Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Eroaminen hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä / Rundgren

ROIDno-2021-2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
 2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 267 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
 2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Todettiin, että hyväksytyn hallintosääntömuutoksen mukaan perusturvalautakunta on hyvinvointilautakunta.

Kaupunginvaluusto päätti valita hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraaasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Marjo Rundgren

Minna Muukkonen

SDP

Vpj

Ella Keski-Panula

Maija Haase

Vihreät

j

Tuomas Koskiniemi

Ari Paldan

PS

j

Petri Perttunen

Hannu Ovaskainen

PS

j

Kimmo NIukkanen

Jussi Nikula

SDP

j

Tuulikki Keskitalo

Leena Jääskeläinen

KOK

j

Asko Peuraniemi

Mika Kansanniva

KOK

j

Jonna Parviainen

Henna Kuivila

VAS

j

Elina Korteniemi

Outi Huttunen

KESK

j

Päivi Alanne-Kunnari

Heidi Alatalo

KESK

j

Erkki Virtanen

Tri Nguyen

KESK

 

Valtuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 - 17.05.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Leena Jääskeläinen on 17.9.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että ei ota vastaan hyvinvointilautakunnan varajäsenen paikkaa.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Leena Jääskeläinen Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Outi Huttunen Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Leena Jääskeläiselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 26.10.2021 alkaen,
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 392 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Leena Jääskeläiselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 26.10.2021 alkaen,
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tanja Sotaniemen.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Outi Huttunen pyytää 9.11.2021 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84 ja 25.10.2021 § 118 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Outi Huttunen Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Outi Huttuselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 14.12.2021 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 476 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Outi Huttuselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 14.12.2021 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Vanhatalon.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari pyytää 11.4.2022 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84, 25.10.2021 § 118 ja 13.12.2021 § 148 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Sari Vanhatalo Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (asianosainen, hallintolaki 28 § 1 mom 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Päivi Alanne-Kunnari

Valmistelija

Eeva-Maarit Aikio roiaikioee

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 25.4.2022 § 149 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 24 § 1 kohta, asianosainen).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esteellisyys

Päivi Alanne-Kunnari

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Marjo Rundgren pyytää 14.11.2022 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä tultuaan valituksen sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84, 25.10.2021 § 118, 13.12.2021 § 148 ja 23.5.2022 § 48 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Sari Vanhatalo Kesk.
j Maarit Simoska Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Marjo Rundgrenille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2023 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen ja nimeää puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.