Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 410 Nuorisovaltuuston oppilaskuntatuet 2022

ROIDno-2022-4018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilaskuntatuet ovat olleet haettavina 4.10.2022 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta, joista 12 alakoulusta, 3 yläkoululta/toisen asteen oppilaitoksesta ja 9 yhtenäisestä peruskoulusta. Jakoesityksen perusteena ovat koulujen oppilasmäärät sekä painotus koko vuoden toiminnassa. Oppilaskuntatukea jaetaan yhteensä 7000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle oppilaskuntatukien jakamista liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisohallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle oppilaskuntatukien jakamista liitteessä olevan esityksen mukaisesti muutoksilla:

-  Alakorkalon koululle 150 €

-  Ounasrinteen koululle 500 €.

Jäsenet Helmi Korkeasalo ja Lumi Honkala olivat esteellisiä Ounasvaaran lukion osalta ja poistuivat kokouksesta klo 10.28 - 10.31.

Jäsen Ritesh Pulkamo osallistui kokoukseen Ounasvaaran lukion oppilakuntatuen käsittelyn ajaksi klo 10.28 - 10.31. 

Puheenjohtaja Miikka Pihlaja oli esteellinen Lyseonpuiston osalta ja poistui kokouksesta klo 10.37 - 10.49. 

Nuorisohallitus valitsi puheenjohtajaksi tämän asian Lyseonpuiston kohdan käsittelyn ajaksi Lumi Honkalan.

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto tukee koulujen oppilaskuntien toimintaa oppilaskuntatuella, joka on tarkoitettu joko suunnitelmalliseen koko vuoden toimintaan tai yksittäiseen tapahtumaan, joka tukee oppilaiden viihtymistä, ryhmäytymistä ja yhdessä tekemistä oppilaitoksen arjessa.

Oppilaskuntatuet ovat olleet haettavina 4.10.2022 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta, joista 12 alakoulusta, 3 yläkoululta/toisen asteen oppilaitoksesta ja 9 yhtenäisestä peruskoulusta. Jakoesityksen perusteena ovat koulujen oppilasmäärät sekä painotus koko vuoden toiminnassa. Oppilaskuntatukea jaetaan yhteensä 7 250 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle oppilaskuntatukien jakamista liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorisohallituksen sihteeri/Soili Kaihua

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.