Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Ruoka- ja puhtauspalvelujen siirto elinvoimapalvelujen toimialalle 2020

ROIDno-2020-3120

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 § 100, että ruoka- ja puhtauspalvelut organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita. Elokuussa 2020 käydyissä kuntien yhteistoimintalain (449/2007) mukaisissa neuvotteluissa on käsitelty suunnitelmaa ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikön siirtämiseksi elinvoimapalvelujen toimialalle toimialajohtajan alaiseksi palvelualueeksi.

Hallintosäännön 24 §:n 1 momentin mukaan hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.

Hallintosäännön 33 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaan lautakunta päättää toimialansa organisaatiosta hallintosäännön määrittelemissä rajoissa.

Edellä todetun johdosta kaupunginvaltuusto on toimivaltainen päättämään ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikön siirtämisestä elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon toimialajohtajan alaisuuteen palvelualueisiin rinnastettavaksi kohderahoitteiseksi toiminnoksi. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus perustuu sisäiseen ja ulkoiseen tulorahoitukseen, jossa palvelujen tuottamisesta saadaan myynti- ja maksutuottoja. Ruoka- ja puhtauspalvelujen kirjanpidollinen asema kohderahoitteisena toimintona ei muuttuisi siirron yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikön siirtämistä konsernihallinnon organisaatiosta elinvoimapalvelujen toimialalle toimialajohtajan alaiseksi kohderahoitteiseksi toiminnoksi 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta, Jukka Kujala, Ruoka- ja puhtauspalvelut, Marja-Kaisa Mäntylä, Rauni Jokelainen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.