Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 House of Lapland Oy:n pääomittaminen

ROIDno-2022-3683

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

House of Lapland Oy (myöhemmin HOL) on tehnyt Lapin brändityössä jo vuosia työtä ja tuonut Lappia esille erityisesti matkailullisessa näkökulmassa. HOL:n omistajakokouksessa on todettu, että työtä on tarpeen laajentaa koskemaan vahvemmin ja monipuolisemmin koko Lappia. Brändi-kokonaisuudessa on huomioitava erityisesti osaajamarkkinointi ja -hankinta, jolloin kaikki Lapin potentiaaliset alat ovat laajemmin mukana. Linjamuutos on tässä näkökulmassa hyvin merkittävä. Prosessissa on ollut vahvasti mukana myös Lapin liitto.

Uuden suunnan linjaamisen osalta HOL:n hallitus on uudistunut perusteellisesti. HOL:n toiminnan osalta varaudutaan uuteen ohjelmakauteen ja sen vaatimaan rahoitukseen. Jatkossa omarahoituksen on suunniteltu tapahtuvan joko verotulopohjaisesti kuten Lapin liitto on alustavasti yhtenä vaihtoehtona esittänyt tai asukaspohjaisesti. Lähtökohtana on, että rahoituksessa on mukana koko Lapin maakunta. Brändityö hyödyttää kaikkia maakunnan toimijoita ja on tärkeää, että  rahoitus toteutuu myös mahdollisimman tasapuolisesti sekä johdonmukaisesti. Brändityön luonne edellyttää pitkäjänteistä toimintastrategiaa ja sen toteuttamista koko maakunnan elinkeino- ja osaajatarpeiden mukaisesti, jossa myös Lapin liitolla on keskeisenä toimijana ja koko maakunnan edustajana vahva rooli. 

Toiminnan muutoksen ja kehittämisen osalta kuluva talousarviovuosi on kuitenkin HOL:n kassavarojen osalta haasteellinen. Työn jatkuvuuden varmistamiseksi ja pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun mahdollistamiseksi on tarpeen huolehtia rahoituksen akuuteista tarpeista. HOL:n toimitusjohtaja on todennut, että kuluvalle vuodelle tarvitaan lisärahoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeena Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenille, että Rovaniemen Kehitys Oy suurimpana osakkeenomistajana kutsuu mahdollisimman pian House of Lapland Oy:n omistajat koolle keskustelemaan yhtiön rahoitusvaihtoehdoista pikaisen rahoituksen järjestämiseksi yhtiölle.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta esteellisenä (Hallintolaki 28 §, momentti 1, kohta 5) tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan ja toimi asian esittelijänä.

Tämä asia käsiteltiin pykälän 339 jälkeen.
House of Laplandin toimitusjohtaja Satu Luiro sekä vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle ja osallistuivat kokoukseen asian esittelyn ajan.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeena Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenille, että Rovaniemen Kehitys Oy suurimpana osakkeenomistajana kutsuu mahdollisimman pian House of Lapland Oy:n omistajat koolle keskustelemaan yhtiön rahoitusvaihtoehdoista pikaisen rahoituksen järjestämiseksi yhtiölle. Ehdotus pääomituksen toteuttamiseksi tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tässä yhteydessä arvioidaan laajemmin Lapin yhteisen markkinoinnin toteuttamistapaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Eemeli Kajula saapui kokoukseen kello 15.15 etäyhteydellä ja kokouspaikalle kello 15.29.
Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokoushuoneesta ja siirtyi etäyhteyteen kello 15.49.

Kaupunginhallitus piti tauon asian käsittelyn jälkeen kello 16.35 - 16.48. 

Puheenjohtaja piti nimenhuudon. Juha-Pekka Mikkola oli siirtynyt tauon aikana etäyhteyteen, muut jäsenet olivat paikalla.

Valmistelija

  • Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 26.9.2022 § 342 antaa toimiohjeena Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenille, että Rovaniemen Kehitys Oy suurimpana osakkeenomistajana kutsuu mahdollisimman pian House of Lapland Oy:n omistajat koolle keskustelemaan yhtiön rahoitusvaihtoehdoista pikaisen rahoituksen järjestämiseksi yhtiölle. Ehdotus pääomituksen toteuttamiseksi tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tässä yhteydessä arvioidaan laajemmin Lapin yhteisen markkinoinnin toteuttamistapaa.

Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitus on  27.10.2022 päättänyt 50 000 €:n SVOP-ehtoisen sijoituksen tekemisestä House of Lapland Oy:öön sillä ehdolla, että HOL:in hallitus sijoituksen hyväksyy ja että Rovaniemen kaupungin mahdollinen konsernisääntely ei estä SVOP-sijoitusta. Yhtiö on sopinut HOL:n kanssa omistajakokouksen kutsumisesta koolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa yhtiön pääomituspäätöksestä.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 § 5, House of Laplandin hallituksen jäsen). Antti Määttä toimi esittelijänä tässä pykälässä ja osallistui kokoukseen pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.45.

Tiedoksi

Rovaniemen Kehitys Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.