Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3521

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on osallistunut asiantuntijana esityksen valmisteluun.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tartuntatautilaissa uudesta karanteeniperusteesta, joka koskisi Suomeen saapuvia henkilöitä ja määräytyisi lähtömaan perusteella. Ehdotettu sääntely koskisi vain maita ja alueita, joilta matkustamisen Suomeen voidaan kulloinkin perustellusti katsoa muodostavan niin korkean riskin covid-19-taudin leviämiselle Suomessa, että karanteeniin määrääminen voi olla taudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Jos henkilöllä olisi lääkärin antama todistus sairastetusta, mutta parantuneesta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19- rokotuksesta, häntä ei voitaisi asettaa karanteeniin. Karanteenista päätettäessä voitaisiin ottaa huomioon henkilölle covid-19-taudin toteamiseksi tehdyn testin negatiivinen tulos sekä henkilön Suomessa oleskelun kesto. Tartuntatautilaissa säädettäisiin myös poikkeusryhmistä, joihin kuuluvia ei voitaisi asettaa karanteeniin ehdotetun säännöksen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2020 ja olemaan voimassa 30.6.2021 saakka. Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään 23.11.2020 lausuntopalvelu.fi -palvelussa

Esitys Rovaniemen kaupungin lausunnoksi hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on liitteenä.

Päätösehdotus

Hallintoylilääkäri esittelee lausuntoluonnoksen. Häiriötilanteen johtoryhmä päättää lausunnosta.

Päätös

Häiriötilanteen johtoryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että Rovaniemen kaupunki antaa lakiesityksestä liitteen mukaisen lausunnon.

 

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on osallistunut asiantuntijana esityksen valmisteluun.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tartuntatautilaissa uudesta karanteeniperusteesta, joka koskisi Suomeen saapuvia henkilöitä ja määräytyisi lähtömaan perusteella. Ehdotettu sääntely koskisi vain maita ja alueita, joilta matkustamisen Suomeen voidaan kulloinkin perustellusti katsoa muodostavan niin korkean riskin covid-19-taudin leviämiselle Suomessa, että karanteeniin määrääminen voi olla taudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Jos henkilöllä olisi lääkärin antama todistus sairastetusta, mutta parantuneesta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19- rokotuksesta, häntä ei voitaisi asettaa karanteeniin. Karanteenista päätettäessä voitaisiin ottaa huomioon henkilölle covid-19-taudin toteamiseksi tehdyn testin negatiivinen tulos sekä henkilön Suomessa oleskelun kesto. Tartuntatautilaissa säädettäisiin myös poikkeusryhmistä, joihin kuuluvia ei voitaisi asettaa karanteeniin ehdotetun säännöksen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2020 ja olemaan voimassa 30.6.2021 saakka. Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään 23.11.2020 lausuntopalvelu.fi -palvelussa

Häiriötilanteen johtoryhmä 23.11.2020 esittää, että Rovaniemen kaupunki antaa hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta seuraavan lausunnon:

Yleishuomiot

Tavoitteena tulee olla terveysturvallisuus, kuitenkin ottaen huomioon taloudelliset vaikutukset ja terveydenhuollon resurssit. Rovaniemen kaupungille matkailu on erittäin merkittävä elinkeino ja matkustaminen ulkomailta Suomeen tulee mahdollistaa tavalla, joka on tartuntatautiriskejä minimoiva ja taloudellisesti ja resurssien kannalta toteutettavissa. 

Lakiesityksen kokonaisuus on monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Esitetyt toimet terveysturvallisuuden varmistamiseksi ovat käytännössä hyvin vaikeat toteuttaa ja sitovat runsaasti terveydenhuollon resursseja ja aiheuttavat merkittävät kustannukset.  Katsomme, että terveysturvallisuuden huomioiva matkailu on toteutettavissa vähemmän yhteiskunnan resursseja vievällä ja yksinkertaisemmalla mallilla.  

Vastustamme lakiehdotuksen pohjana olevaa karanteenimallia, pelkästään oleskelu tietyssä maassa ei voi olla peruste vapauden rajoittamiseen, koska korkean ilmaantuvuuden maissakaan ilmaantuvuus ei ole niin suurta. että voisi perustellusti epäillä jokaista altistuneeksi. Karanteenimalli on selkeässä ristiriidassa Schengen alueella noudatettavan vapaan liikkumisen periaatteen kanssa. 

Esityksemme terveysturvallisen matkailun malliksi on: 

  • Yhden testin malli, jossa riskimaista saapuvien matkustajien tulee oleskelun kestosta riippumatta esittää todistus negatiivisesta tuloksesta lähtömaatestissä. Jos heillä ei ole todistusta, voivat he vaihtoehtoisesti mennä pikatestiin Suomeen saapuessaan.

  • Maahantulijoille tulee antaa selkeät ohjeet terveysturvallisista toimenpiteistä, kuten hygienia, turvavälit ja vahva suositus kasvomaskin käytöstä sisätiloissa ja liikennevälineissä. THL on todennut, että kasvomaskit estävät erittäin tehokkaasti covid-19 taudin leviämistä. 

  • Pikatestikapasiteettia tulee lisätä laajasti kattamaan koko maan tarpeet. Taudin leviämisen estämisessä tärkeäksi ja tehokkaaksi keinoksi on käytännössä osoittautunut nopea testituloksen saaminen, joka mahdollistaa nopean jäljittäminen altistustapauksissa. 

Lakiesityksellä rajoitetaan useita perusoikeuksia, mm. liikkumisvapauteen ja oikeuteen työhön ja elinkeinovapauteen. Millaiset ovat rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaishaitat?

Mahdollistavatko toimenpiteet riittävästi ulkomaan matkailijoiden saapumisen Suomeen?

Eivät mahdollista. Monimutkaiset säännöt, aikarajat ja karanteenin uhka todennäköisesti aiheuttavat matkailijoiden päätymisen muihin kohteisiin Suomen sijasta. Tällä voi olla myös pitempiaikaista mainevaikutusta pandemian jälkeenkin ja toisaalta matkailun infrastruktuurin nyt kärsiessä, sen kohottaminen nykyiselle tasolla vie vuosia aikaa.

Matkailijoiden ja paikallisten toimijoiden (ml. tartuntatautiviranomainen) kannalta on tärkeää, että menettelyt, ohjeet ja viestit ovat yksinkertaiset, mutta terveysturvallisuuden kannalta riittävät. Yhden negatiivisen testin tulisi mahdollistaa kaiken pituiset viipymät Suomessa yhdistettynä muihin terveysturvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin ja erittäin matalan kynnyksen pikatestausmahdollisuuteen kaikilla alueilla Suomessa. 

Matkustukseen liittyvät säännöt on hyvä olla valmiina ajoissa ennen kuin matkailuun liittyvät rajoitukset kansainvälisesti alkavat purkautua. Kilpailu matkakohteiden välillä tulee tässä tilanteessa olemaan erityisen tiukkaa. Matkanjärjestäjille muuttuvat rajoitustoimet aiheuttavat merkittävän riskin ja ne suunnittelevat todennäköisemmin tuotantoaan kohteisiin, joiden rajoitustoimenpiteet ovat mahdollisimman selkeitä ja ennakoitavia omaa riskiään pienentääkseen.

Ovatko toimenpiteet riittäviä matkailun terveysturvallisuuden takaamiseksi?

Toimenpiteet ovat ylimitoitettuja ja monimutkaisia ja lakiesitys toteutuessaan romahduttaa Suomen houkuttelevuuden matkakohteena.

Matkailijoiden määrääminen karanteenin pelkästään lähtömaan epidemiatilanteen perusteella ei ole perusteltua ja on kohtuuton yksilön näkökulmasta. Tilanteessa, jossa pandemia on myös Suomessa, ei ole perusteltua määrätä kategorisesti karanteeniin kaikkia tietyistä maista saapuvia. Heitä ei voi pitää yksiselitteisen perustellusti altistuneina yleisvaaralliselle tartuntataudille eikä muodostavan vaaraa kansanterveydelle.

Jää myös epäselväksi, kuka kustantaa kaksoistestien välisen karanteeniajan majoituksen ja ylläpidon, kenen vastuulla on se järjestää ja mitä voidaan edellyttää matkailijalta itseltään ja matkanjärjestäjältä?

Terveysturvallinen matkustus voidaan yksilön vapautta kunnioittaen ja yhteiskunnan resursseja säästäen pohjata paremmin tehokkaaseen ja nopeaan pikatestausstrategiaan, kuten monissa muissakin maissa suunnitellaan.

Yhden negatiivisen testin tulisi mahdollistaa kaiken pituiset viipymät Suomessa yhdistettynä muihin terveysturvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin ja erittäin matalan kynnyksen pikatestausmahdollisuuteen kaikilla alueilla Suomessa. 

Ovatko ehdotetut toimenpiteet välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Suomessa ja terveysturvallisuuden lisäämiseksi matkailualalla?

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarvitaan alueellisia suosituksia ja rajoituksia, joiden tarve arvioidaan epidemiologisen tilanteen perusteella ja näiden noudattamista vaaditaan kaikilta alueella oleskelevilta. Arvioimme kuitenkin, että esitetyn kaltaiset monimutkaiset testaussäännökset ja lähtömaasta riippuvat karanteenit eivät ole välttämättömiä. Yhden negatiivisen testituloksen malli on riittävä yhdistettynä paikallisten ohjeiden noudattamiseen kohteessa ja helppoon koronapikatestiin pääsyyn. Kattava kasvomaskien käyttö sekä hygienia- ja muut terveysturvalliset toimenpiteet laskevat mahdollisen tartuntavaaran minimiin. Nämä toimenpiteet yhdistettynä negatiiviseen testitulokseen ovat riittävät takaamaan terveysturvallisen matkustamisen.

Miltä toimenpide-ehdotukset vaikuttavat Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta?

Esityksen mukainen toimintamalli sitoisi kohtuuttoman paljon terveydenhuollon resursseja ja vaikeuttaisi Suomessa asuvien hoitoon pääsyä ja voisi aiheuttaa merkittävää viivästymistä hoidoissa. Emme pidä tätä hyväksyttävänä kuntalaistemme ja Suomessa asuvien yhdenvertaisuuden kannalta.

Toimintamalli vaatisi tartuntatautiviranomaisten läsnäoloa kaikilla rajanylityspaikoilla ja lentoasemilla aina, kun rajanylitys on mahdollinen. Ilmeisesti on myös mahdollista, että rajanylityspaikoilla ei olisi rajavartioston henkilöstöä (mikäli sisärajavalvonta päättyy aiemmin) vaan pelkästään terveydenhuolto. Pidämme tätä hyvin ongelmallisena, lakiesityksestä ei käy ilmi, millaiset toimivaltuudet tartuntatautiviranomaisen edustajilla on rajalla toimittaessa esim. käännyttämisen suhteen ja virka-avun saaminen on ehdollista riippuen siitä, onko toisilla viranomaisilla kiireellisempää tehtävää.

Mielestämme rajanylityspaikoille on tarpeen järjestää oireisille ja ilman ennakkotestiä tuleville testauspaikka, mutta ei kaikkien matkustajien kategorista testaamista eikä varsinkaan tartuntatautilääkäriä fyysisesti paikan päälle. Tartuntatautilain mukaiset päätökset positiivisen tuloksen saaneen eristyksestä ja altistuneiden karanteenista tulee voida antaa myös etänä. Näillä keinoin vähennetään terveydenhuollon resurssien kohtuutonta sitomista. Tulee myös määritellä kustannusvastuut selkeästi, mikä on matkailijan, matkanjärjestäjän, kunnan ja valtion kustannusvastuu laissa määrättyjen toimenpiteiden kustannuksista. Toimintaan liittyy paljon myös välillisiä kustannuksia, kuten esimies- ja suunnittelutyötä sekä hankintoja.

Onko esityksessä määritelty tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti ne henkilöryhmät, joihin väliaikaisia säännöksiä ei sovellettaisi?

Pääosin kyllä. Rajayhteisön määrittelyn tulee olla selkeämpi, maarajakuntia tämä ei voine tarkoittaa, kun myös meriteitse matkustaminen Ruotsista ja Virosta on sallittu tietyin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta yllä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli tämän asian kohdan 298 jälkeen.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa hallintoylilääkäri Paula Reposta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausuntopalvelu 23.11.2020

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.