Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 KL-tontin 698-9-9009-5, Vierustie 3 hinnoittelu ja luovutus

ROIDno-2022-4155

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 22.2.2021 päättänyt suunnitteluvarauksen myöntämisestä Lehto Tilat Oy:lle kaupungin omistuksessa olevan puistoalueen kaavamuutoksen käynnistämiseksi. Varauspäätös on voimassa 31.12.2022 saakka. Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2022 ja saanut lainvoiman 24.8.2022. Asemakaavan mukaisen tontin 698-9-9009-5 muodostaminen on vireillä. 

Tontilla ei ole voimassa olevaa hinnoittelua. Viereisellä alueella on voimassa 10.4.2012 päätetty hinnoittelu, jonka perusteella liiketontin hinta alueella on 218,61 €/krs-m2. Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut Eteläkeskuksen, Lampelan ja Alakorkalon alueille uutta hinnoittelua, joka perustuu ulkopuoliseen arvioon. Hinnoittelun luonnoksen perusteella ko. liiketontin arvoksi muodostuu 215,00 €/krs-m2. Asemakaavan muutoksella on tontille osoitettu rakennusoikeutta 3.000 krs-m2. Tontin perusvuokraksi muodostuu siten 32.250,00 €/vuosi, sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021). 

Maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti kaupunki ei myy asemakaavan mukaisia tontteja 1. kaupunginosan tai strategisesti tärkellä alueilla. Eteläkeskuksen alueella tontti voidaan myydä vuokralaiselle kun rakentamisvelvoite on suoritettu. Liiketonttien vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin myynihinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Muilta osin luovutuksen yhteydessä noudatetaan kaupungin liiketonteilla noudatettavia luovutusehtoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa/myy muodostettavan liiketontin (KL)  698-9-9009-5 Lehto Tilat Oy:lle tai perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin: 

 1. Tontin myyntihinta on 215,00 euroa/krs-m2.
 2. Tontin vuotuinen perusvuokra on 31.250 euroa. Vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta ja vuokra-aika on 30 vuotta.
 3. Tontin myyntihinta ja vuotuinen perusvuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 2017 (v. 2021).
 4. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisia ehtoja.
 5. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lehto Oyj/Riihimäki, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Martikainen, Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.