Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 400 LISÄPYKÄLÄ: Poikkeamislupahakemus Aarrekuja 1-2, Vennivaara (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3538

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee kaupungilta vuokraamilleen tonteille poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, rakennusaloista sekä autopaikkamääräyksistä, jotta voisi toteuttaa tonteille yksikerroksisen mielenterveyskuntoutujien ryhmäkodin, asuntolan ja rivitalon. Tontit sijaitsevat Vennivaaran alueella osoitteissa Aarrekuja 1 ja 2 ja ne on kaavassa osoitettu asuinrivitalotonteiksi. 

Kaupunki on kuullut naapureina lähialueen omakotikiinteistöjä. Kuulemisen yhteydessä alueen asukkaat ovat jättäneet hakemuksesta yhteisen huomautuksen, jossa vastustavat poikkeamisluvan myöntämistä. Naapurit ovat huomautuksessaan ilmaisseet olevansa huolissaan käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista sekä vaikutuksesta kiinteistönsä arvoon.

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemus koskee pientalovaltaisella alueella sijaitsevien asuinrivitalotonttien muuttamista eri käyttötarkoitukseen. Vaikka tavoitteena on luoda kodinomainen ja mahdollisimman vähän tavanomaisesta asumisesta poikkeava yksikkö, niin toiminnan sijoittamisella keskelle omakotivaltaista aluetta on kuitenkin huomioitavia vaikutuksia ympäristöön. Toiminnan toteuttaminen poikkeamismenettelyllä olemassa olevalle asuinalueelle kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Käyttötarkoituksen muuttuessa näin oleellisesti asia tulisi ratkaista asemakaavamuutoksella. Asemakaavamuutoksen yhteydessä vuorovaikutus sekä osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä ja hankkeen vaikutukset selvitetään laajemmin.

Lähtökohtaisesti eri käyttötarkoitukseen varatut alueet tulee ottaa huomioon jo aluetta asemakaavoitettaessa, jolloin kortteleiden käyttötarkoitukset ovat kaikkien tiedossa etukäteen.

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Kiinteistöillä 698-10-230-1 ja 698-10-231-1 osoitteissa Aarrekuja 1 ja 2 ei myönnetä lupaa poiketa asemakaavasta. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos hakijan osoittamaan tarkoitukseen tulisi ratkaista asemakaavamuutoksella. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 25.11.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli tämän asian kohdan 399 jälkeen (klo 14.10).

Hannu Ovaskainen esitti Maarit Simoskan, Sanna Karhun, Esko-Juhani Tennilän ja Kaisu Huhtalon kannattamana, että kaupunginhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan.

Matti Henttunen esitti, että yrittäjän kanssa etsitään hankkeelle uusi paikka.
Puheenjohtaja totesi, että Henttusen esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat EI. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA -ääntä, viisi (5) EI -ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Todettiin, että puheenjohtaja äänesti JAA, joten kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.30 - 14.40.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi, Sanna Luoma, Maria-Riitta Mällinen, Harri Rapo

 • Ei 5 kpl 45%

  Maarit Simoska, Kaisu Huhtalo, Sanna Karhu, Hannu Ovaskainen, Esko-Juhani Tennilä

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Kalervo Björkbacka

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)