Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 LISÄPYKÄLÄ: Vahinkovakuutusten hankintapäätös (lisäpykälä)

ROIDno-2019-2882

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vakuutukset on kilpailutettu.

Kilpailutuksen suoritti vakuutusmeklari Justia Oy.

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on julkaistu 30.9.2020 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa nrolla 2020-054792, ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 192-462583.

Kilpailutus koski hankintayksikön kaikkia lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia.

Vakuutukset hankintaan tarjouspyynnön mukaisesti toistaiseksi voimassa olevina. Ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1.2021 - 31.12.2021. Tarjousten tuli olla voimassa 31.12.2020 saakka.

Vakuutus- ja vahinkopalveluiden sekä riskienhallinnan yhdenmukaisuuden ja hallittavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista hankkia kaikki vakuutuspalvelut yhdeltä toimittajalta. Tämän vuoksi hankinnasta tulee tehdä yksi hankintapäätös ja hankintayksikkö sijoittaa kaikki tarjouskilpailun kohteena olevat vakuutukset tarjouskilpailun voittaneeseen vakuutusyhtiöön.

Tarjoajien esittämiin hankinta-asiakirjoja koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin annettiin yhteinen kirjallinen vastaus.

Tarjouksen antoivat määräaikaan 6.11.2020 klo 14.00 mennessä If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö ja Pohjola Vakuutus Oy.

Tarjoukset avattiin Justia Oy:ssä 6.11.2020 klo 14:31.

Tarjousten avaustilaisuudessa tarkistettiin tarjoajien soveltuvuusedellytysten täyttyminen sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusehdot ja kaikki tarjoukset olivat täsmennysten jälkeen tarjouspyynnön mukaisia sekä vertailukelpoisia. Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja.

Kilpailutuksen yhteenveto

Tarjouspyynnössä mainitut tarjousten arviointiperusteet olivat:

  1. Tarjousten vertailu tehdään laskemalla vakuutuslajikohtaiset vuotuiset vakuutusmaksut yhteen.
  1. Erikoismaksuisten työtapaturmavakuutusten osalta vertailuun otettava keskimääräinen vuosimaksu lasketaan tarkemmin tarjouspyynnön työtapaturmavakuutusta kohdissa määritellyillä perusteilla ja painotuksilla.

Tarjouspyynnön mukaan vertailun perusteella tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena käytetään halvinta hintaa. Tarjoajan ja tarjottujen palveluiden laadulliset ominaisuudet on huomioitu tarjottavia palveluita koskevissa vähimmäisvaatimuksissa sekä tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa.

Suoritetun vertailun perusteella todettiin, että If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut ovat olleet 565 998 euroa. LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiön tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut 575 821 euroa ja Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut 672 885 euroa.

Vertailun perusteella kilpailutuksen on voittanut If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. 

Suoritetun kilpailutuksen tuloksena kaupungin vakuutusturva laajenee. Tästä huolimatta kaupunki saavuttaa vuositasolla yli 400.000 euron säästön vakuutusmaksuissa.

Kilpailutuksen yhteenveto ja vakuutusmaksuvertailu esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tarjousten vertailun perustella kaupunginhallitus päättää valita vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi 1.1.2021 lukien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen.  

Hankintapäätös liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille.  

Hankintasopimus voidaan tehdä sen jälkeen kun 14 päivää on kulunut hankintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Päätös

Vastuualuepäällikkö Ville Vitikka esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.05.

Tiedoksi

Justia Oy, lakiasiainsihteeri Sinikka Tuovinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.