Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 48 ja ympäröivät viheralueet, Sairaalanniemi

ROIDno-2017-4285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kilpailutus: Kumppaniksi kaavoitukseen/ Sairaalaniemi, kortteli 48 ympäristöineen

Sairaalaniemi on nimensä mukaisesti alue, jossa terveyskeskus on sijainnut entisen sotasairaalan tiloissa ja laajennuksessa. Kaupunginhallitus ja perusturvalautakunta ovat päättäneet, että Sairaalakadun toiminnot poistuvat kiinteistöstä 31.12.2017 mennessä. Sairaalarakennuksen vanha osa on keskustan osayleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Asemakaavassa ratkaistaan rakennuksen suojelun taso. Kemijoen rantasuunnitelmassa rantaan on ideoitu kaupunkilaisille ja matkailijoille tärkeä rantareitti. Nykyisen tontin alueella on tilaa hyvin täydennysrakentamiseen. Keskustan osayleiskaava antaa pohjan suunnittelulle.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 12.3.2018 saanut informaatiota Sairaalaniemen kilpailutusperiaatteesta. Rovaniemen kaupungin strateginen kaupunkisuunnittelutyöryhmä on käsitelly Sairaalaniemen suunnittelua kaksi kertaa vuonna 2018. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (MAATO) kaavoituskatsauksen (KH 19.12.2016) mukaan Sairaalaniemen asemakaava laaditaan kaupunginhallituksen johdolla ns. stratgeisena kaavana.

Rovaniemen kaupunki hakee kumppania, joka kehittäisi ja toteuttaisi nykyisen kiinteistön suojeltavan osan liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti Rovaniemelle sopivaan käyttöön. Samalla kaupunki tarjoaa mahdollisuuden osallistua suunnittelualueen täydennysrakentamiseen keskustan osayleiskaavan PY-korttelialueelle.

Kumpanuuskaavoitukseen voi ilmoittautua HILMA-ilmoittautumisen mukaisesti. Hankinnassa sovelletaan samaa menettelyä kuin Valionrannan osalla. Kumppanuuskaavoitksen vaiheet ovat:

Vaihe 1: Ilmoittautuminen kilpailuun tämän ohjelman mukaisesti (HILMA-ilmoittautuminen).

Vaihe 2: Kilpailijoiden alustava hyväksyminen; muodolliset edellytykset (KH)

Vaihe 3: Alustavasti hyväksyttyjen kilpailuehdotusten taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti (arviointiryhmä). Ulkopuolinen arviointi/ maan hinta (kaupunki).

Vaihe 4: Neuvottelumenettely (arviointiryhmä, ilmoittautuneet ja alustavasti hyväksytyt kilpailijat).

Vaihe 5: Neuvottelumenettelystä johtuvat tarkistukset prosessiin. Kilpailijoiden lopullinen hyväksyminen (arviointiryhmä, KH). Kumppanuussopimuksen lopullinen hyväksyminen. (KH)

Vaihe 6: Kaavaprosessi käynnistyy: vireilletulo- ja valmisteluvaihe hyväksyttyjen kilpailijoiden viitesuunnitelmien pohjalta. Vaikutusten arviointi. (Strateginen kaavoitus)

Vaihe 7: Vaihtoehdon valinta kaavan ehdotusvaiheeseen, johon valitaan yksi viitesuunnitelma kaavaprosessissa esille tulleine tarkistuksineen. Hankkeen toteuttajan alustava valinta (arviointiryhmä, KH).

Vaihe 8: Kaavan hyväksyminen (KV).

Vaihe 9: Tontinluovutusehdot (KH).

Vaihe 10: Maan luovutus (KH, tonttipalvelut), rakentaminen (toteuttaja).

Tarjoajat arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 1. Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus.
 2. Yleiskaavassa esitetyn suojellun rakennuksen kehittämisen innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.
 3. Alueelle osoitettujen rakennusten käyttötarkoituksen vaihtoehtoisuus ja monipuolisuus.
 4. Mahdollisten asuinrakennusten huoneistojakauman monipuolisuus. Sosiaalisen ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon sijoittuminen osaksi kokonaisuutta.
 5. Rakennusten liittyminen ympäristöön. Rantareitin (Kemijoen rantasuunnitelman ja keskustan osayleiskaavan periaatteiden pohjalta) ja yleisten viheralueiden laadukas kehittäminen. Tilaratkaisujen ja ulkotilojen toimivuus. Viihtyisyys ja turvallisuus.
 6. Rovaniemen Circwaste tavoitteiden huomioiminen (materiaalitkiertoon.fi)
 7. Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen soveltuvin osin.

Tarkemmin prosessi kuvataan liitteenä olevassa kilpailuohjelmassa. Liitteenä on myös alustava sopimusluonnos, joka noudattaa Valionrannassa käytettä sopimusmallia.

Kilpailun aikataulu:

Kilpailu käynnistyy 15.4.2018. Kilpailun käynnistymisestä tiedotetaan kaupungin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdessä. Kilpailuaika päättyy 1.6.2018 klo 15.00.

Kilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä hankintapalveluille sähköpostitse 30.4.2018 klo 15.00 mennessä (viite Sairaalaniemi ROIDn:o 2017- 4285).

Kaupunginhallitus nimeaa edustajansa arviointiryhmään. Kaupunginjohtaja nimeää virkamiesedustustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kilpailuohjelman ja alustavan sopimusluonnoksen. Kaupunginhallitus päättää käynnistää kumppanuuskaavoitukseen osallistuvien tarjouskilpailun välittömästi HILMA-hankintailmoituksen kautta. Kilpailuaika päättyy 1.6.2018 klo 15.00. Kaupunuginhallitus nimeää edustajat arviointiryhmään. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään arviointiryhmään virkamiesedustajat.

Päätös

Sanna Karhu esitti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että kilpailuaikaa pidennetään 1.10.2018 saakka ja kysymykset tulee jättää 31.5.2018 mennessä ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti, että arviointiryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sekä kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Ovaskainen, Juhani Juuruspolvi, Terhi Heikkilä, Esko-Juhani Tennilä ja Kalervo Björkbacka.

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sairaalanniemen kumppanuuskaavoitukseen ilmoittautui määräaikaan mennessä 5 (viisi) työryhmää, joilta saatiin yhteensä 6 (kuusi) kilpailuehdotusta. Kilpailutöiden taso on hyvä ja ne tarjoavat laajan ja monipuolisen näkemyksen alueen kehittämiselle.

Kaupunginhallituksen nimeämä arviointityöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin 31.10.2018 ja siinä paneuduttiin töiden laadullisiin näkökohtiin kilpailuohjelman mukaisesti:

 • Ehdotuksen arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus.
 • Yleiskaavassa esitetyn suojellun rakennuksen kehittämisen innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.
 • Alueelle osoitettujen rakennusten käyttötarkoituksen vaihtoehtoisuus ja monipuolisuus.
 • Mahdollisten asuinrakennusten huoneistojakauman monipuolisuus. Sosiaalisen ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon sijoittuminen osaksi kokonaisuutta.
 • Rakennusten liittyminen ympäristöön. Rantareitin (Kemijoen rantasuunnitelman ja keskustan osayleiskaavan periaatteiden pohjalta) ja yleisten viheralueiden laadukas kehittäminen. Tilaratkaisujen ja ulkotilojen toimivuus. Viihtyisyys ja turvallisuus.
 • Rovaniemen Circwaste tavoitteiden huomioiminen (materiaalitkiertoon.fi)
 • Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteiden huomioiminen soveltuvin osin.

Toinen 5.12.2018 pidetyssä kokouksessa käsitteltiin kilpailutöiden vaikutuksia kaupunkitalouteen:

 • rakennusoikeuden määrä (maanvuokratuotto) ja
 • suojeltavasta sairaalarakennuksesta tarjottu hinta

Arviointityöryhmä päätyi yksimielisesti suosittelemaan, että jatkoselvitykseen otetaan työryhmien 1. ”Viuhka” ja 3. ”Kruunu&Laavu" -ehdotukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

 1. Jatkoselvitykseen valitaan työryhmät 1. ”Viuhka” ja 3. ”Kruunu&Laavu”, jotka täyttävät arviointikriteerit erittäin hyvin arkkitehtuurin sekä syntyvän kaupunkikuvan osalta ja riittävän hyvin taloudellisilta osin.
 2. Em. työryhmien kanssa käydään alustavat neuvottelut tammikuun 2019 aikana, joissa
  • varmistetaan tarjottu hinta sairaalarakennuksesta (1. ja 3.) eli muutokset talousvaikutuksiin sekä
  • selvitetään onko rakennusoikeusmäärää mahdollista kasvattaa ylöspäin (3.)
 3.  Valituista töistä teetetään taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti ulkopuolisella konsultilla siten, että työ valmistuu tammikuussa 2019. Tarjouspyyntö on lähetetty 11.12.2018.
 4. Kilpailutöistä laaditaan tiedote kuvineen (alueen käyttösuunnitelma ja yksi havainnekuva per työ) jaettavaksi tiedotusvälineille 17.12.2018
 5. Kilpailutyöt esitellään yleisölle avoimessa tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019 klo 17.00-19.00 Valtuustosalissa

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kohta 4. poistetaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun  esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginlakimies 2.2.2019:

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018/§ 475 valita Sairaalaniemen kumppanuuskaavahankkeessa jatkoselvitykseen työryhmien 1. (”Viuhka”) ja 3. (”Kruunu&Laavu”) kilpailutyöt. Päätöksen mukaan em. työryhmien kanssa käydään alustavat neuvottelut tammikuun 2019 aikana, joissa varmistetaan tarjottu hinta sairaalarakennuksesta sekä selvitetään, onko rakennusoikeusmäärää mahdollista kasvattaa ylöspäin. Päätöksessä on mainittu, että valituista töistä teetetään taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti ulkopuolisella konsultilla siten, että työ valmistuu tammikuussa 2019, ja että kilpailutyöt esitellään yleisölle avoimessa tilaisuudessa tiistaina 5.2.2019 klo 17.00-19.00 Valtuustosalissa.

Lapin Ryhmärakennuttajat Oy (”yhtiö”) on 31.12.2018 tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen.  Yhtiön on katsottava vaatineen päätöksen kumoamista seuraavilla perusteilla:

 1. päätös kahden kilpailijan jättämisestä pois jatkosta on tehty kilpailuprosessin vastaisesti;
 2. jatkoon päässeet ehdotukset ovat ristiriidassa arviointikriteerien kanssa, koska ehdotuksissa painotetaan vahvasti omistusasuntorakentamista, ja matkailu- ja majoituspalveluiden kategorinen sulkeminen alueelta ei toteuta kaupunginstrategian linjauksia;
 3. kilpailutöiden arvioinnissa ei ole noudatettu kilpailun sääntöihin kirjattuja arviointikriteereitä, vaan arviointi on tehty muiden kriteerien mukaisesti;
 4. jatkoon valitut ehdotukset poikkeavat yleiskaavan osoittamasta tehokkuudesta;
 5. rakennusoikeuden määrän kasvattaminen muuttaa kilpailun sääntöjä kesken kilpailun;
 6. yhtiön esitys on taloudellisesti tarkoituksenmukaisempi perinteiseen grynderituotantomalliin verrattuna;
 7. yhtiön käyttöön ei ole toimitettu mitään materiaalia kilpailutöiden arviointiin ja pisteytykseen liittyen;
 8. arviointityöryhmän kokouspöytäkirjat valmisteluaineistoineen ja arviointikriteereineen tulee julkaista kokonaisuudessaan perusteluineen.

Yhtiö pitää kaupunginhallituksen päätökseen 17.12.2018/§ 475 liitettyä muutoksenhakukieltoa mitättömänä sillä perusteella, että päätöksessä on kysymys Sairaalaniemen kumppanuuskaava jatkotoimenpiteistä.

Yksityiskohtien osalta perustelut ilmenevät liitteestä 1.

Saapuneen oikaisuvaatimuksen johdosta olen 17.1.2019 kuullut asiassa kaavoituspäällikköä ja kaavoitusarkkitehtia. Saadun selvityksen mukaan kaupunginhallitus tulee vielä helmikuun aikana tekemään päätöksen siitä, mikä kilpailun lopullinen tulos on, ja miten kaavaprosessiin tässä hankkeessa tämän jälkeen edetään. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kaupunginhallituksen päätöksen sanamuoto tukee kaavoituspäällikön ja kaavoitusarkkitehdin antamaa selvitystä. Kysymys on päätökseen kirjatulla tavalla edelleen kesken olevasta kilpailusta, josta käydään vielä jatkoneuvotteluita ja teetetään selvityksiä.

Päätös ryhtyä johonkin toimenpiteeseen ei ole muutoksenhakukelpoinen, jos asia vielä myöhemmin tulee viranomaisessa ratkaistavaksi. Koska asiassa tullaan vielä tekemään päätös siitä, mikä kilpailun lopullinen tulos on, ja miten kaavaprosessiin edetään, niin tulkitsen, että varsinaisen asiaratkaisun sisältävä päätös tehdään vielä myöhemmin. Näin ollen katson, että asiassa ei ole vielä tehty sellaista lopullista päätöstä, johon muutoksenhaku voi kohdistua, koska asian käsittely on kesken.

Kuntalain 136 §:ssä säädetään, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi tehdä vasta viranomaisen lopullisesta päätöksestä, jolla asia on kunnassa ratkaisu tai jätetty tutkimatta. Valmistelussa tapahtuneisiin virheisiin voi vedota lopullisesta päätöksestä tehdyssä oikaisuvaatimuksessa ja valituksessa.

Päätökseen 17.12.2018/§ 475 on näistä syistä tullut liittää muutoksenhakukielto.

Lapin Ryhmärakennuttajat Oy voi hakea muutosta vielä erikseen tehtävään lopulliseen päätökseen. Yhtiön oikaisuvaatimus 31.12.2018 on näistä syistä tehty ennenaikaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Lapin Ryhmärakennuttajat Oy:n oikaisuvaatimus 31.12.2018 jätetään tutkimatta niillä perusteilla, jotka edellä on lausuttu.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaupunginarkkitehti S.H. 25.11.2019

Asemakaavan muutos kohdistuu 2. kaupunginosan kortteliin 48 sekä viereisille puisto- ja katualueille. Pieni osa puistoalueesta on yksityisomistuksessa. Tavoitteena on luoda Sairaalanniemeen puitteet viihtyisälle asuinalueelle sekä kehittää rantareitin ja liittyvän puistovyöhykkeen virkistysarvoa. Lisäksi asemakaavalla ratkaistaan sairaalarakennuksen säilytettävän vanhan osan suojelun taso. Keskustan osayleiskaava antaa pohjan suunnittelulle. Voimassa olevan asemakaavan mukaisella suunnittelualueella on hyvin tilaa uudelle asuinrakentamiselle.

Rovaniemen kaupunki on päättänyt ratkaista alueen kehittäminen kumppanuuskaavamenettelyn kautta.  Avoin ilmoittautumiskilpailu pidettiin 15.4.2018 - 1.10.2018, jolla haettiin kumppania kehittämään ja toteuttamaan nykyisen kiinteistön suojeltavaan osaan liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti alueelle sopivaa käyttöä. Samalla kaupunki tarjoaa mahdollisuuden osallistua suunnittelualueen täydennysraken-tamiseen. Kaupunki laatii asemakaavan ehdotusvaiheeseen valittavan kilpailuryhmän kanssa kumppanuuskaavana.

Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2018 kaavoitusprosessiin ja jatkovalmisteluun kaksi kilpaliutyötä: nro 1. ”Viuhka” ja nro 3. ”Kruunu&Laavu”. Työryhmät ovat edelleen kehittäneet töitään kaupungin kaavoituksen sekä kaupunginhallituksen nimeämän arviointiryhmän antaman ohjeistuksen ja saadun asukaspalautteen pohjalta. Työt toimivat kaavoitusprosessin viiteaineistona ja niiden pohjalta laaditaan kaavaluonnokset ve1 ja ve2.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 2. kaupunginosan korttelissa 48 sekä viereisillä puisto- ja katualueilla. Muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten laitetaan yleisesti nähtäville.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.42.

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotuksen valinta

Sairaalanniemen arviointiryhmä esittää yksimielisesti, että kaupunginhallitus valitsee kaavaehdotusvaiheeseen ja lopulliseksi asemakaavaksi kehitettäväksi työksi ”Kruunu&Laavun”. Työn on laatinut RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostama työryhmä.

”Kruunu&Laavu” liittyy luontevasti osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta: uudisrakennusten etäisyydet vanhaan hautausmaahan ja naapuruston asuinrakennuksiin ovat riittävät - muutokset olemassa olevista asunnoista aukeaviin näkymiin ovat vähäiset ja aiottujen uusien rakennusten naapurustolle aiheuttama varjostavuus maltillista. Työtä on kaavaluonnosvaiheen jälkeen edelleen kehitetty sen jo kilpailuvaiheessa luotuja periaatteita noudattaen siten, että Sairaalanniemen eteläosan puistolle (VP) osoitettua aluetta on pystytty merkittävästi laajentamaan: pinta-ala on yli 16.000 m2 eli yli puolitoista hehtaaria. Liikerakennuksen korttelialue on tarkoitettu ravintolapalveluita kuten kahvilaa varten. Sairaalakadun päätteelle luonnosvaiheessa lisätylle rakennusalalle osoitettua rakennusoikeutta ja kerroslukua on laskettu ja sairaalan pohjoispuolen Kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
 
Sairaalan suojeltavaan osaan on esitetty sijoitettavaksi sosiaalista asumista, tiloja kulttuurille, luoville aloille sekä maantasokerroksen laajennusosaan kahvila- ja galleriatiloja. Sairaalakadun varren uudisosaan sijoittuva vanhusten hoitokoti jatkaa toteutuessaan alueen hoivaperintöä.

Asunnot on ratkaistu ns. pistetaloina. Rakennusten kerrostasoala ja kerroslukumäärä ovat suuret, jolloin rakennusaloja, l. rakennuksia, tarvitaan vähemmän ja piha-alueille saadaan väljyyttä. Korttelipiha on pääosin autovapaa ja viherrakentamisen mahdollisuudet ovat hyvät. Asunnoista aukeavat avarat näkymät kaukomaisemaan – taitava asuntosuunnittelu tarjoaa käytännölliset pohjaratkaisut ja oivalliset luonnonvalo-olosuhteet.

Pysäköintiratkaisu on perusratkaisultaan resurssitehokas: lähes kaikki maantasopaikat (noin 90) sijoittuvat maanalaisen pysäköintihallin (noin 160 ap) holvin päälle. Ratkaisu säästää tontin pinta-alaa viherrakentamiselle. Ajoyhteys halliin on osoitettu Jyrhämänkujan ja kannelle lisäksi myös Sairaalakadun kautta.

”Kruunu&Laavun” valinta perustuu kokonaisharkintaan: maankäyttö- ja aluetalousvaikutukset ovat vahvasti positiiviset, kaavaluonnosvaiheessa saadun palautteen huomioiminen on ollut mahdollista, samoin resurssitehokkuuden toteutumisen ja viihtyisän puistovyöhykkeen luomisen edellytykset ovat kunnossa. Työ tarjoaa Sairaalanniemelle tasapainoisen ja monipuolisen kehityspolun korkeatasoiseksi asuinalueeksi ja sen laaja puistoalue yhdistää Kemijoen rantareitin sujuvasti Kirkkolammen virkistysympäristöön.

Rakennusoikeus 21 950 kem2 jakautuu seuraavasti (suunnittelutilanne 14.5.2021, lopullinen rakennusoikeusmäärä ratkaistaan ehdotusvaiheessa):
7500 P-1 Palvelurakennusten korttelialue, saa sijoittaa myös asuin-, toimisto-, kulttuuri-, ateljee- ja galleriatiloja
14200 AK Asuinrakennusten korttelialue
250 KL-12 Liikerakennusten korttelialue

Kaavaluonnos viimeistellään kesän 2021 aikana. Rakennushistoriallisen selvityksen ja puistosuunnitelman valmistumisen jälkeen kaavaluonnos tuodaan syksyn kuluessa kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi ja pannaan julkisesti nähtäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Sairaalanniemen asemakaavatyön kaavaehdotusvaiheeseen työn ”Kruunu&Laavu”. Kaupunginhallitus päättää pidättää oikeuden itsellään kehittää alueen suunnitelmaa lopulliseksi asemakaavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaavoituksen tilaamaan alustavan puistosuunnitelman Sairaalakadun äärelle ja Sairaalanniemen eteläosaan.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta sekä kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää valita Sairaalanniemen asemakaavan muutosprosessin jatkotyön pohjaksi kumppanuuskilpailutyön ”Kruunu&Laavu”. 
Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaavoituksen tilaamaan alustavat vaihtoehtoiset puistosuunnitelmat: Sairaalakadun äärelle ja Sairaalanniemen eteläosaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaupunginarkkitehti S.H. 13.12.2021

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 24.5.2021 Sairaalanniemen asemakaavan kaavoituskumppaniksi kaavaehdotusvaiheeseen ja lopulliseksi asemakaavaksi kehitettäväksi työksi ”Kruunu&Laavun”. Työn on laatinut RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostama työryhmä.

Rakennusoikeus 21 950 kem2 jakautuu seuraavasti:
7500 P-1 Palvelurakennusten korttelialue, saa sijoittaa myös asuin-, toimisto-, kulttuuri-, ateljee- ja galleriatiloja, 14200 AK Asuinrakennusten korttelialue ja 250 KL-12 Liikerakennusten korttelialue.

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaavaluonnos ve1.1 laitetaan julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten yhdessä sairaalasta laaditun rakennushistoriallisen selvityksen, alueella tehdyn arkeologisen selvityksen sekä ensimmäisen valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pyydettyjen ja saatujen mielipide- ynnä lausuntovastineiden kanssa. Samoin nähtäville laitetaan päivitetty Osallistumis- ja arviointiselvitys (OAS). Sairaalanniemen rannassa sijaitsevien puiden suojelumahdollisuus tarkistetaan erillismaiitauksilla suhteessa kaavaluonnokseen ja käydään läpi kaupunginpuutarhurin kanssa ennen kaavaluonnoksen nähtävilläpitoa.

Päätös

Riku Tapio poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 6 kohta, Tapio on työssään ELY-keskuksessa osallistunut asian lausunnon valmisteluun). Varajäsen Heikki Luiro saapui kokoukseen etäyhteydellä klo 15.28.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raija Kerätär.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Henri Ramberg esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että kaupunginhallitus edellyttää, että:

 1. alueen merkittävän kaupunkikuvallisen arvon johdosta, tulee asemakaavassa huomioida Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan määräykset rakennuskorkeudesta ja aluetehokkuudesta ja että;
 2. SR-1 merkinnän alaisen rakennuksen kokonaiskerroslukua ei kasvateta (MRL 118§) ja että; 
 3. muutetusta massoittelusta laaditaan paremmat havainnekuvat ja Rakennushistoriallinen selvitys (RHS) esitellään kaupunginhallitukselle ennen kaupunginhallitukseen tuontia.
   

Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys asian palauttamisesta kannattamattomana raukeaa.

Henri Ramberg esitti, että kaupunkikuvallisesti arvokkaan AK-alueen suurin sallittu kerrosluku on IV ja rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä 1800m2.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Henri Ramberg esitti, että AK-alueella ei sallita rakentamista suojeltavan sairaalarakennuksen itäreunalle, koska se heikentää oleellisesti kaupunkikuvaa (MRL 118§).
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Henri Ramberg esitti, että SR-1 merkinnän alaisen rakennuksen kokonaiskerroslukua ei kasvateta (MRL 118§). 
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Henri Ramberg esitti, että P-1 alueen suurin sallittu kerrosluku on V ja uudisrakennusten osalta IV.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Henri Ramberg esitti,  että asemakaavaan lisätään Pihtakuusien kohdalle aluemerkintä S-1 ja seuraava määräys: “Alueen osa, jolla sijaitseva maiseman kannalta tärkeä puuryhmä on säilytettävä.”
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys kannattamattomana raukeaa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Esteellisyys

Riku Tapio

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus

Kaavaprosessin aikana on tehty muutoksia Sairaalaniemen viitesuunnitelmaan ”Kruunu ja Laavu”, jonka peruskonsepti on kuitenkin säilynyt. Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Sairaalaniemen puistomainen luonne on säilytetty ja puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Kemijoen rantaa pitkin kulkee ympärivuotisessa käytössä oleva rantareitti, jonka varrella on erilaisia virkistyspaikkoja. Kaupunkilaisille tärkeä rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 m2:iin. Puiston arvo lähialueen virkistäymispaikkana nousee.

Sommitelman ydin on suojeltu sairaala. Sairaalan vanhin osa kuoritaan esiin purkamalla uudemmat siipiosat ja vanha sisäänkäyntijulkisivu rekonstruoidaan. Uudet rakennukset ovat sairaalan kanssa samassa koordinaatistossa.

Sairaalan eteläpuolella asuinrakennukset rajaavat väljästi korttelipihan, jolta aukeaa rakennusten lomitse näkymiä jokimaisemaan. Puita säilytetään ja uusia istutetaan sairaalan eteläpuolelle.

Sairaalan räystäskorkeus toistuu kuudessa uudessa kerrostalossa, joiden ylin kerros on kevennetty hieman samaan tapaan kuin sairaalan ylin kerros. Tiilimuurattujen uudisrakennusten ylin kerros on osin puuverhoiltu harjakattoinen kruunu. Sairaalakadun päähän on sijoitettu kahvila-saunarakennus. Rakennukset eroavat hienovaraisesti toisistaan väriltään ja pohjamuodoltaan. Parvekkeet rikastavat selkeitä yksiaineisia julkisivuja. Muuratut tiilipinnat on sovitettu Rovaniemen rakennusperinteeseen:  Alvar Aalto käytti punatiiltä ja myös valkoisia muurattuja julkisivuja asuinrakennuksissaan. Kellertävä tiili on muistuma keltaisiksi rapatuista 50-luvun asuinkerrostaloista.

Kaavalla muodostuu seuraavat korttelit (rakennusoikeus):  AK (14600), KL-13 (250) ja P-1 (7100). 7 rakennusalaa), yhteensä 21950 k-m2
sekä yhdyskuntateknisten palveluiden korttelialue ET. Vanha sairaalarakennus suojellaan merkinnällä sr-1/ur.

 

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se laittaa kumppanuuskaavakilpailun voittaneen ehdotuksen, Kruunu&Laavun pohjalta laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.
Asemakaavamuutoksen on laatinut Rovaniemen kaupungin kaavoitus yhteistyössä RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostaman työryhmän kanssa.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta ja käsitteli liitteistä pois jääneen kaavaselostuksen sekä 13.6.2022 päivitetyn asemakaavakartan. Kaavaselostus ja päivitetty asemakaavakartta liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

Asian kuulemisen aikana kokouksesta poistuivat hallintopäällikkö Samppa Määttä klo 15.57 ja kaupungingeodeetti Pertti Onkalo klo 16.15.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että se laittaa kumppanuuskaavakilpailun voittaneen ehdotuksen, Kruunu&Laavun pohjalta laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Asemakaavamuutoksen on laatinut Rovaniemen kaupungin kaavoitus yhteistyössä RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostaman työryhmän kanssa.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa antama muutettu ehdotus.

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että se laittaa kumppanuuskaavakilpailun voittaneen ehdotuksen, Kruunu&Laavun pohjalta laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Asemakaavamuutoksen on laatinut Rovaniemen kaupungin kaavoitus yhteistyössä RovaLappi Rakennus Oy:n ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n muodostaman työryhmän kanssa. Asemakaavaehdotuksista pyydetään tarvittavat lausunnot ja kaavan kuulemisaikaa pidennetään niin, että kaava on nähtävillä aikavälillä 7.7-8.9.2022. Kaava esitellään 16.8.2022 verkkotilaisuudessa ja 17.8.2022 paikan päällä Sairaalanniemessä.

Henri Ramberg esitti, että "asia palautetaan valmisteluun niin, että Lapin Ely-keskuksen, Lapin maakuntamuseon ja naapureiden esittämät asiat huomioidaan kaavassa paremmin, vähintään seuraavilta osin: 1. P-1 alueen uudisrakennusten osalta korkeinta sallittua kerroslukua lasketaan ja massoittelua tarkistetaan muun muassa niin, että uudisrakennuksen pohjoispäätyä vedetään kauemmaksi Sairaalakadusta; 2. Kaava-alueelta poistetaan suojeltavan sairaalarakennuksen itäreunalla (joen puolella) oleva rakennusala (kerrostalo), joka heikentää oleellisesti kaupunkikuvaa."

Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys raukeaa kannattamattomana.

Henri Ramberg esitti seuraavat yksittäiset muutosesitykset:

 1. Esitän, että kaava-aineistosta poistetaan AK-rakennus suojeltavan sairaalarakennuksen itäreunalta, koska se heikentää oleellisesti kaupunkikuvaa (MRL §118) ja muu kaava-aineisto tarkistetaan vastaamaan muutosta.
 2. Esitän, että P-1 alueen uudisrakennusten osalta korkein sallittu kerrosluku on III ja massoittelua tarkistetaan Sairaalankadun päädyssä niin, että uudisrakennuksen pohjoispääty vastaa nykyisen rakennuksen pohjoispäädyn sijaintia ja muu kaava-aineisto tarkistetaan vastaamaan muutosta.
 3. Esitän, että kaupunkikuvallisesti arvokkaan AK-alueen suurinta sallittua kerroslukua tarkistetaan niin, että se on IV (3/4) ja rakennusoikeus 2200m2 per kohde ja muu kaava-aineisto tarkistetaan vastaamaan muutosta.
 4. Rakentamistapaohjesta korjataan puutteet, kuten esimerkiksi Ferdinand Salokankaan nimi, joka on kirjattu “Salokanteleeksi”. Lisäksi sivun 8 virke: "Rakenteellisten aitojen sijaan on suositeltava käyttää pensasaitoja” muutetaan muotoon "Rakenteellisia aitoja ei sallita alueella, vaan niiden sijaan voidaan käyttää pensasaitoja.” Miikka Keränen kannatti tätä esitystä.


Puheenjohtaja totesi, että Rambergin muutoesitykset 1-3 raukeavat kannattamattomina. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kohdan neljä osalta nimi korjataan muutosesityksen mukaisesti ja että mahdolliset rakenteelliset aidat tulee hyväksyttää erikseen rakennusluvassa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin muilta osin.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.