Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 404 Asemakaavan mukaisten asuintonttien vyöhykehinnoittelu

ROIDno-2022-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että kaupunginhallituksen 13.6.2022 § 214 päättämää asuintonttien vyöhykehinnoittelua tarkistetaan saadun käyttökokemuksen ja palautteen perusteella. Asuinrivitalotonttien (AR) vyöhykerajausta muutetaan Saarenkylässä ja eri käyttötarkoituksen mukaisten asuintonttien hinnoittelussa käytettävien erityistekijöiden taulukoihin tehdään tarkistuksia niiden yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. 

Vyöhykehinnoittelussa on määritetty eri asuintonttien käyttötarkoituksille alueittaiset hinnat (minimihinta, perushinta ja enimmäishinta) sekä hinnoitteluun vyöhykkeen sisällä vaikuttavat erityistekijät. Esitettävillä tarkistuksilla poistetaan erityistekijöitä, joita ei ole käytetty tai joiden vaikutus voidaan arvioida toisen vastaavan erityistekijän yhteydessä, kuten tontin sijainti ja poikkeuksellisen hyvät kulkuyhteydet sekä tarkennetaan eri tekijöiden vaikutusta perushintaan. Säilytettäväksi esitetään sellaisia erityistekijöitä, joilla on selkeästi perusteltavissa oleva vaikutus hinnan määrittelyssä ja joiden määritys voidaan tehdä tasapuolisesti kaikissa tapauksissa. 

Muutoksen mukainen uusi rajaus asuinrivitalotontille Saarenkylässä on esitetty liitteessä 1 ja hinnoittelussa käytettävien erityistekijöiden taulukkoon esitettävät muutokset on esitetty liitteessä 2. Erityistekijöiden taulukkoon lisätään myös tulkintaohje hinnan määrittelyä varten.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee paikkatieto- ja tonttipalveluiden muutosesitykset asuintonttien vyöhykehinnoitteluun tiedokseen ja esittää tarkistetun asuinrivitalotonttien vyohykkeen rajauksen sekä tonttien erikoistekijöiden taulukkoon esitettyjen muutosten viemistä kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa tontti-insinööri Sakari Mannista ja kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Asian päätöksenteon jälkeen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 15.40 - 15.50. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja läsnä olivat samat osallistujat kuin ennen taukoa.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että kaupunginhallituksen 13.6.2022 § 214 päättämää asuintonttien vyöhykehinnoittelua tarkistetaan saadun käyttökokemuksen ja palautteen perusteella. Asuinrivitalotonttien (AR) vyöhykerajausta muutetaan Saarenkylässä ja eri käyttötarkoituksen mukaisten asuintonttien hinnoittelussa käytettävien erityistekijöiden taulukoihin tehdään tarkistuksia niiden yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. 

Vyöhykehinnoittelussa on määritetty eri asuintonttien käyttötarkoituksille alueittaiset hinnat (minimihinta, perushinta ja enimmäishinta) sekä hinnoitteluun vyöhykkeen sisällä vaikuttavat erityistekijät. Esitettävillä tarkistuksilla poistetaan erityistekijöitä, joita ei ole käytetty tai joiden vaikutus voidaan arvioida toisen vastaavan erityistekijän yhteydessä, kuten tontin sijainti ja poikkeuksellisen hyvät kulkuyhteydet sekä tarkennetaan eri tekijöiden vaikutusta perushintaan. Säilytettäväksi esitetään sellaisia erityistekijöitä, joilla on selkeästi perusteltavissa oleva vaikutus hinnan määrittelyssä ja joiden määritys voidaan tehdä tasapuolisesti kaikissa tapauksissa. 

Muutoksen mukainen uusi rajaus asuinrivitalotontille Saarenkylässä on esitetty liitteessä 4 ja hinnoittelussa käytettävien erityistekijöiden taulukkoon esitettävät muutokset ja tulkintaohje on esitetty liitteessä 5. 

Lisäksi paikkatieto ja tonttipalvelut esittää, että vyöhykehinnoittelun ylärajanylitys ollessa enintään 10 %, niin tontin hinta määräytyy vyöhykehinnoittelun ylärajan mukaisesti. Jos ylärajan ylitys on yli 10 %, niin hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. Jos tontin ostajana/vuokraajana on yritys ja hinnoittelu menee yli vyöhykehinnoittelun ylärajan, pyydetään ulkopuolisen arvio tontin hinnasta ja hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. Jos hinnoittelu menee vyöhykehinnoittelun alarajan alle, niin hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan ja paikkatieto ja tonttipalveluiden muutosesitykset vyöhykehinnoitteluun ja erikoistekijöiden taulukkoon ja niiden tulkintaohjeen liitteen 4 ja 5 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää vyöhykehinnoittelun ylärajan ylityksestä seuraavaa:

  1. Jos tontin hinnoittelu ylittää vyöhykkeen ylärajan enintään 10 %:lla, niin tontin hinta määräytyy vyöhykehinnoittelun ylärajan mukaisesti. Jos ylärajan ylitys on yli 10 %, niin hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.
  2. Jos tontin ostajana/vuokraajana on yritys ja hinnoittelu menee yli vyöhykehinnoittelun ylärajan, pyydetään ulkopuolisen arvio tontin hinnasta ja hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.
  3. Jos hinnoittelu menee vyöhykehinnoittelun alarajan alle, niin hinta määräytyy kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

Päätös

Asia siirrettiin käsiteltäväksi 19.12.2022 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa (§ 401).

Tiedoksi

Paikkatieto ja tonttipalvelut: Pertti Onkalo, Teija Hautaniemi ja Sakari Manninen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.