.2020
§ 63 Asuntotonttia 17-5582-2 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Nivavaarassa, 10.06.2020

Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 34 Väliaikaisten tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 12.06.2020
§ 35 Tilojen vuokraaminen Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR -hankkeelle, 15.06.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 100 Varauspäätöksen 23.9.2019 § 302 täydentäminen, 15.06.2020

Viestintäpäällikkö
Muu päätös:
§ 2 Graafinen ohjeisto, 21.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta tilapalvelupäällikön päätökseen Tilojen vuokraaminen Osaamo- Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle, 15.6.2020 § 35. Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Kauppakeskus Rinteenkulmasta tilat Osaamo -Kohtaantoa edistämässä ESR-hankkeelle ajalle 1.9.2020 - 31.12.2021 ja että liitteenä oleva vuokrasopimus korjataan päätöksen mukaisesti. Tilapalvelukeskus laatii erillisen vuokrasopimuksen tilapalvelukeskuksen ja elinvoimapalveluiden välille.

Muilta osin kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja jaostojen pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Täydennetty päätösesitys:

Lisäksi saatetaan kaupunginhallituksen tietoon kaupunginjohtajan päätös 22.6.2020 § 64 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen täyttäminen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti käyttää otto-oikeutta tilapalvelupäällikön päätökseen 15.6.2020 § 35 Tilojen vuokraaminen Osaamo - Kohtaantoa edistämässä. Kaupunginhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa erillisessä asiakohdassa.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.54.

Tiedoksi

Tilapalvelupäällikölle tiedoksi ja toimeenpantavaksi kaupunginhallituksen ottaman päätöksen täytäntöönpano.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.