Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 RM-tontin vuokraaminen, Venetie / Ounasvaaran Latu ry

ROIDno-2018-3883

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounasvaaran Latu Ry:lle on vuokrattu kaupungingeodeetin päätöksellä 19.12.2018 § 112 yleiseen alueeseen 698-4-9904-0 kuuluva noin 2940 m2 suuruinen alue talviuintitoimintaa varten ajalla 1.5.2019 - 30.4.2022. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, joka on tullut voimaan 4.9.2020. Voimassa olevassa asemakaavassa vuokra-alue on osoitettu RM-käyttötarkoituksella ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 300 kem2. Alue vastaa hyväksytyn tonttijaon 698-4-4431-1 mukaista tonttia.

Vuokralainen on esittänyt kaupungille pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laatimista, jotta tontille voitaisiin toteuttaa yhdistyksen tarpeisiin n. 200 kem2 suuruinen rakennus, jota käytetään talviuintitoimintaan ja sen lisäksi mm. yhdistyksen erilaisten luonnossa toteuttavien tapahtumien (mm. perheliikunta, lähiretket/ kaupunkia ympäröiville vaaroille ja joelle, sauvakävelyt ja polkujuoksut) tukikohtana/kokoontumispaikkana sekä erilaisten luonto- ja terveysliikunta -koulutusten pitopaikkana. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös retkeilyvälineiden vuokraus.

Alueella ei ole vahvistettuja luovutushintoja ja -ehtoja.

Maapoliittisen ohjelman mukaisesti muut kuin asumis-, teollisuus- ja liiketontit voidaan vuokrata enintään 30 vuodeksi ja vuokra on 5 % tontin arvosta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on hankkeesta riippuen 30 - 70 % kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että asemakaavan mukainen muodostettava tontti 698-4-4431-1 vuokrataan Ounasvaaran Latu ry:lle talviuintitoimintaa, yhdistyksen kokoontumistilaa sekä muuten yhdistyksen toimintaa tukevaa toimintaa varten seuraavin ehdoin.

1) Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2050. Voimassa oleva lyhytaikainen maanvuokrasopimus lakkaa, kun uusi sopimus tulee voimaan.

2) Vuotuinen perusvuokra on 2.100 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1968(2020). Kaupungilla pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokra, jos vuokrasopimuksen mukainen käyttötarkoitus muuttuu tai maanvuokrasopimus siirretään.    

3) Tontin rakentamisvelvollisuus on 50 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

4) Muutoin maanvuokrasopimuksessa käytetään kaupungin yleisesti käyttämiä sopimusehtoja liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. asemakaavan ja oheisen liitekartan mukainen muodostettava tontti 698-4-4431-1 vuokrataan Ounasvaaran Latu ry:lle talviuintitoimintaa, yhdistyksen kokoontumistilaa sekä muuten yhdistyksen toimintaa tukevaa toimintaa varten seuraavin ehdoin.
 2. Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2050. Voimassa oleva lyhytaikainen maanvuokrasopimus lakkaa kun uusi sopimus tulee voimaan.
 3. Vuotuinen perusvuokra on 2100 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1968(2020). Kaupungilla pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokra, jos vuokrasopimuksen mukainen käyttötarkoitus muuttuu tai maanvuokrasopimus siirretään muulle kuin yhdistystoimintaa harjoittavalle osapuolelle.    
 4. Tontin rakentamisvelvollisuus on 50 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
 5. Muutoin maanvuokrasopimuksessa käytetään kaupungin yleisesti käyttämiä sopimusehtoja liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa ja toimialajohtaja Jukka Kujalaa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää, että

 1. asemakaavan ja oheisen liitekartan mukainen muodostettava tontti 698-4-4431-1 vuokrataan Ounasvaaran Latu ry:lle talviuintitoimintaa, yhdistyksen kokoontumistilaa sekä muuten yhdistyksen toimintaa tukevaa toimintaa varten seuraavin ehdoin.
 2. Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2050. Voimassa oleva lyhytaikainen maanvuokrasopimus lakkaa kun uusi sopimus tulee voimaan.
 3. Vuotuinen perusvuokra on 2100 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1968(2020). Kaupungilla pidättää itselleen oikeuden tarkistaa vuokra, jos vuokrasopimuksen mukainen käyttötarkoitus muuttuu tai maanvuokrasopimus siirretään muulle kuin yhdistystoimintaa harjoittavalle osapuolelle.    
 4. Tontin rakentamisvelvollisuus on 30 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
 5. Muutoin maanvuokrasopimuksessa käytetään kaupungin yleisesti käyttämiä sopimusehtoja liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ounasvaaran Latu ry; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Martikainen, Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.