Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Sairauspoissaolojen vähentämisohjelma

ROIDno-2020-3412

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin johtoryhmän ja henkilöstöpalvelujen yhteistyönä on valmisteltu sairauspoissaolojen vähentämisohjelmaa. 

Sairauspoissaoloista aiheutuu arviolta noin 7-8 miljoonan euron välittömät kustannukset vuodessa. Kevan vuonna 2019 laatiman analyysin mukaan Rovaniemen kaupungin työkykyjohtaminen on pääosin reagoivalla tasolla. Työkykytoiminnalle on asetettu tavoitteita, työkykyriskejä tunnistetaan ja aktiivisen tuen malli on käytännössä. Työkykyjohtamisen strategisuuden vahvistaminen voisi analyysin mukaan lisätä toiminnan tuloksellisuutta. Tällöin edellytetään mittareiden ja muutostavoitteiden asettamista, eri toimijoiden vastuiden kirkastamista sekä työkyvystä kertovan tiedon analysoimista. Lisäksi tarvitaan toimialojen, työterveyshuollon  ja HR:n tiivistä yhteistyötä toimenpiteiden linjaamiseksi ja toteuttamiseksi.

Uusi KEVAN analyysi on sovittu tehtäväksi tammi-helmikuussa 2021.

Ohjelma on jaettu kolmeen osaan:

 1. Miten rekrytoimme ammattitaitoista ja työkykyistä henkilöstöä?

Työnantajamaineen järjestelmällinen parantaminen.

 • Kohdennetun rekrytointimarkkinoinnin  hyödyntäminen, erit. tehtävissä, joihin vaikeaa saada sijaisia/pysyviä työntekijöitä.
 • Sijaisten hyvä perehdytys, väli- ja loppukysely (jossa huomioidaan myös ammattieettisiä näkemyksiä)
 • Uuden työntekijän ja esimiehen hyvästä vastaanotosta ja perehdytyksestä huolehtiminen.
 • Palkkauksen kannustavuuden kehittäminen.
 • Työhöntulo -terveystarkastuksen täsmentäminen (mahd. Päihdetestauksen aloittaminen tietyissä tehtävissä)
   

Matalan kynnyksen väylien avaaminen vaikeasti rekrytoitaviin tehtäviin.

 • Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen kilpailuissa hyvistä työntekijöistä muiden työnantajien ja ammattialojen kanssa.
 • Oppilaitosyhteistyön kehittäminen.
   
 1. Miten huolehdimme henkilöstön työkyvystä ja vahvistamme henkilöstön voimavaroja palvelussuhteen aikana?

Toimiva työsuojelu- ja turvallisuusjohtaminen.

 • Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden tason säännöllinen mittaaminen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Välitön puuttuminen työyhteisön ongelmatilanteisiin (ensitiimi)
 • Psykososiaalisen kuormittumisen ennaltaehkäisy, kuormittumisen juurisyiden löytäminen ja niihin vaikuttaminen (Lähtötilanteessa anonyymi mittarointi kaikkiin yksiköihin, toimenpiteet “punaisille”)

Esimiestyön arviointi ja kehittäminen.

 • Kehityskeskustelujen käymisen varmistaminen.
 • 360-palautteet esimiesten kehittymisen tueksi.
 • Esimiesten vahva tuki palvelussuhde- ja työhyvinvointiasioissa.
 • Esimiestyön resurssien varmistaminen.
   
 1. Miten reagoimme pitkiin poissaoloihin ja puutteellisiin työsuorituksiin?

Investoiminen työkykyjohtamiseen:

 • Työkykykoordinaattorien/työhyvinvoinnin asiantuntijoiden rekrytointi toimialoille: 
  • Poissaolojen läpikäynti aktiivisen tuen mallia ja terveysjohtamisen järjestelmää hyödyntäen.
  • Esimiestyön konkreettinen tukeminen ja toimenpiteiden loppuunsaattaminen
  • Työhyvinvoinnin ja turvallisuusjohtamisen prosessien läpivienti toimialoilla yhdessä HR:n kanssa.
  • Toimiva osatyökykyisten uudelleensijoitus kaupungin tarvitsemiin tehtäviin.
 • Lisätään toimintakäytäntöjen kehittämistä työterveyshuollon kanssa
 • Henkisen hyvinvoinnin tukipalvelujen tarjoaminen. Esim. tilannetyönohjauksen mahdollistaminen (kokeilu)
   

Osaamisen johtaminen: 

 • Osaamisen kehittäminen esimiehille ja henkilöstölle  (erityisesti verkko-oppimisen   täydennyskoulutuksen keinoin).
 • Työkierron aktiivinen mahdollistaminen.
 • Ohjaus ja tuki huonosti suoriutuville työntekijöille ja viranhaltijoille. 
  • Mikäli suoritukset eivät korjaudu, tarvittaessa huomauttaminen, varoittaminen ja irtisanominen.
    

Strategisuus, osallisuus ja työhyvinvointi

 • Toteutetaan “Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella” -hanke yhdessä Redun ja Lapin yliopiston kanssa. Työkykykoordinaattori-hanketyöntekijän rekrytointi.--> Ratkaisujen pilotointi korkeiden poissaolojen palvelualueille.
 • Työkykyjohtamisen yhdistäminen strategiseen johtamiseen:
  • Työhyvinvointi- ja turvallisuusasioiden tuominen teema-aiheena johtoryhmiin säännöllisesti;  toimialakohtaisissa työhyvinvoinnin ohjausryhmissä tehdään valmisteleva työ (HR + toimialan asiantuntija, työsuojeluvaltuutettu+ työterveyshuolto)
 • Vuorovaikutteisen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen (työyhteisöjen kehittäminen esim. muutostilanteissa, veko-resurssin hyödyntäminen)
 • Työntekijälähtöiset helposti käytettävät hyvinvointipalvelut henkilöstölle.
 • Selvitetään palkitsemista yhteisöllisesti/henkilökohtaisesti poissaolojen vähenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sairauspoissaolojen vähentämisohjelman.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Johanna Aho, Risto Varis, Tarja Höllander-Tyni, Rauni Jokelainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.