Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Kuntien jatkaminen Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueessa ohjelmakaudella 2023-2027

ROIDno-2020-3027

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen Euroopan unionin ohjelmakausi päättyy tämän vuoden lopussa ja uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027 on käynnistymässä. Leader-ryhmät tulevat muodostamaan toiminta-alueet ja laativat kehittämisstrategiat yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten, kuntien ja muiden paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ohjelmakauden vaihtuminen ei tuo katkosta toimintaan, vaan siirtymäkaudeksi on hyväksytty vuodet 2021-2022, jolloin kunnat jatkavat nykyisissä ryhmissä, toteuttavat nykyistä strategiaa entisen rahoitusraamin mukaisesti.

Suomessa on 54 Leader-ryhmää. Valtakunnallisesti toimintaan on ollut vuosille 2014-2020 käytössä yhteensä 300 miljoonaa euroa. Paikallisuuden lisäksi Leader-toiminta on myös kansainvälistä. Euroopan unionin alueella toimii yli 2 000 Leader-ryhmää ja yhteistyötä tehdään yli rajojen.

Rovaniemen kaupunki on mukana Peräpohjolan Leader –toimintaryhmässä. Toimintaryhmän julkinen rahoituskehys vuosille 2014-2020 on ollut yhteensä 5,035 milj. euroa.

Peräpohjolan Leader ry:n hallitus päätti kokouksessaan 17.9.2020 pyytää toiminta-alueen kuntia sitoutumaan ohjelmakausien välisen siirtymäkauden, vuosien 2021 ja 2022, kuntarahoitukseen 20 %:lla julkisen rahoituksen rahoituskehyksestä. Maa- ja metsätalousministeriöltä haetaan muu julinen rahoitus, joka on aiemmin jakaantunut EU 42 % ja valtio 38 %.

Kuntien rahoitusosuudet jakaantuvat Peräpohjolan Leaderin ry:n toimintaryhmässä seuraavasti:

Kunta Asukkaat/
Leader-alue
31.12.2019
Rahoitus-
osuus %
Rahoitus-
osuus
2021-2022
euroa
Rahoitus-
osuus/
vuosi
euroa
Kemi       2 096      7,05 %   20 284,26   10 142,13
Keminmaa       8 079    27,19 %   78 231,06   39 115,53
Ranua       3 783    12,73 %   36 626,76   18 313,38
Rovaniemi       9 769    32,87 %   94 573,56   47 286,78
Simo       2 988    10,06 %   28 944,64   14 472,32
Tervola       3 001    10,10 %   29 059,72   14 529,86
Yhteensä     29 716   100,00 % 287 720,00  143 860,00

Euroopan komission ehdotuksessa siirtymäkauden pituus olisi yksi vuosi, mutta on mahdollista, että siirtymäkauden pituudeksi tulee kaksi vuotta. Tällöin EU:n uusi rahoituskausi alkaisi 1.1.2023.  Siirtymäkauden valtuudet vuodelle 2021 tulisivat Leader-ryhmien käyttöön maaliskuun 2021 jälkeen. Siirtymäkauden rahoitus otetaan tulevan ohjelmakauden rahoituksesta. Tulevan ohjelmakauden kuntarahasitoumukset Peräpohjolan Leader ry tulee pyytämään Leader -ryhmäksi haun yhteydessä.

Peräpohjolan Leader ry pyytää kuntien sitoumukset siirtymäkauden kuntarahoitukseen 28.10.2020 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto päättää, että Rovaniemen kaupunki sitoutuu osallistumaan siirtymäkauden kuntarahoitusosuuteen Peräpohjolan Leader ry:n esityksen mukaisesti ja varaa tarvitavat määrärahat vuosille 2021-2022. Lisäksi jaosto edellytettään, että mikäli siirtymäkaudelta jää käytämättä kuntarahaosuuksia, ne palautetaan toiminta-alueen kunnille maksuosuuksien suhteessa.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Meeri Vaarala, vs. alueellisten palvelujen johtaja, meeri.vaarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntien jatkaminen Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueessa ohjelmakaudella 2023-2027

Maaseudun kehittämisyhdistys Peräpohjolan Leader ry (aikaisemmalta nimeltään Peräpohjolan kehitys ry) on aktivoinut, neuvonut ja rahoittanut yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntia samalla toiminta-alueella  eli Keminmaassa, Ranualla, Simossa ja Tervolassa sekä Kemin kaupungin keskustan ulkopuolella ja Rovaniemen kaupungin maaseutualueella kaksikymmentä vuotta eli kolme Euroopan unionin ohjelmakautta. Viimeisin ohjelmakausi 2014-2020 on  päättynyt, mutta Peräpohjolan Leader ry:n kehittämis- ja rahoitustoiminta jatkuu entiseen tapaan ohjelmakausien välisellä niin sanotulla Siirtymäajalla  vuosina 2021 – 2022. Peräpohjolan Leader ry sai Siirtymäkaudelle viime syksynä toiminta-alueen kunnilta sitoumukset hakemaansa samaan vuosittaiseen kuntarahan määrään kuten päättyneelläkin ohjelmakaudella.

Peräpohjolan Leader ry:n mukaan Rovaniemen kaupungin päättyneellä ohjelmakaudella ja siirtymäkaudella maksama kuntaraha on tähän mennessä palautunut 6,6 -kertaisena takaisin.

Seuraava ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 alussa. Tavoitteena on edelleen kattaa koko maa Leader-toiminnalla. Peräpohjolan Leader ry hakee ohjelmakauden 2023 – 2027 Leader-ryhmäksi. Haun ensimmäisessä vaiheessa, 31.5.2021 mennessä, Peräpohjolan Leader ry:n tulee liittää hakemukseen toiminta-alueen jokaisen kunnan päätös siitä, mihin Leader-ryhmään kunta kuuluu seuraavalla ohjelmakaudella. Kuntien sitoumukset osallistua Leader-toiminnan rahoittamiseen tulee toimittaa haun toisessa vaiheessa vuonna 2022. Kuntaraha tulee olemaan 20 % julkisesta tuesta, kuten tälläkin hetkellä. Peräpohjolan Leader ry tulee hakemaan saman suuruusluokan rahoituskiintiötä kuin  päättyneellä ohjelmakaudella ja käynnissä olevalla Siirtymäkaudella.

Peräpohjolan Leader ry:n hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2021 esittää toiminta-alueen kunnille, että kaikki Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen kunnat päättävät edelleen kuulua samaan toiminta-alueeseen myös seuraavalla ohjelmakaudella 2023-2027.

Peräpohjolan Leader ry pyytää kuntien päätökset 27.5. 2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki päättää kuulua Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueeseen ohjelmakaudella 2023-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Peräpohjolan Leader ry

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.