Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Vetri

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rosa Vetri pyytää 2.11.2020 saapuneella sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Rosa Vetrille eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 14.12.2020 alkaen,
  • toteaa, että Kokoomuksen valtuustoryhmän varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.