Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.10.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 202 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 milj.euroa eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 milj.euroa eli 4,3 %). Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Tasaisen toteuman mukaan toimintakateeen toteumaprosentin tulisi olla lokakuun jälkeen 83,33 % ja pitkän ajan keskiarvo on ollut 83,36 %. Kuluvan kuukauden käyttöprosentti on 83,44 %. Koronaviruksesta johtuen toimintatuotot jäävät arvioidusta ja toimintamenojen kasvu on ollut alkuvuotta maltillisempaa. 

Ennusteiden mukaan verotulot toteutuvat n. 8-9 milj.euroa arvioitua pienempinä ja valtionosuudet n. 21 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta koko vuoden tilikauden tulos olisi positiivinen. Kuluvan vuoden taloustilannetta parantavat erityisesti valtion tukitoimet kunnille ja ilman tukitoimia alijäämä olisi noin 15 miljoonaa euroa.  

Kuntalain 13. luvun 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarvion muutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

Lokakuun kirjanpito on valmistunut 17.11.2020. Talouskatsaus tuodaan kokoukseen. 

Valtioneuvosto myönsi torstaina 19. marraskuuta vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. Rovaniemen osalta harkinnanvarainen valtionosuus on 2,0 miljoonaa euroa.

 

Tuloslaskelma (M€)                      

Lokakuu             

Talousarvio 2020
Toimintakate -313,2 -375,4
Verotulot 219,7 269,0
Valtionosuudet 95,9 105,8
Rahoitustuotot ja kulut 9,6 10,0
Vuosikate 12,0 9,4
Poistot -11,5 -14,8
Tilikauden yli-/alijäämä 0,5 -5,5

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä talouden kuukausikatsauksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talousarvion 2020 muuttaminen valmistellaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksiin.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.