Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Eroaminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Kuistio

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jorma Kuistio pyytää 5.2.2020 kirjaamoon lähettämällään kirjeellä eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä perusteena pitkäaikainen toiminta luottamushenkilönä sekä muuttunut työtilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Jorma Kuistiolle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 23.3.2020 alkaen,
  • toteaa, että Vihreä liitto r.p:n 1. varajäsen Sari Hänninen nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 23.3.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • toteaa, että Vihreä liitto r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreä liitto r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 23.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.55 - 15.15.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.