Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Hallintopäällikön ja suunnittelijan tointen lakkauttaminen ja tiedonhallintapäällikön viran perustaminen

ROIDno-2022-4073

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 56 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa on avoimena hallintopäällikön ja asianhallinnan suunnittelijan toimet. Hallintopäällikön toimi oli suunniteltu siirtyväksi hyvinvointialueelle ja suunnittelijan toimi on jäänyt avoimeksi eläkkeelle jäämisen johdosta. Molemmat toimet ovat tiedonhallintatiimissä ja siirtyvään hallintopäällikön tehtävään on kuulunut tiedonhallinta- ja asiointipalvelujen esihenkilötyö.

Kaupungin tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistoinnin johtaminen ja kehittäminen vaativat tulevina vuosina ja uudessa kuntarakenteessa erityistä panostusta. Tämä nähdään kaupunkistrategian mukaisesti vahvana painopisteenä ja se luo pohjaa tietopohjaiseen päätöksentekoon sekä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Sähköisten palveluiden kehittäminen sekä robotiikan tuomat mahdollisuudet lisäävät tulevaisuudessa kuntalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tietoaineistoja, hyvän hallinnon työkaluja sekä kuntademokratiaa. Asiakirjahallinto ja siihen liittyvien sähköisten palveluiden kehittäminen nähdään vahvana osana tiedolla johtamista. 

Konsernihallinnossa nähdään tarpeellisena, että tiedonhallintatiimiin tulee perustaa vakituinen tiedonhallintapäällikön virka, jonka tehtäviin kuuluvat tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen, niihin liittyvät viranomaistehtävät sekä tiedonhallintatiimin esihenkilötyö.

Hyvinvointialueen muutoksen jälkeen nähdään uuteen kuntarakenteeseen liittyvät tiedonhallinnan ja siihen liittyvän kehittämisen todelliset työmäärän tarpeet.  Konsernihallinnossa luonnostaan tulevien muutosten kohdalla arvioidaan muut rekrytointitarpeet tämän pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  • lakkauttaa tiedonhallintayksikön hallintopäällikön (49480001) ja asiahallinnan suunnittelijan (11400004) toimet ja 
  • perustaa tiedonhallintapäällikön viran, jonka kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.