Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Lausunto Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta

ROIDno-2021-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjasi ohjausryhmä, jonka tahot Lapin liiton hallitus nimesi 17.12.2012. Viimeisin ohjausryhmän kokous on pidetty 10.11.2016. Lapin liitto pyytää  nimeämään Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään jäsenensä ja heille varajäsenet 29.1.2021 mennessä.

Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä miehiä että naisia. Mikäli ohjausryhmään valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin heidän osaltaan huomioida tasa-arvon toteutuminen.

Ohjausryhmän jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja matkakuluista. Ohjausryhmään olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- tai virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten jäsenten lisäksi ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. Uuden ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 18.2.2021 Rovaniemellä, johon on mahdollista osallistua myös etänä.

Vuonna 2012 nimetyn ohjausryhmän osapuolet ja jäsenet käyvät ilmi oheismateriaalista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadintaa ohjaavaan ohjausryhmän kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion ja hänen varajäseneksi elinvoimajohtaja Jukka Kujalan. Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenen ja hänelle varajäsenen. Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi voi asiantuntijana osallistua ohjausryhmän työskentelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti nimetä luottamushenkilöjäseneksi ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi Liisa Ansalan sekä varajäseneksi Maria-Riitta Mällisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toiseksi asiantuntijajäseneksi kaupungininsinööri Jukka Ylinamman.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 myöntänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansalalle eron kaupunginvaltuustosta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästä 1.5.2021 lukien.

Kaupunginhallitus on 1.2.2021 § 24 nimennyt Liisa Ansalan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään uuden jäsenen ja puheenjohtajan 1.5.2021 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Susanna Junttilan.

Valmistelija

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
 • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston
käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi päätöksensä Natura-poikkeamisiin liittyen 1.2.2018 ja 19.11.2019. Näin ollen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia jatketaan.

Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin tarkistettu maakuntakaavaehdotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.3.2021 kaavaehdotuksen viranomaislausunnoille.
Lapin liitto pyytää viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä lausuntoa (MRA 13 §) tarkistetusta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta 7.5.2021 mennessä.

Rovaniemen kaupunki on pyytänyt lisäaikaa lausunnon jättämiselle niin, että lausunto käsitellään 24.5.2021 kaupunginhallituksessa. Aikaisemmin nähtävillä olleesta maakuntakaavaehdotuksesta kaupunginahllitus on antanut lausunnon 25.1.2016 § 35.
 

Rovaniemen kaupunki lausuu tarkistetusta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta seuraavaa

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisuista 10–20 vuoden tähtäyksellä. Maakuntakaavan tarkoitus on kytkeä alueidenkäytön yleispiirteinen suunnittelu alueen kehittämisstrategioihin. Tavoitteena on suunnitella eri toimintojen aluevarauksia, kehittämisvyöhykkeitä, liikenneyhteyksiä ja alueidenkäyttöperiaatteita niin, että edistetään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia ja viihtymistä kestävällä tavalla. Maakuntakaava on kehittämisasiakirja, mikä näkyy myös kaavamerkinnöistä.

Rovaniemen kaupungin näkökulmasta kehittämisperiaatemerkinnät ja kehittämiskohteet ovat hyvin asetettuja. Lisäksi Koillisväylän datakaapeli kehittämisperiaatemerkintä on tärkeä maininta maakuntakaavaehdotuksessa. Rovaniemi toimii aktiivisesti Koillisväylän toteuttamiseen perustetussa hankeyhtiössä. 

Kaavamerkintöjen osalta Rovaniemen kaupunki lausuu seuraavaa:

Asuminen, palvelut ja teollisuus 

 • Taajama-aluevarauksia Rovaniemen kaupungin osalta tulee tarkistaa kasvusuunnat alueiden käytön strategian ja kaavarunkotakasteluiden perusteella Vennivaarassa, Pöykkölässä ja Pöyliövaarassa.
 • Merkinnällä T osoitettuihin seudullisesti merkittäviin teollisuus- tai varastotoimintojen alueisiin Rovaniemellä esitetään laajennusta Alakorkalon alueella, ulottuen lännessä Valajaskosken voimalaitokselta pohjoiseen menevään sähkölinjaan asti.
 • Aluevaraus V 834 Pöyliövaara. Aluevarauksen rajauksessa tulee huomioida Pöyliövaaran kaavarunkoselvitys.
 • Pöyliovaaran pohjavesialue esitetään poistettavaksi. Kaavarunkotarkastelun yhteydessä esille tulleen tiedon mukaan pohjavesialue ei sovellu jatkossa vedenhankintaan heikon antoisuuden ja pohjaveden huonon laadun vuoksi ja tavoitteena on, että pohjavesialue poistetaan tulevaisuudessa luokiteltuna pohjavesialueena. Asia on Lapin ELY-keskuksen tiedossa.

Liikenneverkot ja reitit

 • Valtatien 4 osalta Rovaniemen kaupunki esittää ohjeellisen/vaihtoehtoisen valtatie merkinnän lisättäväksi välillä Hirvas-Alakorkalo, Lapin ELY-keskuksen teettämän selvityksen pidemmän vaihtoehdon mukaisesti. Rovaniemen kaupungin näkökulmasta pidempi linjausvaihtoehto parantaa asumisen edellytyksiä Kemijoen ranta-alueilla ja antaa mahdollisuuden tehokkaammille logistisille järjestelyille kaupungin teollisuusalueella.  
 • Maakuntakaavaehdotus sisältää maantien 926 kääntämisen Kemijoen yli valtatien 4 Oijustien eritasoliittymään. Hankkeen tarpeellisuus on todettu kaavaehdotuksessa. Rovaniemen kaupunki esittää tämän lisäksi ohjeellisen/vaihtoehtoisen kantatie merkinnän lisäämistä Paavalniemen sillan ja kantatien 78 välille Pöyliövaaran kaavarunkoselvityksessä esitetyn mukaisesti, MU 6017 alueen eteläpuolelta. Kantatie 78 uusi linjaus mahdollistaa pitkämatkaisen ja raskaan liikenteen ohjaamisen valtatielle 4 niin, että liikenne ei kulje nykyisen tapaan Rovaniemen kaupungin keskustan katuverkon kautta. Nykyisellä reitillä erityisenä huolena on Toripuistikon liikenteenvälityskyky, joka loppuu liikenteen lisääntyessä.
 • MU 6017, Virikkolampi  alueen rajauksessa huomioidaan tieyhteys ja kaavarunkoselvitys.
 • Kaavaehdotuksessa Rovaniemen uudelle puutavaraterminaalille osoitettu paikka sijaitsee pääradan varressa kaupungin länsipuolella Isoaavan alueella. Rovaniemen kaupunki on valtatie 4 pidemmän linjauksen yhteydessä tutkinut puutavaraterminaalin vaihtoehtoista aluevarausta ja esittää, että maakuntakaavaan lisätään terminaalille aluevaraus radan eteläpuolella Alakorkalossa. Puutavaraterminaalialueet mahdollistavat myös muun tavaraterminaalitoiminnan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esityksessä esitetyt asiat Rovaniemen kaupungin lausuntona Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että lausuntoon tehdään seuraava muutoset:

"Asuminen, palvelut ja teollisuus

Taajama-aluevarauksia Rovaniemen kaupungin osalta tulee tarkistaa kasvusuunnat alueiden käytön strategian ja kaavarunkotakasteluiden perusteella Vennivaarassa, Pöykkölässä ja Pöyliövaarassa sekä Alakorkalossa. 

 • Merkinnällä T osoitettuihin seudullisesti merkittäviin teollisuus- tai varastotoimintojen alueisiin Rovaniemellä esitetään laajennusta Alakorkalo-Mustikkamaa-Anttilanvaara -alueella rautatien eteläpuolella 
 • Aluevaraus V 834 Pöyliövaara. Aluevarauksen rajauksessa tulee huomioida Pöyliövaaran kaavarunkoselvitys.
 • Pöyliovaaran pohjavesialue esitetään poistettavaksi. Kaavarunkotarkastelun yhteydessä esille tulleen tiedon mukaan pohjavesialue ei sovellu jatkossa vedenhankintaan heikon antoisuuden ja pohjaveden huonon laadun vuoksi ja tavoitteena on, että pohjavesialue poistetaan tulevaisuudessa luokiteltuna pohjavesialueena. Asia on Lapin ELY-keskuksen tiedossa.

Liikenneverkot ja reitit

Valtatien 4 osalta Rovaniemen kaupunki esittää ohjeellisen/vaihtoehtoisen valtatie merkinnän lisättäväksi välillä Hirvas-Alakorkalo, Lapin ELY-keskuksen teettämän selvityksen pidemmän vaihtoehdon mukaisesti huomioiden alueen kelposuus tien perustamiseen. Kaupungi haluaa käydä prosessin edetessä vielä tarkentavaa kesksutelua tarkasta tielinjauksesta. Rovaniemen kaupungin näkökulmasta pidempi linjausvaihtoehto parantaa merkittävästi asumisen edellytyksiä Kemijoen ranta-alueilla ja antaa mahdollisuuden tehokkaammille logistisille järjestelyille kaupungin nykyisellä teollisuusalueella ja mahdollistaa sen luontevan kasvun uuden tielinjauksen suuntaisesti.

 • Maakuntakaavaehdotus sisältää maantien 926 kääntämisen Kemijoen yli valtatien 4 Oijustien eritasoliittymään. Hankkeen tarpeellisuus on todettu kaavaehdotuksessa. Rovaniemen kaupunki esittää tämän lisäksi ohjeellisen/vaihtoehtoisen kantatie merkinnän lisäämistä Paavalniemen sillan ja kantatien 78 välille Pöyliövaaran kaavarunkoselvityksessä esitetyn mukaisesti, MU 6017 alueen eteläpuolelta. Kantatie 78 uusi linjaus mahdollistaa pitkämatkaisen ja raskaan liikenteen ohjaamisen valtatielle 4 niin, että liikenne ei kulje nykyisen tapaan Rovaniemen kaupungin keskustan katuverkon kautta. Nykyisellä reitillä erityisenä huolena on Toripuistikon liikenteenvälityskyky, joka loppuu liikenteen lisääntyessä.
 • MU 6017, Virikkolampi alueen rajauksessa huomioidaan tieyhteys ja kaavarunkoselvitys.
 • Kaavaehdotuksessa Rovaniemen uudelle puutavaraterminaalille ja logistiikakeskukselle osoitettu paikka sijaitsee pääradan varressa kaupungin länsipuolella Isoaavan alueella rautatien eteläpuolella. Rovaniemen kaupunki on valtatie 4 pidemmän linjauksen yhteydessä tutkinut puutavaraterminaalin vaihtoehtoista aluevarausta ja esittää, että maakuntakaavaan lisätään terminaalille aluevaraus radan eteläpuolella Alakorkalossa. Puutavaraterminaalialueet mahdollistavat myös muun tavaraterminaalitoiminnan."
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 16.56 - 17.35. Maarit Simoska poistui klo 17.15. Mari Jolanki saapui klo 17.35.

Tiedoksi

Lapin liitto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.