Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 LISÄPYKÄLÄ: Erikoissairaanhoidon kustannukset (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3634

Valmistelija

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin nykyinen käytössä oleva ensihoidon kustannustenjakomalli ei ole Rovaniemen kaupungin näkökulmasta riittävän objektiivinen ja kohtuullinen.

Käytössä olevan mallin mukaisesti 40 % kustannuksista kohdennetaan jäsenkuntien asukasluvun perusteella ja 60 % kohdennetaan tuotantokustannusten perusteella. Lisäksi käytössä on kulukatto, joka on 135 €/asukas. Kulukaton ylimenevä osuus kohdennetaan niille kunnille, joilla kulut asukasta kohti jäävät kulukaton (135 €) alle. Laskutukseen kuuluu lisäksi ns. yhteiset kustannukset (TP 2019 n. 2,7 milj. €), jotka kohdennetaan kunnille kokonaan asukasluvun mukaan. 

Nykyisessä mallissa ei huomioida riittävästi aiheuttamisperiaatetta. Mikäli kustannukset jaettaisiin bruttokustannusperusteisesti, kaupungin ensihoidon kustannukset olisivat vajaa 3 milj. € nykyisen 5,1 mil. €:n sijaan. Alhaiset nettokustannukset johtuvat siitä, että LSHP:n asukkaista hieman yli puolet asuu Rovaniemen kaupungissa ja kaupungin väestöstä n. 90% asuu taajama-alueilla.

Kustannusten jakoperusteissa ei myöskään oteta riittävästi huomioon peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää, joka on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Valtionosuuden laskentaperusteissa huomioidaan mm.  syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta, sairastuvuus, väestörakenne ja verotulot. Näin ollen monen kunnan osalta valtionosuuksissa huomioidaan jo erikoissairaanhoidon kustannukset, mm. maakunnan pitkät etäisyydet ja harva asutus samoin kuin sairastavuusindeksi. Rovaniemen kaupungin osalta valtionosuudet ja verotulot eivät riitä kattamaan kaupungin nykyisiä peruspalveluiden menoja. Lisäksi on huomioitavaa, että väestön kasvun myötä palvelutarve on Rovaniemellä kasvanut aiempaan verrattuna ja valtionosuuksissa tätä kasvua ei ole valtion taholta riittävästi huomioitu.

Koska soteuudistuksen myötä erikoissairaanhoidon kustannukset siirtyvät perustettavan sote-alueen kustannettavaksi, ei  nykyiseen jakomalliin ole perusteltua tehdä kattavaa muutosta. Käytössä olevaan malliin on kuitenkin syytä tehdä pieniä muutoksia, joilla kustannusten kohdentaminen on suurille kunnille nykyistä jonkin verran kohtuullisempaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki esittää LSHP:n  ensihoidon kustannusjakomalliksi vaihtoehtoa 4.

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli tämän asian kohdan 397 jälkeen.

Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Miikka Ruokamo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.10.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.