Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Auttijärven ranta-asemakaava

ROIDno-2018-2155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2019:

Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueen maanomistajat sekä Metsähallitus ovat hakeneet Auttijärven, Venejärven sekä Karjalanjärven ranta-alueille ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava laaditaan Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueille samanaikaisesti, mutta se käsitellään omina alueinaan molempien kuntien päätöksenteon ja sen hyväksymisen osalta. Ranta-asemakaavan laatijaksi maanomistajat sekä Metsähallitus ovat valtuuttaneet diplomi-insinööri Kimmo Mustosen KimmoKaava:sta ja sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Kaavan laatija on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistää Auttijärven ranta-asemakaavan laatimisen Rovaniemen kaupunginpuoleíselta osalta. Kaavan laatiminen saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Auttijärven ja sen ympäristön ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan Rovaniemen kaupunginpuoleisella alueella. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.8.2020:

Auttijärven ranta-asemakaava on pidetty uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5.2020. Uudelleen nähtäville asettamisesta sovittiin 29.11.2019 pidetyssä 1. viranomaisneuvottelussa. Nähtävilläpito ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Ranta-asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui asianhallintajärjestelmään kirjattuja mielipiteitä 2 kpl ja kirjattuja lausuntoja 3 kpl. Saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Alueelle on laadittu 1.6.2020 päivätty ranta-asemakaava, joka käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa osat 1 ja 2. Kaavakartoissa on kolme erillistä kaava-aluetta. Yksi sijoittuu Auttijärven luoteisosaan, toinen Auttijärven kaakkoisosaan ja kolmas Karjalanjärven ja Venejärven alueelle.

Ranta-asemakaavassa alueelle on muodostettu 11 korttelia, jotka sisältävät yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoa käsittävän rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2/rakennuspaikka. Lisäksi jokainen rakennuspaikka mahdollistaa toteuttaa 100 k-m2 talousrakennuksia. Kaavassa alueelle on muodostettu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta M sekä retkeily- ja ulkoilualuetta VR. Ranta-asemakaavan laadinnassa on huomioitu 1. viranomaisneuvottelussa sovitut kaavaan kohdistuvat toimenpiteet sekä valmisteluvaiheessa saapuneet Lapin maakuntamuseon, Lapin liiton sekä Lapin ELY -keskuksen lausunnot.

Kaavoitus esittää, että Auttijärven ranta-asemakaavan luonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 5.11.2020:

Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 7.9.-6.10.2020. Nähtävilläpito kuulutettiin Lapin Kansassa 4.9.2020 sekä ilmoitettiin kirjeellä kaava-alueeseen liittyville maanomistajille. Ranta-asemakaavaan ja aineistoon on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui yksi muistutus, jossa maanomistaja ilmoittaa, ettei ole halukas olemaan kyseisen alueen kaavoituksessa mukana. Kaavan laadinta ei ole koko prosessin aikana kohdistunut kyseiseen kiinteistöön. Pyydettyjä lausuntoja saapui Lapin Ely -keskukselta ja Lapin maakuntamuseolta. Lapin liitolta ei lausuntoa saatu. Lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Lapin Ely -keskuksen lausunnon osalta on kaavanlaatija täydentänyt kaavamerkintöjä ja aineistoa mm. jätevesimääräyksen ja rakentamismääräyksen osalta. Lapin maakuntamuseolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Autti- Vene- ja Karjalanjärven 9.6.2019 päivätyssä ja 20.10.2020 korjatussa ranta-asemakaavassa alueelle muodostuu 11 korttelialuetta, joissa on yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoaluetta alueelle muodostuu 12,2 ha, virkistysaluetta 63,7 ha ja maa-ja metsätalousaluetta 123,8 ha. Koko kaava-alue on kooltaan n. 200 ha.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven alueelle laadittu ranta-asemakaavaehdotus esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven alueille laaditun 9.6.2019 päivätyn ja 20.10.2020 korjatun ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavasta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000€ ja kuulutuskustannukset 300€/kaavakuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Miikka Ruokamo saapui tämän asian esittelyn aikana klo 12.48.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.