Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 LISÄPYKÄLÄ: Poikkeamislupahakemus 698-409-20-110, Tähkäpolku (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3515

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee uudelleen poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, jotta voisi rakentaa voimassa olevan asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle asuinrakennuksen sekä autotallin. Hakijan omistama määräala sijaitsee Saarenkylän alueella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 292 päättänyt, ettei kiinteistölle myönnetä poikkeamislupaa asuinrakentamiseen. Kielteisen poikkeamispäätöksen jälkeen kiinteistölle on haettu asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 129 päättänyt, ettei asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa. 

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan välittömässä läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Perusteet poikkeamisluvan myöntämiselle eivät ole muuttuneet. Ottaen huomioon voimassa olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka soveltuvuus asuinrakentamiseen tulee selvittää perusteellisesti asemakaavalla, jolloin saadaan myös varmuus raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista rakennuspaikalla. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle. Asuinrakentamisen myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista alueelle, joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä. Rakennuspaikka sijaitsee noin 40 metrin päässä radasta. Väylävirasto on hankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että rakennuspaikka sijaitsee rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella ja herkällä maaperällä tärinä voi ulottua useiden satojen metrien päähän radasta. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110  ei sallita poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Rakennuspaikan soveltuvuus asuinrakentamiseen tulee selvittää asemakaavalla, jolloin laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 25.11.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Tämä asia käsiteltiin asian 383 jälkeen (klo 13.40).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Luvan hakijan tulee selvittää tontin melu- ja tärinätaso. Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvonta selvittää onko rakennustöitä tontilla jatkettu.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.