Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma

ROIDno-2021-4378

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) yhtenä tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi. Osana tätä selvitystyötä on tarpeen kerätä valmistelutyön pohjaksi tietoja sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen voimaanpanolain 13 §:n nojalla Lapin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtyvästä henkilöstöstä. Tietoja käytetään muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelussa sekä henkilöstösiirtojen valmistelussa. Henkilöstöä luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien käyttöön on valmisteltu oheisen liitteen mukainen mallipykälä yhteistoimintaelimissä tapahtuvaa käsittelyä varten. Lisäksi luovuttavien organisaatioiden käyttöön on toimitettu liitteenä oleva Kuntatyönantajan aihetta käsittelevä diasarja.

Henkilöstötiedon luovuttamiseen liittyvä yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa 30.11.2021 mennessä. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa. Liikkeen luovutusta ja henkilöstön siirtoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään erikseen vuoden 2022 aikana.

Lapin hyvinvointialueen valmistelutyötä varten kerätään ja luovutetaan esimerkiksi tietoja siitä, mikä on luovuttavan organisaation palveluksessa olevan työntekijän/viranhaltijan

- kunta/ kuntayhtymä,

- toimiala,

- osasto/yksikkö,

- työpaikkakunta,

- nimi,

- syntymäaika,

- tehtävänimike,

- tehtävänkuva,

- työaika- ja palkkatietoja, kuten

- palvelukseen tuloajankohta,

- työsopimuksen alkupäivä,

- määräaikaisen työsopimuksen päättymispäivä,

- koeajan päättymisajankohta,

- työkokemuksen määrä ja laatu,

- lomaoikeuden määrä,

- työaikamuoto,

- työaikaprosentti,

- tehtäväkohtainen palkka,

- työkokemuslisä,

- henkilökohtainen lisä,

- rekrytointilisä,

- kielilisä,

- muu mahdollinen lisä,

- sovellettava työehtosopimus ja

- hinnoittelukohta.

Tiedot tullaan luovuttamaan sähköisesti Lapin VATE:n pyytämällä tavalla. Henkilöstötietoja käsittelevät ainoastaan valmisteluorganisaation asiantuntijat raportointia ja jatkokäsittelyä varten. Tiedot ovat valmistelukäytössä vain tarvittavan ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Aho, riskienhallintapäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä tiedoksi, että

- esittelytekstissä kuvattuja tietoja luovutetaan hyvinvointialuevalmistelussa käytettäväksi ja todeta, että Rovaniemen kaupunki on täyttänyt asiassa laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja 

- merkitsee ennakkotietona tiedoksi, että lain nojalla Lapin maakunnan kaikkien kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Tästä henkilöstösiirrosta käydään erikseen yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2022 aikana.

Päätös

Tämä asia käsiteltiin asiakohdan 53 jälkeen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyni esitteli asian henkilöstöjohtaja Antti Määtän ollessa estyneenä osallistumasta kokoukseen. 

Yhteistyötoimikunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhteistyötoimikunta totesi, että asian tiedottamisesta huolehditaan Kt:n ohjeistuksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) yhtenä tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi. Osana tätä selvitystyötä on tarpeen kerätä valmistelutyön pohjaksi tietoja sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen voimaanpanolain 13 §:n nojalla Lapin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 siirtyvästä henkilöstöstä. Tietoja käytetään muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelussa sekä henkilöstösiirtojen valmistelussa. Henkilöstöä luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien käyttöön on valmisteltu oheisen liitteen mukainen mallipykälä yhteistoimintaelimissä tapahtuvaa käsittelyä varten. Lisäksi luovuttavien organisaatioiden käyttöön on toimitettu liitteenä oleva Kuntatyönantajan aihetta käsittelevä diasarja.

Henkilöstötiedon luovuttamiseen liittyvä yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa 30.11.2021 mennessä. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa. Liikkeen luovutusta ja henkilöstön siirtoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään erikseen vuoden 2022 aikana.

Lapin hyvinvointialueen valmistelutyötä varten kerätään ja luovutetaan esimerkiksi tietoja siitä, mikä on luovuttavan organisaation palveluksessa olevan työntekijän/viranhaltijan

- kunta/ kuntayhtymä,
- toimiala,
- osasto/yksikkö,
- työpaikkakunta,
- nimi,
- syntymäaika,
- tehtävänimike,
- tehtävänkuva,
- työaika- ja palkkatietoja, kuten

- palvelukseen tuloajankohta,
- työsopimuksen alkupäivä,
- määräaikaisen työsopimuksen päättymispäivä,
- koeajan päättymisajankohta,
- työkokemuksen määrä ja laatu,
- lomaoikeuden määrä,
- työaikamuoto,
- työaikaprosentti,
- tehtäväkohtainen palkka,
- työkokemuslisä,
- henkilökohtainen lisä,
- rekrytointilisä,
- kielilisä,
- muu mahdollinen lisä,
- sovellettava työehtosopimus ja
- hinnoittelukohta.
 

Tiedot tullaan luovuttamaan sähköisesti Lapin VATE:n pyytämällä tavalla. Henkilöstötietoja käsittelevät ainoastaan valmisteluorganisaation asiantuntijat raportointia ja jatkokäsittelyä varten. Tiedot ovat valmistelukäytössä vain tarvittavan ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan esittelytekstissä todettujen tietojen luovuttamisen hyvinvointialueen valmistelua ja varten ja merkitä ennakkotietona tiedoksi, että lain nojalla Rovaniemen kaupungin henkilöstöä siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Tästä henkilöstösiirrosta käydään erikseen yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2022 aikana.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää (klo 14.51).

Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilöstötiedon luovuttamiseen liittyvä yhteistoimintakäsittely on ollut 24.11.2021.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot katsotaan liikkeen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa käsittelemään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ainakin lain 4 §:ssä mainitut asiat, jotka koskevat

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osaaikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:
1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
2) luovutuksen syyt;
3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä
4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvointialueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto Rovaniemen kaupungista hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.

Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa.

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä todetulla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn;
 2. käsitellä henkilöstön siirron Rovaniemen kaupungista Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä;
 3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus koskee;
 4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista;
 5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Päätös

Sara Seppänen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen).

Heikki Autto poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § 5 kohta, yhteisöjäävi, Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtaja).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Sara Seppänen

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot katsotaan liikkeen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa käsittelemään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ainakin lain 4 §:ssä mainitut asiat, jotka koskevat

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osaaikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:
1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
2) luovutuksen syyt;
3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä
4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvointialueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto Rovaniemen kaupungista hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.

Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa. Rovaniemen kaupungissa on käyty asiaan liittyvä neuvottelu, ja lisäksi asia käsitellään yhteistyötoimikunnassa 5.10.2022.

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä todetulla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että kaupunki on toteuttanut asiassa yhteistoimintalain mukaiset velvollisuutensa.

Päätös

Sara Seppänen poistui kokouksesta esteellisenä (Hallintolaki 28 §, 1 momentti, 5. kohta Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Timo Tolonen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta.
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä esitteli asiaa kaupunginhallitukselle ja osallistui kokoukseen esittelyn ajan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Jenni Saukkoriipi saapui kokoukseen asian esittelyn jälkeen kello 14.20.

Esteellisyys

Sara Seppänen

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 19.10.2022 § 305 käsitellyt henkilöstön siirtosuunnitelmaa sekä siirtosopimusta. Siirtosuunnitelma ja siirtosopimus  on päivitetty lokakuussa 2022 ja käsitelty Lapin hyvinvointialueen väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä 10.10.2022. Siirtosuunnitelma on päivittyvä asiakirja ja tulee päivittymään työskentelyn edetessä vuoden 2022 aikana.  

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti

 1. hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen;
 2. merkitä päivitetyn henkilöstön siirtosuunnitelman tiedoksi;
 3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan siirtosopimuksen Lapin hyvinvointialueen edustajana;
 4. lähettää siirtosopimuksen päätöksentekoon luovuttaville organisaatioille

Siirtosuunnitelma ja siirtosopimus on käsitelty Rovaniemen kaupungin yhteistyötoimikunnassa 15.11.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen;
 2. merkitä päivitetyn henkilöstön siirtosuunnitelman tiedoksi;
 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan siirtosopimuksen Rovaniemen kaupungin edustajana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue kirjaamo@lapha.fi  

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.