Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Lehtojärven yleiskaava, perinnekyläalueet

ROIDno-2019-456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 15.3.2019:

Tekninen toimiala esittää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen käynnistämistä. Joukko Lehtojärven maanomistajia on 14.2.2019 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakeneet Lehtojärven osayleiskaavan päivittämistä kahdella eri osa-alueella.

Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Suunnittelualue käsittää voimassa olevan Lehtojärven osayleiskaavan aluetta kahdella erillisellä alueella, Välitalonkankaan alueella sekä kylätalon (ent. koulun) ympäristössä kaava-aluetta hieman laajennettuna kylätalon pohjoispuoliselle alueelle. Suunnittelualueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 50 ha.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen liitteenä 1 olevan rajauskartan mukaisille alueille. Yleiskaavan muutoksesta peritään kaavoituskuluina 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lehtojärven osayleiskaavan muutoksen laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 22.5.-4.6.2019. Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 20.5.2019. Osayleiskaavamuutoksen vireilletulon aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Lehtojärven alueelle on laadittu 10.10.2019 päivätty osayleiskaavan muutosluonnos. Luonnoksessa alueelle on esitetty perinnekylähankkeen tavoitteiden mukaisia rakennuspaikkoja yhteensä 23.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 17.-30.10.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana jätettiin 5 mielipidettä. Mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet ovat liitteenä.

Jätettyjen mielipiteiden johdosta kaavamuutosluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset:

Varsinainen perinnekyläalue (AP-3) osoitetaan yhtenäisempänä seitsemän rakennuspaikan kokonaisuutena Välitalonkankaan alueelle ja jonka kaavamääräyksissä edellytetään perinnekylähankkeen mukaista rakentamista.
Kylätalon (ent. koulu) läheisyyteen osoitetaan puurakentamisen alue (AP-2), jossa sallitaan hieman vapaampi rakennustyyli kuin AP-3 alueella, kuitenkin tavoitellen perinnekylähankkeen mukaista pihapiirimäistä kokonaisuutta.
Muut kaavaluonnoksessa osoitetut AP-3 rakennuspaikat muutetaan kaavamerkinnälle AP.

Uusia rakennuspaikkoja kaavamuutoksella muodostuu 15 kpl.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, että 12.10.2020 päivätty Lehtojärven perinnekylähankkeen osayleiskaavamuutos esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi

puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Lehtojärven alueelle laadittu 12.10.2020 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Lehtojärven alueelle laadittu 12.10.2020 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.