Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Sairaalanniemen asemakaava, kaavoituskumppanin valinta

ROIDno-2017-4285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kilpailutus: Kumppaniksi kaavoitukseen/ Sairaalaniemi, kortteli 48 ympäristöineen

Sairaalaniemi on nimensä mukaisesti alue, jossa terveyskeskus on sijainnut entisen sotasairaalan tiloissa ja laajennuksessa. Kaupunginhallitus ja perusturvalautakunta ovat päättäneet, että Sairaalakadun toiminnot poistuvat kiinteistöstä 31.12.2017 mennessä. Sairaalarakennuksen vanha osa on keskustan osayleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Asemakaavassa ratkaistaan rakennuksen suojelun taso. Kemijoen rantasuunnitelmassa rantaan on ideoitu kaupunkilaisille ja matkailijoille tärkeä rantareitti. Nykyisen tontin alueella on tilaa hyvin täydennysrakentamiseen. Keskustan osayleiskaava antaa pohjan suunnittelulle.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 12.3.2018 saanut informaatiota Sairaalaniemen kilpailutusperiaatteesta. Rovaniemen kaupungin strateginen kaupunkisuunnittelutyöryhmä on käsitelly Sairaalaniemen suunnittelua kaksi kertaa vuonna 2018. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (MAATO) kaavoituskatsauksen (KH 19.12.2016) mukaan Sairaalaniemen asemakaava laaditaan kaupunginhallituksen johdolla ns. stratgeisena kaavana.

Rovaniemen kaupunki hakee kumppania, joka kehittäisi ja toteuttaisi nykyisen kiinteistön suojeltavan osan liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti Rovaniemelle sopivaan käyttöön. Samalla kaupunki tarjoaa mahdollisuuden osallistua suunnittelualueen täydennysrakentamiseen keskustan osayleiskaavan PY-korttelialueelle.

Kumpanuuskaavoitukseen voi ilmoittautua HILMA-ilmoittautumisen mukaisesti. Hankinnassa sovelletaan samaa menettelyä kuin Valionrannan osalla. Kumppanuuskaavoitksen vaiheet ovat:

Vaihe 1: Ilmoittautuminen kilpailuun tämän ohjelman mukaisesti (HILMA-ilmoittautuminen).

Vaihe 2: Kilpailijoiden alustava hyväksyminen; muodolliset edellytykset (KH)

Vaihe 3: Alustavasti hyväksyttyjen kilpailuehdotusten taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti (arviointiryhmä). Ulkopuolinen arviointi/ maan hinta (kaupunki).

Vaihe 4: Neuvottelumenettely (arviointiryhmä, ilmoittautuneet ja alustavasti hyväksytyt kilpailijat).

Vaihe 5: Neuvottelumenettelystä johtuvat tarkistukset prosessiin. Kilpailijoiden lopullinen hyväksyminen (arviointiryhmä, KH). Kumppanuussopimuksen lopullinen hyväksyminen. (KH)

Vaihe 6: Kaavaprosessi käynnistyy: vireilletulo- ja valmisteluvaihe hyväksyttyjen kilpailijoiden viitesuunnitelmien pohjalta. Vaikutusten arviointi. (Strateginen kaavoitus)

Vaihe 7: Vaihtoehdon valinta kaavan ehdotusvaiheeseen, johon valitaan yksi viitesuunnitelma kaavaprosessissa esille tulleine tarkistuksineen. Hankkeen toteuttajan alustava valinta (arviointiryhmä, KH).

Vaihe 8: Kaavan hyväksyminen (KV).

Vaihe 9: Tontinluovutusehdot (KH).

Vaihe 10: Maan luovutus (KH, tonttipalvelut), rakentaminen (toteuttaja).

Tarjoajat arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 1. Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus.
 2. Yleiskaavassa esitetyn suojellun rakennuksen kehittämisen innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.
 3. Alueelle osoitettujen rakennusten käyttötarkoituksen vaihtoehtoisuus ja monipuolisuus.
 4. Mahdollisten asuinrakennusten huoneistojakauman monipuolisuus. Sosiaalisen ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon sijoittuminen osaksi kokonaisuutta.
 5. Rakennusten liittyminen ympäristöön. Rantareitin (Kemijoen rantasuunnitelman ja keskustan osayleiskaavan periaatteiden pohjalta) ja yleisten viheralueiden laadukas kehittäminen. Tilaratkaisujen ja ulkotilojen toimivuus. Viihtyisyys ja turvallisuus.
 6. Rovaniemen Circwaste tavoitteiden huomioiminen (materiaalitkiertoon.fi)
 7. Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen soveltuvin osin.

Tarkemmin prosessi kuvataan liitteenä olevassa kilpailuohjelmassa. Liitteenä on myös alustava sopimusluonnos, joka noudattaa Valionrannassa käytettä sopimusmallia.

Kilpailun aikataulu:

Kilpailu käynnistyy 15.4.2018. Kilpailun käynnistymisestä tiedotetaan kaupungin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdessä. Kilpailuaika päättyy 1.6.2018 klo 15.00.

Kilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä hankintapalveluille sähköpostitse 30.4.2018 klo 15.00 mennessä (viite Sairaalaniemi ROIDn:o 2017- 4285).

Kaupunginhallitus nimeaa edustajansa arviointiryhmään. Kaupunginjohtaja nimeää virkamiesedustustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kilpailuohjelman ja alustavan sopimusluonnoksen. Kaupunginhallitus päättää käynnistää kumppanuuskaavoitukseen osallistuvien tarjouskilpailun välittömästi HILMA-hankintailmoituksen kautta. Kilpailuaika päättyy 1.6.2018 klo 15.00. Kaupunuginhallitus nimeää edustajat arviointiryhmään. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään arviointiryhmään virkamiesedustajat.

Päätös

Sanna Karhu esitti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että kilpailuaikaa pidennetään 1.10.2018 saakka ja kysymykset tulee jättää 31.5.2018 mennessä ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti, että arviointiryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sekä kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Ovaskainen, Juhani Juuruspolvi, Terhi Heikkilä, Esko-Juhani Tennilä ja Kalervo Björkbacka.

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sairaalanniemen kumppanuuskaavoitukseen ilmoittautui määräaikaan mennessä 5 (viisi) työryhmää, joilta saatiin yhteensä 6 (kuusi) kilpailuehdotusta. Kilpailutöiden taso on hyvä ja ne tarjoavat laajan ja monipuolisen näkemyksen alueen kehittämiselle.

Kaupunginhallituksen nimeämä arviointityöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin 31.10.2018 ja siinä paneuduttiin töiden laadullisiin näkökohtiin kilpailuohjelman mukaisesti:

 • Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus.
 • Yleiskaavassa esitetyn suojellun rakennuksen kehittämisen innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.
 • Alueelle osoitettujen rakennusten käyttötarkoituksen vaihtoehtoisuus ja monipuolisuus.
 • Mahdollisten asuinrakennusten huoneistojakauman monipuolisuus. Sosiaalisen ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon sijoittuminen osaksi kokonaisuutta.
 • Rakennusten liittyminen ympäristöön. Rantareitin (Kemijoen rantasuunnitelman ja keskustan osayleiskaavan periaatteiden pohjalta) ja yleisten viheralueiden laadukas kehittäminen. Tilaratkaisujen ja ulkotilojen toimivuus. Viihtyisyys ja turvallisuus.
 • Rovaniemen Circwaste tavoitteiden huomioiminen (materiaalitkiertoon.fi)
 • Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen soveltuvin osin.

Toinen 5.12.2018 pidetyssä kokouksessa käsitteltiin kilpailutöiden vaikutuksia kaupunkitalouteen:

 • rakennusoikeuden määrä (maanvuokratuotto) ja
 • suojeltavasta sairaalarakennuksesta tarjottu hinta

Arviointityöryhmä päätyi yksimielisesti suosittelemaan, että jatkoselvitykseen otetaan työryhmien 1. ”Viuhka” ja 3. ”Kruunu&Laavu" -ehdotukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

 1. Jatkoselvitykseen valitaan työryhmät 1. ”Viuhka” ja 3. ”Kruunu&Laavu”, jotka täyttävät arviointikriteerit erittäin hyvin arkkitehtuurin sekä syntyvän kaupunkikuvan osalta ja riittävän hyvin taloudellisilta osin.
 2. Em. työryhmien kanssa käydään alustavat neuvottelut tammikuun 2019 aikana, joissa
  • varmistetaan tarjottu hinta sairaalarakennuksesta (1. ja 3.) eli muutokset talousvaikutuksiin sekä
  • selvitetään onko rakennusoikeusmäärää mahdollista kasvattaa ylöspäin (3.)
 3.  Valituista töistä teetetään taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti ulkopuolisella konsultilla siten, että työ valmistuu tammikuussa 2019. Tarjouspyyntö on lähetetty 11.12.2018.
 4. Kilpailutöistä laaditaan tiedote kuvineen (alueen käyttösuunnitelma ja yksi havainnekuva per työ) jaettavaksi tiedotusvälineille 17.12.2018
 5. Kilpailutyöt esitellään yleisölle avoimessa tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019 klo 17.00-19.00 Valtuustosalissa

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kohta 4. poistetaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun  esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginlakimies 2.2.2019:

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018/§ 475 valita Sairaalaniemen kumppanuuskaavahankkeessa jatkoselvitykseen työryhmien 1. (”Viuhka”) ja 3. (”Kruunu&Laavu”) kilpailutyöt. Päätöksen mukaan em. työryhmien kanssa käydään alustavat neuvottelut tammikuun 2019 aikana, joissa varmistetaan tarjottu hinta sairaalarakennuksesta sekä selvitetään, onko rakennusoikeusmäärää mahdollista kasvattaa ylöspäin. Päätöksessä on mainittu, että valituista töistä teetetään taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti ulkopuolisella konsultilla siten, että työ valmistuu tammikuussa 2019, ja että kilpailutyöt esitellään yleisölle avoimessa tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019 klo 17.00-19.00 Valtuustosalissa.

Lapin Ryhmärakennuttajat Oy (”yhtiö”) on 31.12.2018 tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen.  Yhtiön on katsottava vaatineen päätöksen kumoamista seuraavilla perusteilla:

 1. päätös kahden kilpailijan jättämisestä pois jatkosta on tehty kilpailuprosessin vastaisesti;
 2. jatkoon päässeet ehdotukset ovat ristiriidassa arviointikriteerien kanssa, koska ehdotuksissa painotetaan vahvasti omistusasuntorakentamista, ja matkailu- ja majoituspalveluiden kategorinen sulkeminen alueelta ei toteuta kaupunginstrategian linjauksia;
 3. kilpailutöiden arvioinnissa ei ole noudatettu kilpailun sääntöihin kirjattuja arviointikriteereitä, vaan arviointi on tehty muiden kriteerien mukaisesti;
 4. jatkoon valitut ehdotukset poikkeavat yleiskaavan osoittamasta tehokkuudesta;
 5. rakennusoikeuden määrän kasvattaminen muuttaa kilpailun sääntöjä kesken kilpailun;
 6. yhtiön esitys on taloudellisesti tarkoituksenmukaisempi perinteiseen grynderituotantomalliin verrattuna;
 7. yhtiön käyttöön ei ole toimitettu mitään materiaalia kilpailutöiden arviointiin ja pisteytykseen liittyen;
 8. arviointityöryhmän kokouspöytäkirjat valmisteluaineistoineen ja arviointikriteereineen tulee julkaista kokonaisuudessaan perusteluineen.

Yhtiö pitää kaupunginhallituksen päätökseen 17.12.2018/§ 475 liitettyä muutoksenhakukieltoa mitättömänä sillä perusteella, että päätöksessä on kysymys Sairaalaniemen kumppanuuskaava jatkotoimenpiteistä.

Yksityiskohtien osalta perustelut ilmenevät liitteestä 1.

Saapuneen oikaisuvaatimuksen johdosta olen 17.1.2019 kuullut asiassa kaavoituspäällikköä ja kaavoitusarkkitehtia. Saadun selvityksen mukaan kaupunginhallitus tulee vielä helmikuun aikana tekemään päätöksen siitä, mikä kilpailun lopullinen tulos on, ja miten kaavaprosessiin tässä hankkeessa tämän jälkeen edetään. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kaupunginhallituksen päätöksen sanamuoto tukee kaavoituspäällikön ja kaavoitusarkkitehdin antamaa selvitystä. Kysymys on päätökseen kirjatulla tavalla edelleen kesken olevasta kilpailusta, josta käydään vielä jatkoneuvotteluita ja teetetään selvityksiä.

Päätös ryhtyä johonkin toimenpiteeseen ei ole muutoksenhakukelpoinen, jos asia vielä myöhemmin tulee viranomaisessa ratkaistavaksi. Koska asiassa tullaan vielä tekemään päätös siitä, mikä kilpailun lopullinen tulos on, ja miten kaavaprosessiin edetään, niin tulkitsen, että varsinaisen asiaratkaisun sisältävä päätös tehdään vielä myöhemmin. Näin ollen katson, että asiassa ei ole vielä tehty sellaista lopullista päätöstä, johon muutoksenhaku voi kohdistua, koska asian käsittely on kesken.

Kuntalain 136 §:ssä säädetään, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi tehdä vasta viranomaisen lopullisesta päätöksestä, jolla asia on kunnassa ratkaisu tai jätetty tutkimatta. Valmistelussa tapahtuneisiin virheisiin voi vedota lopullisesta päätöksestä tehdyssä oikaisuvaatimuksessa ja valituksessa.

Päätökseen 17.12.2018/§ 475 on näistä syistä tullut liittää muutoksenhakukielto.

Lapin Ryhmärakennuttajat Oy voi hakea muutosta vielä erikseen tehtävään lopulliseen päätökseen. Yhtiön oikaisuvaatimus 31.12.2018 on näistä syistä tehty ennenaikaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Lapin Ryhmärakennuttajat Oy:n oikaisuvaatimus 31.12.2018 jätetään tutkimatta niillä perusteilla, jotka edellä on lausuttu.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaupunginarkkitehti S.H. 25.11.2019

Asemakaavan muutos kohdistuu 2. kaupunginosan kortteliin 48 sekä viereisille puisto- ja katualueille. Pieni osa puistoalueesta on yksityisomistuksessa. Tavoitteena on luoda Sairaalanniemeen puitteet viihtyisälle asuinalueelle sekä kehittää rantareitin ja liittyvän puistovyöhykkeen virkistysarvoa. Lisäksi asemakaavalla ratkaistaan sairaalarakennuksen säilytettävän vanhan osan suojelun taso. Keskustan osayleiskaava antaa pohjan suunnittelulle. Voimassa olevan asemakaavan mukaisella suunnittelualueella on hyvin tilaa uudelle asuinrakentamiselle.

Rovaniemen kaupunki on päättänyt ratkaista alueen kehittäminen kumppanuuskaavamenettelyn kautta.  Avoin ilmoittautumiskilpailu pidettiin 15.4.2018 - 1.10.2018, jolla haettiin kumppania kehittämään ja toteuttamaan nykyisen kiinteistön suojeltavaan osaan liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti alueelle sopivaa käyttöä. Samalla kaupunki tarjoaa mahdollisuuden osallistua suunnittelualueen täydennysraken-tamiseen. Kaupunki laatii asemakaavan ehdotusvaiheeseen valittavan kilpailuryhmän kanssa kumppanuuskaavana.

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2018 kaavoitusprosessiin ja jatkovalmisteluun kaksi kilpaliutyötä: nro 1. ”Viuhka” ja nro 3. ”Kruunu&Laavu”. Työryhmät ovat edelleen kehittäneet töitään kaupungin kaavoituksen sekä kaupunginhallituksen nimeämän arviointiryhmän antaman ohjeistuksen ja saadun asukaspalautteen pohjalta. Työt toimivat kaavoitusprosessin viiteaineistona ja niiden pohjalta laaditaan kaavaluonnokset ve1 ja ve2.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 2. kaupunginosan korttelissa 48 sekä viereisillä puisto- ja katualueilla. Muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten laitetaan yleisesti nähtäville.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.42.

Valmistelija

 • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotuksen valinta

Sairaalanniemen arviointiryhmä esittää yksimielisesti, että kaupunginhallitus valitsee kaavaehdotusvaiheeseen ja lopulliseksi asemakaavaksi kehitettäväksi työksi ”Kruunu&Laavun”. Työn on laatinut RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostama työryhmä.

”Kruunu&Laavu” liittyy luontevasti osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta: uudisrakennusten etäisyydet vanhaan hautausmaahan ja naapuruston asuinrakennuksiin ovat riittävät - muutokset olemassa olevista asunnoista aukeaviin näkymiin ovat vähäiset ja aiottujen uusien rakennusten naapurustolle aiheuttama varjostavuus maltillista. Työtä on kaavaluonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty sen jo kilpailuvaiheessa luotuja periaatteita noudattaen siten, että Sairaalanniemen eteläosan puistolle (VP) osoitettua aluetta on pystytty merkittävästi laajentamaan: pinta-ala on yli 16.000 m2 eli yli puolitoista hehtaaria. Liikerakennuksen korttelialue on tarkoitettu ravintolapalveluita kuten kahvilaa varten. Sairaalakadun päätteelle luonnosvaiheessa lisätylle rakennusalalle osoitettua rakennusoikeutta ja kerroslukua on laskettu ja sairaalan pohjoispuolen Kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
 
Sairaalan suojeltavaan osaan on esitetty sijoitettavaksi sosiaalista asumista, tiloja kulttuurille, luoville aloille sekä maantasokerroksen laajennusosaan kahvila- ja galleriatiloja. Sairaalakadun varren uudisosaan sijoittuva vanhusten hoitokoti jatkaa toteutuessaan alueen hoivaperintöä.

Asunnot on ratkaistu ns. pistetaloina. Rakennusten kerrostasoala ja kerroslukumäärä ovat suuret, jolloin rakennusaloja, l. rakennuksia, tarvitaan vähemmän ja piha-alueille saadaan väljyyttä. Korttelipiha on pääosin autovapaa ja viherrakentamisen mahdollisuudet ovat hyvät. Asunnoista aukeavat avarat näkymät kaukomaisemaan – taitava asuntosuunnittelu tarjoaa käytännölliset pohjaratkaisut ja oivalliset luonnonvalo-olosuhteet.

Pysäköintiratkaisu on perusratkaisultaan resurssitehokas: lähes kaikki maantasopaikat (noin 90) sijoittuvat maanalaisen pysäköintihallin (noin 160 ap) holvin päälle. Ratkaisu säästää tontin pinta-alaa viherrakentamiselle. Ajoyhteys halliin on osoitettu Jyrhämänkujan ja kannelle lisäksi myös Sairaalakadun kautta.

”Kruunu&Laavun” valinta perustuu kokonaisharkintaan: maankäyttö- ja aluetalousvaikutukset ovat vahvasti positiiviset, kaavaluonnosvaiheessa saadun palautteen huomioiminen on ollut mahdollista, samoin resurssitehokkuuden toteutumisen ja viihtyisän puistovyöhykkeen luomisen edellytykset ovat kunnossa. Työ tarjoaa Sairaalanniemelle tasapainoisen ja monipuolisen kehityspolun korkeatasoiseksi asuinalueeksi ja sen laaja puistoalue yhdistää Kemijoen rantareitin sujuvasti Kirkkolammen virkistysympäristöön.

Rakennusoikeus 21 950 kem2 jakautuu seuraavasti (suunnittelutilanne 14.5.2021, lopullinen rakennusoikeusmäärä ratkaistaan ehdotusvaiheessa):
7500 P-1 Palvelurakennusten korttelialue, saa sijoittaa myös asuin-, toimisto-, kulttuuri-, ateljee- ja galleriatiloja
14200 AK Asuinrakennusten korttelialue
250 KL-12 Liikerakennusten korttelialue

Kaavaluonnos viimeistellään kesän 2021 aikana. Rakennushistoriallisen selvityksen ja puistosuunnitelman valmistumisen jälkeen kaavaluonnos tuodaan syksyn kuluessa kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi ja pannaan julkisesti nähtäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Sairaalanniemen asemakaavatyön kaavaehdotusvaiheeseen työn ”Kruunu&Laavu”. Kaupunginhallitus päättää pidättää oikeuden itsellään kehittää alueen suunnitelmaa lopulliseksi asemakaavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaavoituksen tilaamaan alustavan puistosuunnitelman Sairaalakadun äärelle ja Sairaalanniemen eteläosaan.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta sekä kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää valita Sairaalanniemen asemakaavan muutosprosessin jatkotyön pohjaksi kumppanuuskilpailutyön ”Kruunu&Laavu”. 
Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaavoituksen tilaamaan alustavat vaihtoehtoiset puistosuunnitelmat: Sairaalakadun äärelle ja Sairaalanniemen eteläosaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.