Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Lapin Sote-uudistuksen väliaikaishallinto / kaupungin edustajan nimeäminen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen

ROIDno-2021-1483

Valmistelija

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Sote rakenneuudistus Lapissa – hankkeen työvaliokunta pyytää 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä Rovaniemen kaupungilta lausuntoa siitä, hyväksyykö Rovaniemen kaupunki pohjaesityksen valmistelutoimielimen asettamisesta, valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatiosta ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta sekä pyytää nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 31.5.2021 mennessä.

Taustaa:
Sote-rakenneuudistus Lapissa-hankkeessa valmistaudutaan Sote-uudistuksen toimeenpanosta vastaavaan toimielimen muodostamiseen. Sote-lait (HE 214/2020 ja HE 56/2021) ovat nyt edenneet eduskunnan käsittelyyn ja Lapin hyvinvointialueella on tarpeen valmistautua asteittain toimeenpanon valmisteluun.

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Esityksen mukaan lait tulevat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta.

Tämän johdosta ehdotetaan, että hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja 1. päivä maaliskuuta 2022 välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää väliaikainen valmistelutoimielin. Hyvinvointialueen monijäseninen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Käytännössä väliaikaisen valmisteluelimen toimikausi olisi noin yhdeksän kuukautta.

Valtio myöntää voimaanpanolain 15 § perusteella hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Hyvinvointialueen kuntien (määritelty voimaanpanolain 6 § maakuntajako), perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimet.

Voimaanpanolain 8 § 2. momentin mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat lakiesityksen voimaanpanolain 8 § 3. momentin mukaan seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin vastatessa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta: alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiri yksi jäsen, alueen pelastustoimi yksi jäsen, sekä jokaiselle varajäsen. 

Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on säädetty voimaanpanolain 10 § ja ne liittyvät mm. hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelmaan, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmisteluun sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista päättämiseen. Valmistelutoimielimen toimivaltaa on rajattu siten, että se voi tehdä määräaikaisia virka- ja työsopimuksia sekä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain vuoden 2023 loppuun saakka. Uudistuksen täytäntöönpanoa varten hyvinvointialueelle voidaan perustaa poliittinen seurantaryhmä. Sote-rakenneuudistuksen työvaliokunnassa sekä poliittisessa ohjausryhmässä on valmisteltu ja käsitelty hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, hallinnoijaorganisaatiosta ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa koskeva pohjaesitys.

Pohjaesitykseen pyydetään kannan ottoa Lapin hyvinvointialueen kunnilta, molemmilta sairaanhoitopiireiltä, erityishuoltopiiriltä, pelastuslaitokselta sekä Saamelaiskäräjiltä hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen asettamiseen seuraavien asioiden osalta:
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus.
2. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto.
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on alueittain seuraava:

Hyvinvointialueen kunnista seitsemän (7) jäsentä seutukunnittain:

 • Itä-Lapinseutukunta
 • Kemi-Tornion seutukunta
 • Pohjois-Lapin seutukunta
 • Rovaniemen seutukunta
 • Torniolaakson seutukunta
 • Tunturi-Lapin seutukunta.

Seutukuntien edustajista neljä (4) jäsentä on sosiaalihuollosta ja kolme (3) jäsentä perusterveydenhuollosta.

 • Sairaanhoitopiireistä neljä (4) jäsentä (Lshp 2 + Lpshp 2)
 • Erityishuoltopiiristä yksi (1) jäsen.
 • Pelastustoimesta yksi (1) jäsen.
 • Saamelaiskäräjiltä yksi (1) jäsen.
  Jokaiselle jäsenelle on nimetty varajäsen. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on puhe- ja läsnäolo- oikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa.

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. Myös varajäsenillä tulee olla valmius käyttää työaikaansa väliaikaistoimielimen työhön.

4. Kuntia, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitosta, Saamelaiskäräjiä ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään tarvittavat seutukuntakohtaiset neuvottelut ja esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Esitettävien edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita, jolla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Esityksissä toivotaan huomioitavan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen lisäksi talouden, - hallinnon ja henkilöstöasioiden asiantuntemus. Ehdotus tulee toimittaa Lapin liittoon 31.5.2021 mennessä sähköpostitse Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi. Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi ja varajäseneksi sekä
mies- että naisehdokas.

Liite 1: Sote-rakenneuudistus Lapissa työvaliokunnan 14.4.2021 päivätty kirje.
Liite 2: Poliittisen ohjausryhmän ja työvaliokunnan kokoonpanot.
Liite 3: HE 241/2020 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 8 § Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ja 10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunginhallitus antaa lausuntonaan Sote-rakenneuudistushankkeen pohjaesitykseen:

1) Rovaniemen kaupunki hyväksyy väliaikaiseksi valmistelutoimielimen asettajaksi maakuntahallituksen.
2) Rovaniemen kaupunki esittää valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatioksi Lapin sairaanhoitopiiriä (Lshp). Lapin sairaanhoitopiirillä on pitkäaikainen osaaminen ja kokemus terveydenhuollon ja myös osittain sosiaalihuollon palvelujen organisoinnista ja toimeenpanosta valtaosassa Lapin hyvinvointialuetta.
3) Rovaniemen kaupunki hyväksyy väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon: seutukuntia edustaa seitsemän 7 jäsentä, sairaanhoitopiirejä 2 + 2 (yhteensä 4) jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi (1) jäsen, pelastustoimesta yksi (1) jäsen, saamelaiskäräjiltä yksi (1) jäsen sekä henkilöstöjärjestöjä yksi (1) yhteinen jäsen ja valmistelutoimielimen jäsenille on nimetyt varajäsenet edellyttäen, että Rovaniemen seutukuntaa edustaa 2 jäsentä Rovaniemen kaupungista ja heidän varajäsen on Ranuan kunnasta.

Sekä päättää nimetä Lapin sote -uudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimikuntaan Rovaniemen seutukunnasta seuraavat henkilöt:

4) Rovaniemen kaupungin Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö YTM Mirja Kangas (100 %) ja hallintolakimies, TtT ja OTM Riitta Erola (50 %) sekä heille varahenkilöksi Ranuan kunnan perusturvajohtaja Virpi Piira (Ranuan kunnanhallituksen 10.5.2021 nimeämä).
5) Väliaikaiseen valmistelutoimikuntaan nimettyjen henkilöiden työpanoksen lisäksi Rovaniemen kaupunki sitoutuu antamaan Lapin sote –uudistuksen valmistelutyöhön talous- ja henkilöstöasiantuntijapalveluja.

Päätös

Riku Tapio, Heikki Autto ja Esko-Juhani Tennilä poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). 

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys kohdan 2 osalta: 2) Rovaniemen kaupunki esittää valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatioksi Lapin liittoa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Riku Tapio

Tiedoksi

31.5.2021 mennessä info@lapinliitto.fi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.