Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Rakennuspäällikön toimen lakkauttaminen, viran perustaminen ja täyttäminen

ROIDno-2022-4264

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkaan voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun muassa silloin, kun siihen on hallintosäännössä määrätty peruste.

Hallintosäännön 56 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Hallintosäännön 57 §:n 9 momentin mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa toimielimen päätöksellä ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Rovaniemen kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut taikka johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksessa on rakennuspäällikön toimi, jonka tarkoituksena on vastata Rovaniemen kaupungin tilapalvelujen rakennuspalvelujen toiminnasta ja esihenkilötehtävistä. Toimen tehtäviin on nyt suunniteltu lisättäväksi rakennuttamiseen liittyviä hankintatehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttämistä ja joiden hoitaminen edellyttää siten virkasuhdetta. Tästä johtuen rakennuspäällikön palvelussuhde tulee järjestellä uudelleen siten, että rakennuspäällikön toimi lakkautetaan ja perustetaan rakennuspäällikön virka, johon työntekijä otetaan hallintosäännön 57 §:n mukaisesti. Perustettavan viran kelpoisuusehdoksi voidaan vahvistaa korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Rakennuspäällikön tointa hoitavaa insinööri (AMK) Juha Välitaloa on kuultu suunnitellusta muutoksesta, eikä hänellä ole siitä huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  • lakkauttaa rakennuspäällikön toimen ja 
  • perustaa rakennuspäällikön viran, jonka kelpoisuusehdoksi vahvistetaan korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
  • ottaa virkaan suostumuksensa mukaisesti rakennuspäällikön tointa hoitava insinööri (AMK) Juha Välitalo, joka täyttää perustettavan viran kelpoisuusehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Juha Välitalo, Mervi Laukkanen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.