Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Henkilöstö- ja talouskatsaus 1.1.-31-10.2022

ROIDno-2021-4041

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi peruskaupungin talouskatsauksen. Peruskaupungin talouskatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Kaupunginjohtaja vastaa myös siitä, että kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.

Strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
 

HENKILÖSTÖKATSAUS 1-10 v. 2021-2022

     
       
Henkilötyövuosien määrä 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 180,6 181,9 1,3
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 2238,7 2301,6 62,9
Konsernihallinto 112,4 107,4 -5,0
Yhteensä 2531,7 2590,9 59,2
       
Sairauspoissaolot (kalenteripäiviä) 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 3200 3404 204
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 45991 54973 8982
Konsernihallinto 1842 1507 −335
Yhteensä 51033 59884 8851
       
Sairauspoissaolotyöpäivät/htv 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 12,7 13,4 5,61%
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 14,7 17,1 16,26%
Konsernihallinto 11,7 10,0 −14,38%
Yhteensä 14,4 16,5 14,66%

Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi konsernihallinnossa. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on  enemmän kuin samalla ajanjaksolla v. 2021. Kuitenkin sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet ed. vuodesta vertailukaudella. Erityisesti  nk. oma ilmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia. Sairaspoissaolojen pituusluokissa koronan vaikutus näkyy erityisesti 4-14 vrk pituisissa poissaoloissa. Koko organisaatiota tarkasteltaessa kuitenkin pituusluokassa  +90 päivää sairauspoissaoloja on eniten. Pitkien poissaolojen taustalla ovat useimmiten tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden diagnoosit tai muut vakavat sairaudet, jotka aiheuttavat pitkän poissaolon. Työhön paluun tehostettuja toimia on kaupungissa lisätty, mutta joskus sairauspoissaolot pitkittyvät, koska työtä ei pystytä riittävästi keventämään tai uutta sijoituspaikkaa ei löydy, jolloin työhön ei voida palata ja sairauspoissaolo jatkuu. 

 Sairauspoissaolojen kasvua  elinvoimapalvelujen toimialalla oli 5,61%.  Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla puolella nousua on ollut 16,26%.  Konsernihallinnon puolella sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet -14,38%. Sairaspoissaolojen kasvu näiden lukujen valossa on kuitenkin alkanut taittumaan. 1-10/2022 ajalla 1555 työntekijällä ei ollut poissaoloja ollenkaan. 

Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2021 tasolta. KL1 noussut 26980,72€ ja KL2 109246,34€ . Työterveyskustannuksissa näkyy kasvua erityisesti yleislääkärikäynneillä sairaanhoitokustannuksissa sekä terveydenhoitajien vastaanottomäärissä ( th-vastaanotot KL 2:ssa ovat kasvaneet 1149 kpl edellisvuodesta). Myös KL 2:n kuuluvien tutkimusten (erityisesti laboratoriotutkimusten) määrä on kasvanut edellisvuodesta 2197 kpl. Kustannusten kasvuun vaikuttaa se, että Rovaniemen kaupungin työntekijöiden perus/kansansairauksien hoito siirtyi takaisin työterveyden piiriin vuoden 2022 alussa. Lisäksi koronapositiivisuus on lisääntynyt kesän aikana. Työterveyshuollon kustannuksia ja todennäköisesti myös erityisesti keskipitkiä sairauspoissaoloja vähentäisi kaupungin siirtyminen laajempaan oma ilmoitus käytäntöön.

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti lokakuun loppuun on 83,33 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite). Alla olevissa taulukoissa on huomioitu MTA2022- sarakkeissa kaupunginvaltuuston 19.9.2022 § 91 mukaiset talousarviomuutokset. 

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset Tot 10/2021 Tot 10/2022 MTA2022 Käyttö-%
 
määrärahat (M€)
Tarkastuslautakunta -0,20 -0,18 -0,26 67,73
Kaupunginhallitus 1,20 -2,07 -0,09 -999,00
Hyvinvointilautakunta -206,05 -223,04 -251,14 88,81
Sivistyslautakunta -113,12 -121,16 -147,06 82,39
Elinvoimalautakunta -9,96 -8,71 -11,02 79,05
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta -8,34 -8,90 -11,55 77,07
Ympäristölautakunta -5,09 -5,76 -7,09 81,18
Määrärahat yhteensä -341,56 -369,82 -428,21 78,15

Yllä olevat luvut eivät sisällä seuraavia toteutuneita kustannuseriä, jotka on huomioitu koko kaupungin määrärahat yhteensä rivin luvuissa: 

- Hyvinvointipalveluiden toimialan yhteiset kustannukset -0,30 milj. € (kustannukset kohdistetaan hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan kesken viimeistään tilinpäätöksessä)

Kohderahoitteiset (M€) Tot 10/2021 Tot 10/2022 MTA 2022
 
Tilikauden tulos
Tilapalvelukeskus 8,54 8,01 10,12
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,13 0,58 0

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) Tot 10/2021 Tot 10/2022 MTA 2022
Elinvoimapalvelujen toimiala -6,89 -6,99 -9,4
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala -0,41 -0,76 -1,1
Kaupunginhallitus & Tilapalvelut -4,32 -5,23 -10,55
Yhteensä -11,62 -12,98 21,05

 

TULOSLASKELMAOSA

Luvuissa esitetty muutettu talousarvio joissa Sivistyspalveluille lisätty 4,06M€ käyttökatteeseen. SOTE-palveluiden muutettu talousarvio vahvistetaan myöhemmin ja tulee lisäämään toimintakatteen negatiivisuutta joulukuun raportointiin. 

Ulkoinen tuloslaskelma (M€)

Tot 10/2021 Tot 10/2022 MTA 2022
Toimintakate -333,26 -361,53 -418,09
Verotulot 235,25 250,93 300,00
Valtionosuudet 94,70 102,45 123,00
Rahoitustuotot ja -kulut 8,50 10,83 11,45
Vuosikate 5,20 2,69 16,36
Poistot -11,71 -12,28 -13,27
Satunnaiset erät 0 0 0
Poistoeron muutos 0,23 0,23 0,31
Tilikauden yli-/alijäämä -6,28 -9,36 3,40

 

Q3 raportointi

Sijoitusten ja keskeisten konserniyhteisöjen kehitystä on kuvattu liite- ja oheismateriaalissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoidusta tilanteesta ja merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Vt. konsernitalousapäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.48.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.