Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 KL-tontin osan varaus Food Folk Suomi Oy

ROIDno-2022-2389

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Food Folk Suomi Oy on hakenut suunnitteluvarausta tontille 698-2-70-2, osoitteessa Vierustie 1 liitekartan mukaisesti. Varaus koskisi osaa KL-käyttötarkoituksen mukaisesta tontista. Food Folk Suomi Oy:n McDonald´s ravintolan maanvuokrasopimus Poromiehentiellä on päättymässä 31.12.2023 ja toimijalle on etsitty korvaavaa sijaintia Newsec Finland Oy:n kanssa. Tontti 2-70-2 on ollut avoimesti haettavissa eikä sille ole tullut muita hakemuksia.  

Tontilla 2-70-2 on osoitettu rakennusoikeutta 9566 kem2 (tehokkuusluvulla e=1,2) ja McDonald's ravintola käyttäisi tästä rakennusoikeudesta n. 600 - 750 kem2. Tontin pohjoisosaan on mahdollista toteuttaa joko kaavan käyttötarkoituksen mukainen hanke, jolle on käytettävissä rakennusoikeutta n. 8800 kem2 tai tarvittaessa alueen käyttötarkoitusta voidaan myös muuttaa kysynnän ja tarpeen mukaan. Teknisissä palveluissa on arvioitu, että voimassa olevan kaavan mukainen hanke koko tontille ei ole todennäköinen.

Food Folk Suomi Oy:n investointi uuden McDonald´s ravintolan toteuttamiseksi on n. 3,0 - 3,5 milj. euroa ja työllistämisvaikutus olisi n. 25 henkilötyövuotta. Mikäli tarkempi suunnittelu etenee hankkeen rakentamisajaksi on arvioitu n. 6 kuukautta. Hanke vahvistaisi Lampelan alueen kaupallisia palveluja ja toisi uusia toimijoita alueelle. Mikäli hanke käynnistyy alueen luovuttamisesta sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä Food Folk Suomi Oy:n kanssa. Food Folk Suomi Oy vastaa tarvittaessa laadittavan tonttijaon muutoksen ja kiinteistönmuodostuksen kustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä KL-tontin osan varauksen Food Folk Oy:lle seuraavin ehdoin:

  1. Varausaika on 1.7.2022 - 30.6.2023, 
  2. Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 6956 euroa, joka palautetaan mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Varausmaksu vastaa arvioitua vuotuista maanvuokraa. Mikäli varaus peruuntuu Food Folk Suomi Oy:n aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi,
  3. Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Newsec Finland Oy/Mäkelä, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.