Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 377 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osallistujat. Todettiin, että osanottajien ääni- että kuvayhteydet toimivat. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Liisa Ansala ja Päivi Alaoja. Varajäsenistä läsnä olivat Kaisu Huhtalo ja Sanna Luoma. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen. Poissa olivat myös valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Merkittiin tiedoksi, että lainopillisena asiantuntijana kaupunginhallituksessa toimii jatkossa hallintolakimies Miikka Ruokamo. Todettiin, että kaupunginsihteerin varahenkilöksi nimetty erityisasiantuntija Riina Koskiniemi osallistuu tähän kokoukseen työhön perhehdytyksen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväksi asian 401 Rovaniemen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.