Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Luovutusehdot Jääskeläisen teollisuusalueen laajennukselle, korttelit 8204 -8214

ROIDno-2020-3507

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungilla on 8. kaupunginosan Jääskeläisen teollisuusalueella Isoaavantien länsipuolella luovutettavia tontteja. Alueelle on laadittu asemakaava, joka on tullut voimaan 28.3.2013. Kortteleiden 8203 - 8204 osalta on laadittu kaavamuutos, joka on tullut voimaan 4.9.2020. Tontit ovat kaavamerkinnältään teollisuustontteja (T). Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa Ratavartijankadun rakentamisella.

Kaupunginhallituksen 12.2.2018  § 46 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti teollisuustontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla kaupungin päättämin luovutusehdoin.  Vuokra-aika on pääsääntöisesti 30 vuotta ja vuosivuokra on 3 % tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on hankkeesta riippuen 20 – 50 % kaavan mukaisesta rakentamisvelvoitteesta.

Kaupungin hyväksymän käytännön mukaan kaupunginhallitus vahvistaa luovutettavien tonttien vuokraus- ja myyntiehdot. Yritystonttien osalta hinnoittelun tulee vastata käypää hinnoittelua.

Kaupunginhallitus on päättänyt Jääskeläisen teollisuusalueen hinnoittelun 9.3.2009 § 104. Alueen tonteista on vuokrattu tai rakentunut noin puolet. Päätöksen mukaista hinnoittelua tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti, jolloin hinnoittelu vastaa teollisuustonttien käypää hintaa. Muutoin käytetään maapoliittisen ohjelman ja kaupungin 18.5.2015 § 197 hyväksymän toimivaltapäätöksen mukaista menettelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää Jääskeläisen teollisuusalueen kortteleiden 8204- 8214 luovutusehdot seuraavasti; 

  1. Teollisuustonttien luovutushinta on liitekartan mukaisella alueella 11,38 euroa/m2.
  2. Vuokra-aika on 30 vuotta.
  3. Perusvuokra on 3 % tontin luovutushinnasta.
  4. Tonttien luovutushinnat ja vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1968 (2020).
  5. Kaavan käyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta on rakennettava neljän vuoden kuluessa tontin luovutuksesta vähintään 40 %.
  6. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.