Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Peruskaupungin talous- ja henkilöstökatsaus 1.1.-31.5.2022

ROIDno-2021-4041

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi peruskaupungin talouskatsauksen. Peruskaupungin talouskatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Kaupunginjohtaja vastaa myös siitä, että kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.

Strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittaisen talouskatsauksen yhteydessä. Sijoitustoiminnan riskeistä ja mahdollisista muutoksista raportoidaan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
 

HENKILÖSTÖKATSAUS 1-5 v. 2021-2022

     
       
Henkilötyövuosien määrä 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 86,4 89 2,6
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 1115,7 1128,7 13
Konsernihallinto 56,5 52,3 −4,2
Yhteensä 1258,6 1270 11,4
       
Sairauspoissaolot (kalenteripäiviä) 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 1485 2091 606
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 24449 30234 5785
Konsernihallinto 968 666 −302
Yhteensä 26902 32991 6089
       
Sairauspoissaolotyöpäivät/htv 2021 2022 Muutos
Elinvoimapalvelujen toimiala 17,2 23,5 36,69%
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 21,9 26,8 22,24%
Konsernihallinto 17,1 12,7 −25,67%
Yhteensä 21,4 26,0 21,53%

 

Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi konsernihallinnossa. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on hieman enemmän kuin v. 2021. Kuitenkin sairauspoissaolojen keskipituus on laskenut ed. vuodesta vertailukaudella. Erityisesti alkuvuodesta nk. oma ilmoituspoissaolojen kasvuun vaikutti koronaepidemia, kun Rovaniemen kaupunki hyväksyi oma ilmoitus -poissaolot koronaan sairastuneilta vähentääkseen terveydenhuollon kuormitusta. Sairaspoissaolojen pituusluokissa koronan vaikutus näkyy erityisesti 4-14 vrk pituisissa poissaoloissa. Koko organisaatiota tarkasteltaessa kuitenkin pituusluokassa  +90 päivää sairauspoissaoloja on eniten. Pitkien poissaolojen taustalla ovat useimmiten tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden diagnoosit tai muut vakavat sairaudet, jotka aiheuttavat pitkän poissaolon. Työhön paluun tehostettuja toimia on kaupungissa lisätty, mutta joskus sairauspoissaolot pitkittyvät, koska työtä ei pystytä riittävästi keventämään tai uutta sijoituspaikkaa ei löydy, jolloin työhön ei voida palata ja sairauspoissaolo jatkuu. 

Eniten sairauspoissaolojen kasvua oli elinvoimapalvelujen toimialalla 36,69%.  Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla puolella nousua on ollut 22,24%.  Konsernihallinnon puolella sen sijaan sairauspoissaolot ovat laskeneet -25,53%. 

Työterveyshuollon kustannukset ovat vuoden 2021 tasolla. KL1 vähentynyt (−57 880 €), mutta vastaavasti KL2 kasvanut ensimmäisen 5 kuukauden aikana. Työterveyskustannuksissa näkyy kasvua erityisesti yleislääkärikäynneillä sairaanhoitokustannuksissa. Yhteensä sairaanhoidolliset kustannukset (KL 2) ovat kasvaneet ed. vuoteen vertailtuna +41 673 €.  Työterveyshuollon kustannuksia ja todennäköisesti myös erityisesti keskipitkiä sairauspoissaoloja vähentäisi kaupungin siirtyminen laajempaan oma ilmoitus käytäntöön. 

PERUSKAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti toukokuussa 41,66 %.

Yksityiskohtaiset taloustiedot ja täytäntöönpano-ohjeiden mukainen muu peruskaupunkia koskeva raportointi (liite).

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

Budjettirahoitteiset

määrärahat (M€)

Tot 05/2021 Tot 05/2022 TA2022 Käyttö-%
Tarkastuslautakunta -0,11 -0,10 -0,26 37,61
Kaupunginhallitus 0,86 -0,88 -0,09 -
Hyvinvointilautakunta -100,17 -111,95 -251,14 44,58
Sivistyslautakunta -57,92 -62,56 -143,00 43,75
Elinvoimalautakunta -4,91 -4,11 -11,02 37,33
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta -4,38 -4,41 -11,55 38,17
Ympäristölautakunta -2,51 -2,90 -7,09 40,85
Määrärahat yhteensä -169,68 -187,48 -424,15 44,20

 

Kohderahoitteiset (M€)

Tilikauden tulos

Tot 05/2021 Tot 05/2022 TA 2022
Tilapalvelukeskus 0,34 -0,73 -0,96
Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,49 0,49 0,00

 

INVESTOINTIOSA

Investoinnit (M€) Tot 05/2021 Tot 05/2022 TA 2022
Elinvoimapalvelujen toimiala -1,18 -1,04 -9,40
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala 0,06 0,00 -1,10
Kaupunginhallitus -0,59 -1,63 -10,25
Yhteensä -1,82 -2,67 -20,75

 

TULOSLASKELMAOSA

Ulkoinen tuloslaskelma (M€) Tot 05/2021 Tot 05/2022 TA 2022
Toimintakate -164,17 -182,90 -414,03
Verotulot 119,35 127,54 285,31
Valtionosuudet 46,90 50,91 126,36
Rahoitustuotot ja -kulut 2,72 1,65 11,45
Vuosikate 4,79 2,79 9,09
Poistot -5,82 -6,03 -13,27
Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00
Poistoeron muutos 0,08 0,08 0,31
Tilikauden yli-/alijäämä -0,95 -8,75 -3,87

 

VALTIONOSUUDET JA VEROTULOT

Rovaniemen valtionosuuspäätös vuodelle 2022 oli 120,0 milj.euroa. Kuntaliiton syksyllä 2021 laatima Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 verotuloennuste on yhteensä 285,3 milj. euroa. Verotuloennustetta päivitetään verovuoden kuluessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Päätös

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esitteli asiaa pyynnöstä kaupunginhallitukselle asian 244 kohdalla. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja, vt.konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.