Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 415 Hallintosäännön muuttaminen

ROIDno-2022-3604

Valmistelija

 • Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Kaupunginhallitus on päättänyt 13.9.2021 § 353 asettaa hallintosääntömuutokselle tavoitteet ja aikataulun. Muutos on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisen vaiheen muutokset ovat tulleet voimaan 24.1.2022 ja toisen vaiheen muutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alusta alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.

Kaupunginhallitus on pyytänyt 10.10.2022 § 360 lausunnot hallintosääntöluonnoksesta toimielimiltä. Lausunnoista on noussut esille muun muassa seuraavaa:

 • lakkautettavaksi esitetyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävien jakamista tulisi vielä miettiä
 • hyvinvointilautakunnan nimen ei koettu kuvaavan lautakunnan tehtävää ja lautakunnan tehtäviin esitettiin lisäyksiä (orkesteripalvelut ja nuorisotyönpalvelut)
 • työllisyyttä koskevia kirjauksia on syytä selkeyttää
 • lapsi- ja lapsiperheneuvoston roolin pelättiin aiheuttavan päällekkäisyyksiä nykyisten toimijoiden kesken - huomioitava neuvoston tehtävissä
 • vaikuttamistoimielimet toivoivat lisää vaikuttamismahdollisuuksia jo asioiden suunnitteluvaiheessa.


Lausuntojen jälkeen hallintosääntötyöryhmä on kokoontunut 9.11.2022. Hallintosääntöön esitetään seuraavia muutoksia:

 • § 11 ja 31: HYTE-jaosto lakkautetaan ja henkilöstöjaosto perustetaan
 • § 15: maininnat vaikuttamistoimielinten edustajien osallistumisesta kokouksiin muiden toimielinten kuin valtuuston osalta poistetaan, jotta hallintosäännön rakenne säilyy yhtenäisenä. Vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet on turvattava ja sitä varten organisaatiossa laaditaan uudet toimintatavat, joilla mahdollistetaan vaikuttamistoimielinten mahdollisuudet olla mukana jo valmisteluvaiheessa.
 • § 18, 19, 40 ja 42: yksilöasioiden ja lapsi- ja nuorisoasioiden jaostot lakkautetaan
 • § 22, 29 4 mom. 37 kohta ja 107: lisätään vaikuttamistoimielimiin lapsi- ja lapsiperheneuvosto
 • § 29: HYTE-jaoston tehtäviä siirretään kaupunginhallituksen alaisuuteen (2 mom. 3 ja 10 kohdat), lisätään kansainvälinen toiminta sisältäen kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin ja matkailun edistämisen kaupunginhallituksen alaisuuteen (2 mom. 10 kohta), selkeytetään työllisyyspolitiikan kirjauksia ja lisätään tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka (4 mom. 2 ja 3 kohdat), siirretään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaiset tehtävät elinvoimalautakunnan tehtäviin (4 mom. 38 kohta)
 • § 32 2 mom. 1 kohta: selkeytetään kirjausta tilajaoston ja valtuuston tilahankintojen osalta
 • § 33 1 mom. 13 kohta: lisätään lautakunnille terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät
 • § 34: selkeytetään kirjausta kansainvälisistä tehtävistä ja lisätään kotouttaminen elinvoimalautakunnan tehtäviin (2 mom. 2 ja 4 kohdat), poistetaan kansainvälinen elinkeinomarkkinointi, selkeytetään työllisyyteen liittyvää kirjausta ja lisätään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaiset tehtävät sekä työllisyyden vaikuttavuuden seuranta (3 mom. 2, 3 ja 7 kohdat)
 • § 39: määritellään hyvinvointilautakunnan uudet tehtävät
 • § 41: vapaa-ajan palvelut siirretään hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja lisätään lapsi- ja nuorisoasioiden jaoston tehtävät sivistyslautakuntaan
 • § 52: yhdenmukaistetaan hankintaoikeuksia
 • § 80: selkeytetään poistosuunnitelman hyväksymisen kirjausta 


Esittelijän esitys hallintosäännöksi 1.1.2023 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Rovaniemen kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisena. Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hallintosääntöön tulee korjata tekniset virheet, jotka aiheutuvat hallintosääntöön tehtävistä muutoksista (muun muassa muutokset pykälä- ja sivunumeroinnissa).

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Rovaniemen kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisena seuraavin muutoksin: 

11 § (Kaupunginhallituksessa on)

 • henkilöstö- ja nimitysjaosto, jossa on kuusi (6) jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston toimikaudesta. Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävistä määrätään 30 §:ssä;

30 §  Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävät

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin;
 2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
 4. valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle;
 5. hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma;
 6. antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet;
 7. päättää palkkausjärjestelmien kuvauksesta;
 8. seurata ja edistää henkilöstöpolitiikan ja strategisten tavoitteiden toteutumista, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.
   

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023 lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hallintosääntöön tulee korjata tekniset virheet, jotka aiheutuvat hallintosääntöön tehtävistä muutoksista (muun muassa muutokset pykälä- ja sivunumeroinnissa).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.