Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026

ROIDno-2022-2496

Valmistelija

 • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
 • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:ssä on säädetty kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi eli suunnitelmakaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Rovaniemen kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintaympäristön seuranta ja siitä johdettavat kehittämistavoitteet sekä palvelutarpeet. Toimintaympäristö asettaa kaupungin toiminnalle haasteita ja mahdollisuuksia sote-uudistuksen toteutumisen, talouden ja palvelutarpeiden kasvun sekä esimerkiksi yhtäaikaisen työttömyyden ja työvoimapulan muodossa.

Talousarvioesityksessä vuoden 2023 toimintakate on yhteensä 172,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän noin 163,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 valtionosuuksia arvioidaan saatavan yhteensä noin 18,0 miljoonaa euroa. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen ei sisälly veronkorotuksia. Rovaniemen kaupungin taloussuunnitelmakausi on 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Rahoitettavien nettomenojen taso on vuonna 2023 yhteensä noin 208,3 miljoonaa euroa, kaupungin verorahoitus on noin 181,4 miljoonaa euroa ja rahoitustuotot noin 9,2 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenojen kattamisen jälkeen jää vuosikatetta investointien rahoittamiseen noin 17,8 miljoonaa euroa ja ylijäämää muodostuu noin 3,3 miljoonaa euroa. 

Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2021 tilinpäätöksessä 38,9 miljoonaa euroa. Koska kaupungin talousarvio on vuodelle 2023 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuosina 2024-2026 yhteensä 7,0 miljoonaa euroa alijäämäinen, suunnittelukauden 2023-2026 yhteenlaskettu alijäämä olisi siten 3,7 miljoonaa euroa.

Toimialojen määrärahat ovat vuonna 2023 yhteensä 184,1 miljoonaa euroa.Sivistyslautakunnalle määrärahoja esitetään 156,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoteen 2022 verrattuna noin 13,1 miljoonaa euroa. Elinvoimalautakunnalle esitetään 11,2 miljoonan euron määrärahaa, yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle 12,6 miljoonaa euroa ja ympäristölautakunnalle 1,9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate vuodelle 2022 on yhteensä -1,7 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen peruskaupunki investoi vuosien 2023–2026 suunnittelukaudella yhteensä 145,2 miljoonalla eurolla (netto), josta 52,9 miljoonaa euroa kohdistuu yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle ja 83,4 miljoonaa euroa kaupunginhallitukselle - tilapalvelukeskukselle . Kaupunkikonsernin nettoinvestointien määrä vuonna 2023 on yhteensä 60,3 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella yhteensä noin 247,3 miljoonaa euroa. Peruskaupungin lainakannan ennakoidaan kasvavan vuonna 2023 noin 14,7 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan liittyvät kokouksessa tehtävät esittelyt. Kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle 28.11.2022 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa seuraavia henkilöitä:

 • kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
 • vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren
 • talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari
 • toimialajohtaja Antti Lassila
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi
   

Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.45 ja poistui klo 11.30.

Kaupunginhallitus piti tauon 11.59 - 12.30.

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon. Mikkel Näkkäläjärvi oli poistunut kokouksesta tauon aikana, muut olivat paikalla.

Tauon jälkeen kaupunginhallitus kuuli seuraavia henkilöitä:

 • toimitusjohtaja Antti Herajärvi, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
 • toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari, Napapiirin Residuum Oy
 • toimitusjohtajan sijainen Liisa Ulmanen, Lappica Oy
 • toiminnanjohtaja Sari Alatalo, Lapin Alueteatteriyhdistys ry 
 • toimitusjohtaja Heli Välikangas, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä
   

Kaupunginhallitus piti tauon kello 13.49 - 14.07.

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon. Läsnä olivat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Tauon jälkeen kaupunginhallitus kuuli seuraavia henkilöitä:

 • toimitusjohtaja Riitta Harmanen, Eduro-säätiö
 • toimitusjohtaja Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
   

Miikka Keränen siirtyi etäyhteyteen kello 14.30.

Kaupunginhallitus päätti merkitä esittelyt tiedoksi sekä päätti jatkaa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman käsittelyä 28.11.2022 pidettävässä kokouksessa.

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.35.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.