Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Leasingpalvelut 2023–2024 (2026), liittyminen Hanselin puitejärjestelyyn

ROIDno-2022-2382

Valmistelija

 • Päivi Uramo, tietohallintoasiantuntija, paivi.uramo@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 24.1.2022 § 5) § 53:n mukaan paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen yhteishankintasopimukseen liittymisestä yli 500 000 euron arvoisissa hankinnoissa päättää kaupunginhallitus.

Hansel Oy valmistelee kilpailutusta Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -puitejärjestelystä. Se korvaa mm. KL-Kuntahankintojen ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut 2018–2022 (KLKH130) -puitejärjestelyn, kun se 20.12.2022 päättyy. Rovaniemen kaupunki on ollut mukana em. puitejärjestelyssä (kaupunginhallitus 15.1.2018, §21,  ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut 2018–2022 (KLKH130)). Hansel Oy on julkishallinnon yhteishankintayksikkö ja sen pääpalvelu on yhteishankintojen tarjoaminen. Se on Rovaniemen kaupungille hankintalain määrittelyn mukainen yhteishankintayksikkö.

Puitejärjestelyllä voi hankkia irtaimen käyttöomaisuuden leasingpalveluita, jotka sisältävät leasingrahoituksen, rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun sekä vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvät palvelut. Tyypillisiä rahoitettavia kohteita ovat mm. IT-laitteet. Rovaniemen kaupunki käyttäisi puitejärjestelyä pääsääntöisesti seuraavien tuotteiden rahoittamiseen: koulujen työasemat (pöytäkoneet, kannettavat, näytöt) ja tarvikkeet, koulujen ja varhaiskasvatuksen mobiililaitteet (tablet-laitteet), AV-laitteet ja -tarvikkeet sekä toimialakohtaiset AV-ratkaisut, opetusteknologiat (XR, robotiikka, STEM ja muut laitteet) ja niihin kuuluvat tarvikkeet ja ratkaisut sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen IOS-laitteiden hallintalisenssit.

Rovaniemen kaupungin hankinnan arvo 48 kuukauden aikana on seuraava

 • työasemat (pöytäkoneet, kannettavat, medical-PCt, näytöt) ja tarvikkeet 1 000 000 €
 • mobiililaitteet (tablet-laitteet ja puhelimet) ja tarvikkeet: 200 000 €
 • AV-laitteet, -ratkaisut, -kokonaispalvelut ja -tarvikkeet sekä toimialakohtaiset AV-ratkaisut: 100 000 €
 • opetusteknologiat (XR, robotiikka, STEM ja muut laitteet) ja niihin kuuluvat tarvikkeet ja ratkaisut: 50 000 €
 • ohjelmistot, lisenssit ja pilvipalvelut: 100 000 €

Rovaniemen kaupungin osalta hankinnan arvo ylittää 500 000 €.

Hansel Oy:n Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -puitesopimukseen liittyminen edellyttää liittymisilmoituksen tekemistä Hanselin verkkopalvelussa 1.7.2022 asetettuun määräaikaan mennessä. Sopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat. Hankinnan alustava sopimuskausi on 1.10.2022 - 31.12.2024.

Tietohallintojohtaja esittää, että

 • Rovaniemen kaupunki liittyy Hansel Oy:n Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) -puitesopimukseen 
 • kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan liittymisilmoituksen, kilpailutuksen tuloksena syntyvän asiakaskohtaisen puitesopimuksen Hansel Oy:n ja Rovaniemen kaupungin välillä sekä asiakaskohtaisen palvelusopimuksen valitun toimittajan kanssa

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallintoasiantuntija Petri Kipinoinen, tietohallintjohtaja Harri Ihalainen, hankintapäällikkö Satu Räisänen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.