Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Suunnitteluvaraus ja asemakaavan käynnistäminen, J&J Lakkapää Oy, Teollisuustie

ROIDno-2022-2392

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

J&J Lakkapää Oy on hakenut kaupungilta suunnitteluvarausta Teollisuustieltä liitekartan mukaiselta alueelta kiinteistöltä 698-401-171-0. Alue on asemakaavassa osoitettu Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-2). Alue ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti. Hakijan tavoitteena on toteuttaa aluelle n. 3000 kem2 rakennustarvikemyymälä sekä siihen liittyvät laajat varastotilat. Tilantarve on yhteensä n. 7,5 ha. Hakijan tavoitteena on, että uudet myymätilat on rakennettu vuoden 2023 lopussa. Investoinnin suurus on n. 11,85 milj. euroa. Työntekijöiden määrä kasvaa investoinnin myötä n. 10 hengellä.  

Kaupunkistrategien mukaisesti kaupungin tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja investointien ommistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.

J&J Lakkapää Oy:n kanssa on pyritty löytämään toimintaa ja tilantarvetta vastaava asemakaavan mukaista tavoitteena on, että alueelle voisi avautua uusi kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana. tonttia, mutta suuren varastopiha-alueen tarpeen vuoksi kaupungilla ole osoittaa hankkeelle soveltuvaa tonttia. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Teollisuustien varressa olevaa aluetta voitaisiin kehittää yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi.  

Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että J&J Lakkapää Oy ja Rovaniemen kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin J&J Lakkapää Oy:lle. Varausmaksuna peritään 20 % arvioidusta vuosivuokrasta varausaikana. 

J&J Lakkapää Oy sitoutuu osaltaan toimittamaan kustannuksellaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tarvittavat lähtötiedot tontinkäyttö- ja rakennussuunnitelmat sekä vuokraamaan tai ostamaan asemakaavalla mahdollisesti muodostuvan tontin Rovaniemen kaupungin tonttien hinnoittelun mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää J&J Lakkapää Oy:lle oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti suunnitteluvarauksen liitekartan mukaiselle alueelle seuraavin ehdoin. 

  1. Suunnitteluvaraus on voimassa kunnes aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2023 saakka elleivät osapuolet keskenään sovi muuta.
  2. Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 7300 euroa, joka palautetaan mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu J&J Lakkapää Oy:n aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi. 
  3. Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan saatua lainvoiman.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

J&J Lakkapää Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.