Kaupunginhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Tervolan maaseutulautakunnan ja maaseutujaoston lakkauttaminen

ROIDno-2021-685

Valmistelija

  • Meeri Vaarala, vs. alueellisten palvelujen johtaja, meeri.vaarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tervolan kunta hoitaa kuntien keskinäisen sopimuksen mukaisesti  Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Simon, Keminmaan, Ranuan ja Tervolan maaseutuasioita. Yhteistyöstä on sovittu erillisellä sopimuksella, joka on allekirjoitettu kuntien kesken vuonna 2011.  Maaseutuhallinnon organisaatiossa toimii tällä hetkellä kuntien yhteisen neuvottelukunnan lisäksi Tervolan maaseutulautakunta ja maaseutujaosto.

Yhteistoimintasopimuksella on sovittu yhteistyön periaatteista, palvelujen määrästä ja saatavuudesta, kustannuksista ja korvausperiaatteista, henkilöstöstä sekä osapuolten välisestä yhteistyöstä. Sopimus on voimassa toistaiseksi voimassa olevana ja sopimuksen päättymisestä ja sen muuttamisesta voidaan sopia sopijakuntien yhteisesti hyväksymällä sopimuksella.

Tervolan kunnan hallintosääntöä ollaan uudistamassa. Samalla toimielinten tehtäviä ja toimielinten määrää ollaan vähentämässä. Hallintosääntötyöryhmä on esittämässä mm. maaseutulautakunnan ja maaseutujaoston lakkauttamista ja maaseutuhallinnon neuvottelukunnan aseman vahvistamista.  Muutosehdotuksen perusteluissa esitetään, että valtaosa maaseutulautakunnan asioita on rutiiniasioita. Maaseutulautakunta käsittelee mm. maaseutuhallinnon talousarviota, henkilöstösuunnitelmaa, tilinpäätöstä ja maaseudun kehittämistä. Tervolan kunnan mukaan hallintosääntömuutoksella ei olisi negatiivista vaikutusta yhteistoiminta-alueen kuntien maaseutuhallinnon ja asiakkaiden palveluiden tasoon.

Tervolan kunta esittää, mikäli hallintosääntöuudistusesitys hyväksytään, muutettavaksi ”yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä” 1 §:ää, muilta osin sopimus säilyisi ennallaan.

Yhteistoimintasopimuksen 1.§:n muutokset olisivat hallintosääntöuudistuksen vaikutuksesta seuraavat (suluissa poistuva sisältö, kursiivilla muutokset):

1§ Sopimuksen kohde ja sisältö

Tällä sopimuksella Keminmaan kunta, Kemin kaupunki, Ranuan kunta, Rovaniemen kaupunki, Simon kunta ja Tornion kaupunki luovuttavat Maaseutuhallinnon järjestämisvastuun Tervolan kunnalle. 

Sopimus koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädettyjä tehtäviä /Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010 1§. Sopimus sisältää kaikki kunnan maaseutuviranomaiselle säädetyt tehtävät ja palvelut. Kaikki maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoitavat henkilöt toimivat tällä sopimuksella Tervolan kunnan palveluksessa. 

Kunnallisena toimielimenä toimii palveluista järjestämisvastuun tällä sopimuksella saava Tervolan (maaseutulautakunta) kunnanhallitus. (Sopijakunnilla on oikeus nimetä edustajansa Tervolan kunnan maaseutulautakuntaan. Edustajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.)

(Maaseutulautakunnan alaisuuteen perustetaan maaseutujaosto, joka käsittelee maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat. Maaseutujaoston varsinaisina jäseninä ovat Tervolan kunnan maaseutulautakunnan puheenjohtaja sekä kunkin sopijakunnan maaseutulautakunnan valitsema edustaja. Sopijakunnat voivat halutessaan valita maaseutujaoston jäsenille henkilökohtaisen varajäsenen. Maaseutujaoston puheenjohtajana toimi maaseutulautakunnan puheenjohtaja. Varapuheenjohtajan valitsee jaosto.)

Lisäksi perustetaan maaseutuhallinnon neuvottelukunta, johon kukin sopijakunta voi halutessaan valita (yhden) kaksi viljelijäjäsenentä ja yhden viranhaltijajäsenen. Maaseutuhallinnon neuvottelukunta laatii itselleen säännöt, jotka vahvistaa Tervolan kunnanhallitus. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään (kerran) kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee mm. palvelujen strategisia linjauksia, toiminnan yleissuunnittelua ja arviointia sekä palvelutasoa ja taloutta. (Maaseutulautakuntaan, maaseutujaostoon ja) Neuvottelukuntaan valittujen jäsenten kuluista vastaavat sopijakunnat itse.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee neuvottelukunta vuodeksi kerrallaan. 

Sopimusluonnoksen mukaan neuvottelukunnan asemaa vahvistetaan siten, että sopijakunta voi halutessaan valita siihen  kaksi viljelijäjäsentä aikaisemman yhden sijaan  ja yhden viranhaltijajäsenen. Lisäksi neuvottelukunta tulisi kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa aiemman yhden kerran sijasta. 

Rovaniemen kaupungin näkökulmasta on tärkeää, vahvistuuko maaseutuhallinnon neuvottelukunnan juridinen asema riittävästi, jotta sillä turvataan jäsenkuntien tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelujen järjestämisessä. Maaseutulautakunnan ja -jaoston tehtävien ja päätösvallan jakautuminen Tervolan kunnahallituksen ja neuvottelukunnan kesken jää esityksessä epäselväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki pitää tärkeänä, että maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet turvataan Tervolan kunnan hallintosääntöuudistuksessa. Koska  maaseutuhallinnon neuvottelukunnan juridinen toimivalta ja vastuut jäävät esityksessä epäselviksi, Rovaniemen kaupunki päättää esittää Tervolan kunnalle, että lautakuntamalli säilytetään. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausunto Tervolan kunnalle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.